عنوان وظیفه: ریس دفتر

اعلان وظیفه

 

شماره مسلسل: (33)

عنوان وظیفه: ریس دفتر

موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندز

تعداد موقف: «1» بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 22 سنبله 1396

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در دفترساحوی کندز به صفت ریس دفتر استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 22 سنبله 1396 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (vacancy@aihrc.org.af) سوانح خود را ارسال نمایند.

معرفی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر ، رسیده گی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پرو گرام هایی ارتقایی ، حفاظتی ونظارتی و همچنان طرح و اجرای بودیجه اش بر خوردار بوده و امورات آن توسط  دارالانشا آن به پیش برده میشود.

در زمینه وبه خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت ووظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست اورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیرلازم منجمله تعریف وبازخوانی پست ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد.

به این اساس پست ریاست ها در دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه ها و اهداف تعین شده  از اهمیت اساسی برخوردار است. ریس دفتر  مستقیما به ریس دارالانشا کمیسیون از پیشرفت و اجراات بخش‌های کاری دفاتر ساحوی و ولایتی پاسخ گو بوده و گزارش ارائه می نماید .

 

وظایف و مسئولیت‌های کلیدی

رییس دفتر ساحوی/ولایتی مسئولیت اصلی اجرای موثر برنامه‌های دفتر مربوطه را به عهده داشته و به دفتر مرکزی از جمله رییس کمیسیون، کمیشنران و رییس اجراییه کمیسیون پاسخگو می باشد. رییس دفتر دارای وظایف و مسئولیت‌های کلیدی ذیل می‌باشد:

 • مدیریت و رهبری تمامی بخش‌های برنامه‌ای، مالی و اداری دفتر
 • حصول اطمینان از اینکه تمامی برنامه‌ها و فعالیت‌های پیش بینی شده در برنامه استراتژیک و برنامه عمل کمیسیون به طور موثر اجرا می‌شود.
 • ایجاد هماهنگی و همکاری میان بخش‌های مختلف برنامه‌های، مالی و اداری دفتر برای انجام بهتر امور
 • نظارت و کنترول تمامی بخش‌های مالی، اداری و برنامه‌ای دفتر به منظور تأمین پاسخگویی و شفافیت در اجراات آنها
 • کنترول دقیق اسناد مالی به منظور تأمین شفافیت و حسابدهی در مصرف بودجه
 • ایجاد فضای سالم کاری از طریق دادن انگیزه و تقویت روحیه کاری به کارمندان و در نظر گرفتن مجازات و مکافات
 • رهنمایی کارمندان و بخش ها و ایجاد روش های مناسب کار با در نظرداشت اهداف استراتژیک و لوایح و طرزالعمل های کاری
 • تقسیم وظایف به طور واضح و روشن میان کارمندان و بخش ها و جلوگیری از تداخل وظیفوی میان آنها
 • بازنگری و تصویب گزارش های بخش های برنامه ای، گزارش های مالی و اداری و ارسال آنها به دفتر مرکزی
 • حصول اطمینان از اینکه منابع، امکانات و تجهیزات دفتر به طور موثر، مناسب و شفاف جهت حصول اهداف کمیسیون استفاده شده و به مصرف می رسد
 •  ارزیابی سالانه کارمندان به طور عادلانه و شفاف و شناسایی قوت ها و ضعف های آنها
 • پیگیری موضوعات مهم حقوق بشری در ساحه و یا اینکه از جانب دفتر مرکزی ارجاع می شود
 • نمایندگی شایسته و بجا از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سیمنارها، کنفرانس ها و سایر گردهمایی های که در ساحه و یا در سطح ملی و یا بین المللی برگزار می شود
 • تامین روابط حسنه و هماهنگی های لازم با ارگانهای دولتی و غیر دولتی و اقشار مختلف جامعه به منظور جلب همکاری های آنها جهت افزایش موثریت فعالیت های کمیسیون

 

مواصفات، مهارت‌ها و قابلیت‌ها

 • داشتن سند ماستری از رشته حقوق، حقوق بشر و یا سایر رشته های مرتبط
 • داشتن تجربه کاری حداقل برای مدت 5 سال،  در ارگانهای ملی و یا بین المللی در عرصه حقوق و حقوق بشر
 • داشتن اعتقاد به موازین حقوق بشر و آرمان ها و ماموریت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
 • داشتن مهارت های لازم در عرصه مدیریت، رهبری و ارتباطات
 • تسلط به زبانهای ملی (پشتو و دری) و دانستن یکی از زبانهای بین المللی ترجیحا زبان انگلیسی
 • داشتن روحیه کارهای جمعی و تحمل پذیری و کار در شرایط دشوار و داشتن روحیه برای تغییر
 • آشنایی با اساسات مدیریت منابع مالی و اداری و منابع بشری
 • آشنایی با مهارت های رفع منازعه و اصلاح روابط کاری کارمندان
 • داشتن مهارت در نوشتن گزارش ها و تحلیل وضعیت حقوق بشری در ساحه

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان و افراد شایسته، حق اولویت داده می‌شود.

صرف آنهایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند.

وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد.


بازنشر این مطلب