عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش)

اعلان وظیفه

 

شماره مسلسل: «34»

عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش) 

موقعیت وظیفه: دفاتر ساحوی گردیز، مزارشریف، کندز و بامیان

تعداد موقف: «1» بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 31 اسد 1396

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به چهار تن کارمندان که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه، مطابقت داشته باشد در دفاتر ساحوی گردیز، مزارشریف، کندز و بامیان به حیث معاون بخش تعلیمات (آموزش) استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 31 اسد 1396 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af  سوانح خود را ارسال نمایند.

 

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان نهاد ملی حقوق بشر  مبتنی بر قانون اساسی افغانستان در راستای نظارت، حمایت و توسعه حقوق بشر عمل می کند. برای نیل به این اهداف مهم، کمیسیون بخش های پروگرامی را تاسیس نموده که از این میان بخش آموزش حقوق بشر منحیت یکی از بخش‌های کلیدی این کمیسیون، برای ترویج و تقویت ارزشهای بنیادین حقوق بشر و صلح فعالیت می‌نماید.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های خویش، جهت بهبود وحمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه های ارتقایی، حمایتی ونظارتی و صلاحیت طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امورمربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده میشود.

کمیسیون به عنوان نهاد ملی پویا، بر حسب لزوم دید و به منظور موثریت و اجرای هرچه بهتر امور کاری، پست ها، مناصب اجرایی و پروگرامی را بازخوانی و تجدید نظر می نماید.

بر این اساس بست معاونیت بخش آموزش حقوق بشر در دفاترساحوی و ولایتی  از اهمیت اساسی برخوردار بوده و معاون بخش آموزش حقوق بشر مستقیماً به آمر  بخش آموزش حقوق بشر پاسخگو بوده و به وی گزارش می دهد.

 

مسولیت‌های کلیدی:

 • ایجاد فضای سالم کاری و تیمی در بخش مربوطه
 • تطبیق و عملی ساختن پلان برنامه عمل مربوطه
 • تهیه و ترتیب گزارشات ماهوار و هفته وار کارکردهای خویش
 • دو روز قبل از دایر نمودن ورکشاپ و جلسات ترتیب و تقدیم پیشنهاد جهت تایید امر بخش و تهیه امکانات
 • تهیه و ترتیب راپور ورکشاپ و جلسات مطابق فورمه ترتیب شده
 • داشتن سیستم دوسیه نمودن اسناد
 • نظر و پیشنهاد در مورد پلان پروگرام های آموزشی به ولایات تحت پوشش
 • تشریک و سهمگیری در تشخیص ساحات، محلات و افرادیکه باید تحت پروگرام آموزشی قرار داده شوند
 • ترتیب مواد آموزشی به نهادهای مختلف
 • تهیه و توزیع تصدیقنامه  یک دوره مکمل ورکشاپ/جلسات برای اشتراک کنندگان آن
 • تشخیص اشخاص توانمند از جمله اشتراک کنندگان در ختم ورکشاپ تا در آینده به صفت فعالین حقوق بشر همکاری نمایند.
 • همکاری همه جانبه در دایر نمودن ورکشاپ های آموزشی برای فعالین تشخیص شده تا چگونگی میتودهای آموزش دهی را بیآموزند.
 • مساعد نمودن زمینه برای فعالین آموزش دیده تا به صفت همکاران بخش تعلیمات حقوق بشر کمیسیون در قسمت آموزش دهی همکاری نمایند.
 • سهم فعال در دایر نمودن ورکشاپ های آموزشی مطابق ضرورت بخش های دیگر پروگرام
 • مشوره نمودن در زمینه پیشبرد فعالیت ها با اعضای بخش
 • کنترول و پیگیری از چگونگی فعالیت های انجام شده و فعالیت های در حال انجام
 • اشتراک در جلسات کاری بخش مربوطه
 • استفاده از میتودهای پیشرفته منجمنت و اداره بر مبنای اصل دیموکراسی
 • اجرای امور کاری متفرقه که در این لایحه وظایف پیشبینی نگردیده و از وی تقاضا شده باشد.
 • تامین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
 • ارتقای خوب کار گروپی و حمایت از عادت و کلتور کار گروهی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
 • ایجاد فضای سالم و احترام متقابل

 

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • لسانس از پوهنحی حقوق
 • تجارب در کارهای تعلیم و تربیه
 • تجارب در آموزش آموزگاران
 • هماهنگ کردن و دایر کردن تریننگ
 • تجربه کافی در اصول تدریس
 • مهارت در لسان های ملی (دری و پشتو)
 • مهارت در لسان انگلیسی و کمپیوتر
 • فصاحت و افهام و تفهیم خوب در پروسه تدریس

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی مستقل است که فرصت های مساوی کار در این نهاد را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. به زنان و افراد مستعد از گروه های منزوی وگروههای اقلیت، ترجیح داده می شود.

 

بااحترام

منابع بشری


بازنشر این مطلب