اعلان وظیفه

نمبرمسلسل: (45)

عنوان وظیفه: رئیس مالی

موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

تعداد موقف: «1» بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 15 جوزا 1397

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد به صفت رئیس مالی در دفتر مرکزی استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 15 جوزا 1397 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (vacancy@aihrc.org.af) سوانح خود را ارسال نمایند.

معرفی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پروگرام‌هایی ارتقایی، حفاظتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودیجه اش بر خوردار بوده و امورات آن توسط  دارالانشا آن به پیش برده می‌شود.

در زمینه و به خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت و وظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد.

به این اساس پست ریاست مالی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعین شده از اهمیت اساسی برخوردار است. رئیس مالی مستقیما به رئیس دارالانشا کمیسیون از پیشرفت و اجراأت بخش‌های مالی دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی پاسخگو بوده و گزارش ارائه می‌نماید.

خلاصه وظایف:

محل کار رئیس مالی در دفتر مرکزی بوده و گزارش ده به رئیس اجرائیه کمیسیون می‌باشد. رئیس مالی مسئولیت مدیریت و رهبری کامل بخش مالی کمیسیون را به عهده داشته و از کارکردهای کارمندان بخش مالی دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی نظارت می‌نماید و باید اطمینان حاصل نماید که تمام امور مالی در مطابقت به قوانین و طرزالعمل‌های کمیسیون صورت می‌گیرد و از هر گونه تخلفات مالی جلوگیری نماید. رئیس مالی در پهلوی نظارت و حفاظت از منابع مالی کمیسیون، در ایجاد و تطبیق سیستم‌های موثر برای کنترول امور مالی دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی سهم فعال اخذ نماید.

فشرده وظایف و مکلفیت‌ها:

اداره، مدیریت و نظارت از کلیه مسایل مالی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به صورت شفاف و پاسخگو.

تجزیه و تحلیل منابع مالی برای تمویل مصارف سالانه برنامه استراتیژیک و ارایه آن به تمویل کنندگان.

حصول اطمینان از تطبیق مصارف در مطابقت با طرزالعمل مالی کمیسیون.

تهیه و ترتیب به موقع راپور مالی سالانه و راپور تمویل کنندگان.

ترتیب بودجه سالانه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

تهیه بودجه برای فعالیت‌های پروژۀ (خارج از فعالیت‌های اصلی) کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، نظارت بر مصارف، بررسی بودجه در صورت لزوم و حصول اطمینان از ارایه گزارش به موقع برای تمویل کنندگان.

حصول اطمینان از تطبیق مصارف مطابق بودجه پلان شده در دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی.

سازماندهی انتقال پول کافی از دفتر مرکزی به دفاتر ساحوی/ ولایتی جهت حمایت از فعالیت‌های مورد نظر.

ترتیب راپور جریان نقده و اطمینان از وجود کافی وجوه برای مصارف پلان شده کمیسیون.

حصول اطمینان از ثبت درست و مطابق به معیارات محاسبوی داده‌های مالی که توسط آمر مالی در سیستم مالی کمیسیون (کویک بوک) ثبت می‌گردد.

بررسی و کنترول به موقع صورت حساب‌های مالی کمیسیون.

حصول اطمینان از تصفیه به وقت پیش پرداخت‌ها و پرداخت به موقع وجوه قابل پرداخت کمیسیون.

تهیه و ارایه گزارش به موقع به تمویل کنندگان و ریاست اجرائیه مطابق با توافقنامه که با تمویل کنندگان امضا شده است.

تهیه و ترتیب گزارش سالانه کمیسیون.

تهیه گزارشات ربعوار و ترتیب راپور انحراف مصارف تحقق یافته و پلان شده.

مکاتبه با تمویل کنندگان در رابطه با مسایل مالی.

مکاتبه با مفتشین و تنظیم بررسی یا تفتیش سالانه.

هماهنگی و همکاری با مفتشین.

ایجاد ارتباط با تمویل کنندگان و حصول اطمینان از انتقال به موقع وجوه تعهد شده از طرف تمویل کنندگان.

اخذ سهم فعال در کمیته تفتیش داخلی کمیسیون به منظور نظارت از بخش‌های مختلفه دفاتر ساحوی و ولایتی.

مدیریت حسابات بانکی و تعقیب تمامی معاملات بانکی کمیسیون.

مدیریت وجوه نقده و حصول اطمینان از صحت بودن راپورهای خزانه‌دار.

ترتیب لایحه وظایف کارمندان بخش مالی و مدیریت امور مربوطه این بخش.

اجرای سایر وظایف که از طرف ریاست اجرائیه محول می‌گردد.

شرایط تحصیلی و تجربه کاری:

داشتن سند ماستری در یکی از رشته‌های: حسابداری، مدیریت بازرگانی، اقتصاد، اداره عامه و یا ACCA

داشتن حد اقل 7 سال تجربه کاری در بخش‌های مالی

آشنایی کامل با سیستم مالیNGO  ها

آشنایی کامل با سیستم محاسبه دولتی

آشنایی کامل با برنامه QuickBooks

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان و افراد شایسته، حق اولویت داده می‌شود.

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند. وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد.

 


بازنشر این مطلب