منیجر عملیاتی

اعـلان مـجـدد

نمبرمسلسل: (41)

عنوان وظیفه: منیجر عملیاتی

موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی 

تعداد موقف: «1» بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 8 حوت  1396

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان، مطابقت داشته باشد به صفت منیجر عملیاتی در دفتر مرکزی  استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 8 حوت 1396 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد ملی مبتنی بر قانون اساسی، به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر و بهبود و حمایت از آن تأسیس گردیده و فعالیت می‌نماید. کمیسیون بر اساس حکم ماده ۵۸ قانون اساسی و احکام قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون، دارای اختیارات و وظایف واضح و روشن بوده و در چارچوب احکام قوانین نافذه اجراأت می‌نماید. کمیسیون دارای استقلالیت همه جانبه بوده و تدوین بودجه، مصرف بودجه، مسایل اداری و تشکیلاتی و اجرای برنامه‌ها و اجراأت از استقلالیت کامل برخوردار می‌باشد.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر برنامه‌ها و تحقق اهداف و مأموریت‌هایش دارای برنامه استراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی نتیجه می‌باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با درنظرداشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

در ساختار تشکیلاتی کمیسیون بست منیجر عملیاتی ایجاد شده است تا امور مالی و اداری کمیسیون با نحو بهتر مدیریت شود. منیجرعملیاتی  مستقیما به ریاست دارالانشاء پاسخگو بوده و از پیشرفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش می‌دهد.

وظایف و مسؤلیت‌های عمده:

(مسئولیت‌های رهبری و مدیریت)

 • همه بخش‌های اداری را با تهیه تمام رهنمودها و تفویض صلاحیت و مسئولیت به گونه لازم رهنمایی و اداره می‌نمایند.
 • ایجاد هماهنگی بین بخش‌های پروگرامی و اداری جهت تطبیق بهتر برنامه عمل کمیسیون.
 • ایجاد انگیزه بین کارمندان به منظور انجام کار بصورت شفاف و مثمر و همچنان استفاده بهینه از منابع انسانی و مالی کمیسون.
 • راپورهای بخش‌ها را جمع‌آوری نموده آنها را تحلیل و توحید می‌نماید و گزارش نهایی را به رئیس اجرائیه تقدیم می‌دارد.
 • یک سیستم اداری مؤثر و محکم را (شامل تمام قوانین، مقررات و فارم‌های لازمی برای هر بخش مشخص اداری) طرح‌ریزی و تطبیق می‌نماید.
 • ورکشاپ‌هارا جهت ارتقای ظرفیت کاری کارمندان اداری در دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی ایجاد می‌نماید.
 • از محرمیت در داخل و خارج دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر اطمینان خود را حاصل می‌نماید.
 • روحیه کار گروپی را ارتقاء بخشیده و از عادت و فرهنگ کار گروپی در چوکات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  حمایت می‌کند.
 • نظارت و کنترول از نحوه درست استفاده و نگهداری نمودن دارایی‌های جنسی در کمیسیون و پاک نگهداشتن محیط کاری در کمیسیون.

مسئولیت‌های امور منابع بشری:

 • اطمنان از کارایی، شفافیت، اجرای مقررات و اصول استخدام کمیسیون
 • پروسیجر موجود استخدام را با درنظر داشت مقرره‌ها و فعالیت‌های کاری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بازنگری و تعدیل می‌نماید و متقاضیان کار را برای پست‌های موجود مصاحبه می‌نماید.
 • از روند استخدام کارمندان جدید و تکمیل نمودن اسناد ضروری آنها از جمله نمبر تشخیصیه کارمندان جدید التقرر را نظارت و کنترول می‌نماید.
 • از تمام ریکاردهای کارکنان که توسط بخش کارمندان براساس استانداردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اساسگزاری شده اداره می‌نماید.
 • مراحل اجرایی برنامه کاری کارکنا ن را اداره می‌نماید.
 • از مراحل آماده نمودن قراردادهای کاری کارمندان شامل قرارداد ابتدایی و تغییرات لازمی در قرارداد از جهت درجه پست و موقف‌ها را اساسگزاری می‌نماید.
 • نظارت از روند اجرای پالیسی‌های مرتبط به استخدام مثل پالیسی جندر، تأمین فرصت‌های برابر آموزشی و اطمینان از اجرای آن
 • به روز نمودن نیازمندی‌های بخش منابع بشری کمیسیون
 • اطمینان از اجرای کامل تشکیل کمیسیون

از روند ترتیب و تهیه لیست معاشات کارمندان کمیسیون (مرکز و ولایات) نظارت نموده و بعد از صحت بودن آنها لیست معاشات کارمندان از طریق بخش مربوطه جهت پرداخت به بخش مالی ارسال می‌گردد.

 • لایحه‌ها و طرزالعمل‌های منابع بشری جهت ارزیابی و ظرفیت‌سازی کارمندان بازنگری نموده و از روند تطبیق آن به ریاست اجرائیه گزارش می‌دهد.
 • تهیه طرزالعمل‌ها و میکانیزم خوب برای ارزیابی و ظرفیت‌سازی منابع انسانی در کمیسیون.
 • از دیتابس منابع بشری نظارت نموده و تلاش گردد تا این دیتابس روزانه بروز گردد.
 • تأمین ارتباطات با کارمندان و ظرفیت‌سازی آنها

مسئولیت‌های امور مالی:

 • اطمینان از اجرای شفاف و صحیح تعاملات پولی و مالی در کمیسیون.
 • داشتن مسئولیت همه امور مالی، پولی و حسابی کمیسیون.
 • از روند در خواست و انجام مصارف پروگرامی و اداری برای تطبیق فعالیت‌های برنامه عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نظارت و کنترول می‌نماید و در صورت ضرورت بودجه کمیسیون را به کمک بخش مالی بازنگری و آماده می‌کند.
 • بخش‌های مختلف کاری کمیسیون (لوجستک، اداری، تکنولوژی، امنیت، تراستپورت و پروگرامی) را جهت تدوین و تهیه نیازمندی‌های پولی‌شان هماهنگ نموده، پلان مصارف شان را به کمک بخش مالی توحید و آماده می‌کند.
 • درخواست‌ها و پیشنهادات خریداری بخش‌های مختلف کاری کمیسیون را چک، نظارت، کنترول، تصدیق و با در نظرداشت صلاحیت پولی منظور می‌نماید.
 • از ارسال وجوه مالی به تمام دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کنترول می‌نماید (بر اساس بودجه معین شده).
 • مرتباً سفرهایی را به ادارات ساحوی ترتیب داده، راپورهای مالی چک و بررسی می‌نماید. امور مالی را تقویت بخشیده و آموزش میدهد.
 • سیستم و پروسیجرهای مالی و اداری را در زمان لازم بازنگری کرده و راپور و سفارشات را آماده می‌کند.

مسئولیت‌های امور لوژستیکی

 • از خرید وسایل مورد نیاز دفتر به وقت معینه آن و همچنان از روند خریداری آن به صورت درست نظارت و کنترول می‌کند.
 • رهبری و مدیریت شفاف از پروسه تدارکات کمیسیون.
 • اطمینان حاصل می‌کند که تمام لیست موجودی وسایل به وقت و زمان معین تجدید نظر گردیده و بصورت دوامدار در سیستم بروز می‌گردد.
 • از روند توزیع پارچه‌های تیل، لاک بوک موترها نظارت و کنترول می‌نماید.
 • از انتقالات وسایل مربوط به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نظارت و کنترول می‌نماید.
 • قانوند تدارکات دولت را تطبیق و از تمام روند تدارکات نظارت و کنترول می‌کند.
 • از تمام مراحل پروسه گدام کنترول و نظارت می‌کند.

شرايط لازمی برای احراز اين پست:

 •  داشتن درجه ماستری دراداره و تجارت، مدیریت عامه و پالیسی عامه.
 • حداقل داشتن هشت سال تجربه کاری بخش‌های اداری، مالی و لوجستیکی در یکی از ادارات معتبر ملی و بین‌المللی.
 •  آشنایی با برنامه‌های کامپیوتر (آفیس).
 •  داشتن مهارت در تحریر و تکلم  به زبان‌های دری، پشتو و انگلیسی حتمی است.

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان و افراد مستعد از گروه‌های منزوی و یا اقلیت، حق اولویت داده می‌شود.


بازنشر این مطلب