اعلان اعمار سایه بان

دفترمرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظردارد تا برای وسایط نقلیه خویش سایه بان اعمار نماید.

موسسات وشرکت های داخلی که خواهش اعمار آنرا داشته باشند آفرهای خویش را بشکل سربسته بعد از نشر اعلان الی ۲۱ یوم تقویمی به دفترمرکزی کمیسیون، واقع ناحیه ششم شهرکابل، دارالامان، جاده فیض محمد کاتب، بین اداره عالی تفتیش و وزارت محترم انکشاف دهات، سپرده وشرطنامه، نقشه ومشخصات را ملاحظه کرده میتوانند.

آفرگشائی ومجلس مناقصه به تاریخ 12/ 06/ 1396 ساعت 9 قبل از ظهر درصالون جلسات دفترمرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دایر میگردد.

 

با احترام


بازنشر این مطلب