عنوان وظیفه: آمریت نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشری

اعلان وظیفه

شماره مسلسل: (32)

عنوان وظیفه: آمریت نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشری

موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

تعداد موقف: «1» بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 24 اسد 1396

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن کارمند که به شرایطی ذکر شده در این اعلان وظیفه، مطابقت داشته باشد در دفتر ولایتی ارزگان به‌حیث آمر بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 24 اسد 1396 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

 

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود وحمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر مأموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراأت و فعالیت‌هایش دارای برنامه ستراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بهخاطر انسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با درنظرداشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف آمریت بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر از اهمیت اساسی برخوردار است. آمریت نظارت و بررسی  مستقیما به ریس دفتر جوابگو بوده و از آن طریق به هماهنگ کننده بخش و ریاست اجرائیوی، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش میدهد.

 

مسولیت‌های کلیدی:

 • بررسی و تحلیل شکایات واصله و رهبری بخش در زمینه نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی، سایر قوانین، لوایح و تعهدات در رابطه به حقوق بشر؛
 • نظارت مداوم و منظم  بر وضعیت حقوق بشری مراکز سلب آزادی به شمول محابس، توقیف خانه‌ها و نظارتخانه‌های امنیت ملی و پولیس (دفاتریکه بخش امبودزمن ندارند) و شرایط افراد که آزادی شان سلب گردیده است؛
 • نظارت از پروسه تحقیق، محاکمه متهمین و شرایط و وضعیت حقوقی آنها، تماس با منسوبین نهادهای پولیس، امنیت ملی، محاکم، ثارنوالی در ارتباط با توقیف شدگان وتحت نظارت و پروسه باز داشت؛
 • نظارت از رعایت اصول محاکمه عادلانه در محاکم و نظارت از اجراأت و عملکرد ارگان‌های عدلی و قضایی به شمول پولیس و امنیت ملی؛
 • نظارت از وضعیت افراد که در محل منازعات مسلحانه قرار دارند و جمع‌آوری اطلاعات در مورد تعداد تلفات افراد ملکی، خسارات مادی و معنوی به میان آمده از حملات مسلحانه و سایر شیوه‌های جنگی طرفین مخاصمه؛
 • نظارت از اجراأت مراجع و مقامات دولتی در رابطه به توزیع عادلانه و قابل دسترسی خدمات و تأمینات؛
 • رهبری بخش در زمینه نظارت از حقوق اجتماعی و اقتصادی با مأموریت‌های نظارتی ساحوی و انجام مصاحبه‌ها با اقشار مختلف؛
 • نظارت از وضعیت وچگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی‌های اساسی به شمول حقوق سیاسی.

 

مدیریت:

 • تقسیم وظایف بین معاونین بخش و انفاض صلاحیت و مسئولیت به معاون ارشد؛
 • مدیریت دیتابیس‌های بخش و ارسال معلومات به بانک اطلاعات؛
 • اخذ مشوره در مورد تحقیق موارد جدی نقض حقوق بشر از رییس دفتر و در دفتر مرکزی از هماهنگ کننده؛
 • پیگیری قضایا به شیوه مدیریت منظم گزارش‌گیری و گزارش‌دهی؛

 

پیگیری و دادخواهی:

 • تماس‌های منظم و دوامدار با مقامات دولتی روی موضوعات محافظت و بهبود حقوق بشر و جلوگیری از وقوع تخلفات و رسیدگی به شکایات مردم؛
 • رهبری و ایجاد گروه‌های کاری با سایر نهادهای دولتی و غیردولتی در موضوعات خاص حقوق بشری؛
 • ایجاد هماهنگی وظایف با آمرین سایر بخش‌ها.

 

گزارش‌دهی:

 • تهیه گزارش از نتایج بدست آمده از انجام فعالیت‌ها بهطور هفته‌وار، ماه‌وار و سالانه؛
 • تهیه گزارش از انجام مأموریت‌های نظارتی به شیوه ستاندردهای پذیرفته شده گزارش نویسی؛
 • تهیه گزارش‌های خاص از نتایج تحقیقات و بررسی در مورد قضایای حاد حقوق بشر به شیوه مسلکی؛
 • تهیه گزارش ماهانه دیتابیس؛
 • تهیه و ترتیب گزارش‌های که هماهنگ کننده مطالبه می‌نماید.

 

متفرقه:

 • اجرای امورکاری متفرقه  که در اين لايحه وظايف پيش بينی نگرديده و از وی تقاضا شده باشد؛
 • تأمین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان؛
 • ارتقای خوب کار گروپی و حمایت از عادت و کلتور کار گروهی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

 

مهارت‌ها و تجارب لازم:

 • حد اقل لیسانس حقوق؛
 • شناخت با قضایایی حقوقی؛
 • تجربه کاری در مورد قضایا و حل آن؛
 • پنج سال تجربه کاری در ارگان‌های عدلی- قضایی و حقوق بشری؛
 • تشکیل یک فضاء باهمی (کار تیمی)؛
 • مهارت در لسان‌های ملی و انگلیسی؛
 • مهارت در کمپیوتر و پروگرام‌های آن؛
 •  سفر به ولایات و ولسوالی‌های تحت پوشش ساحه کاری.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت‌های مساوی کار در این نهاد را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. به زنان و افراد مستعد از گروه‌های منزوی و گروه‌های اقلیت، ترجیح داده می‌شود.

 

منابع بشری


بازنشر این مطلب