عنوان وظیفه: رئیس دفتر ارزگان

اعلان وظیفه

نمبرمسلسل: (44)

عنوان وظیفه: رئیس دفتر

موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

تعداد موقف: «1» بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 23 ثور 1397

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در دفتر ولایتی ارزگان به صفت ریس دفتر استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 23 ثور 1397 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (vacancy@aihrc.org.af) سوانح خود را ارسال نمایند.

معرفی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پروگرام‌هایی ارتقایی، حفاظتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودیجه‌اش بر خوردار بوده و امورات آن توسط  دارالانشا آن به پیش برده می‌شود.

در زمینه و به خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت و وظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد.

به این اساس پست ریاست‌ها در دفاتر ساحوی و ولایتی  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعین شده از اهمیت اساسی برخوردار است. ریس دفتر  مستقیما به ریس دارالانشا کمیسیون از پیشرفت و اجراأت بخش‌های کاری دفاتر ساحوی و ولایتی پاسخگو بوده و گزارش ارائه می‌نماید.

وظایف و مسوولیت‌های کلیدی

رییس دفتر ساحوی/ولایتی مسوولیت اصلی اجرای موثر برنامه‌های دفتر مربوطه را به عهده داشته و به دفتر مرکزی از جمله رئیس کمیسیون، کمیشنران و رئیس اجرائیه کمیسیون پاسخگو می‌باشد. رئیس دفتر دارای وظایف و مسوولیت‌های کلیدی ذیل می‌باشد:

 

مدیریت و رهبری تمامی بخش‌های برنامه‌ای، مالی و اداری دفتر

حصول اطمینان از اینکه تمامی برنامه‌ها و فعالیت‌های پیش بینی شده در برنامه استراتژیک و برنامه عمل کمیسیون به طور موثر اجرا می‌شود.

ایجاد هماهنگی و همکاری میان بخش‌های مختلف برنامه‌های، مالی و اداری دفتر برای انجام بهتر امور

نظارت و کنترول تمامی بخش‌های مالی، اداری و برنامه‌ای دفتر به منظور تأمین پاسخگویی و شفافیت در اجراأت آنها

کنترول دقیق اسناد مالی به منظور تأمین شفافیت و حسابدهی در مصرف بودجه

ایجاد فضای سالم کاری از طریق دادن انگیزه و تقویت روحیه کاری به کارمندان و در نظر گرفتن مجازات و مکافات

رهنمایی کارمندان و بخش‌ها و ایجاد روش‌های مناسب کار با در نظرداشت اهداف استراتژیک و لوایح و طرزالعمل‌های کاری

تقسیم وظایف به طور واضح و روشن میان کارمندان و بخش‌ها و جلوگیری از تداخل وظیفوی میان آنها

بازنگری و تصویب گزارش‌های بخش‌های برنامه‌ای، گزارش‌های مالی و اداری و ارسال آنها به دفتر مرکزی

حصول اطمینان از اینکه منابع، امکانات و تجهیزات دفتر به طور موثر، مناسب و شفاف جهت حصول اهداف کمیسیون استفاده شده و به مصرف می‌رسد

 ارزیابی سالانه کارمندان به طور عادلانه و شفاف و شناسایی قوت‌ها و ضعف‌های آنها

پیگیری موضوعات مهم حقوق بشری در ساحه و یا اینکه از جانب دفتر مرکزی ارجاع می‌شود

نمایندگی شایسته و بجا از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سیمنارها، کنفرانس‌ها و سایر گردهمایی‌های که در ساحه و یا در سطح ملی و یا بین‌المللی برگزار می‌شود

تامین روابط حسنه و هماهنگی‌های لازم با ارگان‌های دولتی و غیردولتی و اقشار مختلف جامعه به منظور جلب همکاری‌های آنها جهت افزایش موثریت فعالیت‌های کمیسیون

 

 مهارت‌ها و قابلیت‌ها

·       داشتن سند ماستری از رشته حقوق، حقوق بشر و یا سایر رشته‌های مرتبط

·       داشتن تجربه کاری حداقل برای مدت 5 سال،  در ارگان‌های ملی و یا بین‌المللی در عرصه حقوق و حقوق بشر

·       داشتن اعتقاد به موازین حقوق بشر و آرمان‌ها و مأموریت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

·       داشتن مهارت‌های لازم در عرصه مدیریت، رهبری و ارتباطات

·       تسلط به زبان‌های ملی (پشتو و دری) و دانستن یکی از زبان‌های بین‌المللی ترجیحا زبان انگلیسی

·       داشتن روحیه کارهای جمعی و تحمل‌پذیری و کار در شرایط دشوار و داشتن روحیه برای تغییر

·       آشنایی با اساسات مدیریت منابع مالی و اداری و منابع بشری

·       آشنایی با مهارت‌های رفع منازعه و اصلاح روابط کاری کارمندان

·       داشتن مهارت در نوشتن گزارش‌ها و تحلیل وضعیت حقوق بشری در ساحه

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان و افراد شایسته، حق اولویت داده می‌شود.

صرف آنهایی به مصاحبه فراخوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند.

وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد.

 

 


بازنشر این مطلب