اعلان وظیفه؛ معاونیت نظارت و بررسی

نمبرمسلسل: (47)

عنوان وظیفه: معاونیت نظارت و بررسی   

موقعیت وظیفه: دفاتر ساحوی بامیان، گردیز و مزارشریف

تعداد موقف: 3 بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 9 سرطان 1397

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه، مطابقت داشته باشد در دفاتر ساحوی بامیان، دفتر ساحوی گردیز و دفتر ساحوی مزار شریف به حیث معاون بخش نظارت و بررسی استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 9 سرطان 1397 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پروگرام‌هایی ارتقایی، حفاظتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودیجه‌اش بر خوردار بوده و امورات آن توسط  دارالانشا آن به پیش برده می‌شود.

در زمینه و به خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت و وظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد.

به این اساس پست ریاست‌ها در دفاتر ساحوی و ولایتی  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعین شده از اهمیت اساسی برخوردار است. ریس دفتر  مستقیما به ریس دارالانشا کمیسیون از پیشرفت و اجراات بخش‌های کاری دفاتر ساحوی و ولایتی پاسخ گو بوده و گزارش ارائه می‌نماید.

بر این اساس بست معاونیت بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر در دفاترساحوی و ولایتی  از اهمیت اساسی برخوردار بوده و مستقیماً به آمر  بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر پاسخگو بوده و به وی گزارش می‌دهد.

 مسولیت‌های کلیدی:

 • نظارت مداوم، منظم و استاندرد بر وضعیت حقوق بشری مراکز سلب آزادی به شمول محابس،توقیف خانه‌ها و نظارتخانه‌های امنیت ملی و پولیس (دفاتریکه بخش امبودزمن ندارند) و شرایط افراد که آزادی شان سلب گردیده است.
 • نظارت از پروسه تحقیق و محاکمه متهمین، شرایط و وضعیت حقوقی آنها در توقیف خانه‌ها و نظارتخانه‌ها، تماس با منسوبین پولیس، محاکم، سارنوالی در ارتباط با توقیف شدگان و تحت نظارت و پروسه بازداشت.
 • نظارت از رعایت اصول محاکمه عادلانه در محاکم و نظارت از اجراآت و عملکرد ارگان‌های عدلی و قضایی به شمول پولیس و امنیت ملی
 • نظارت از وضعیت افراد که در محل منازعات مسلحانه قرار دارند و جمع‌آوری اطلاعات در مورد تعداد تلفات افراد ملکی، خسارات مادی و معنوی به میان آمده از حملات مسلحانه و سایر شیوه‌های جنگی طرفین مخاصمه.
 • نظارت از اجراأت مراجع و مقامات دولتی در رابطه به توزیع عادلانه و قابل دسترسی خدمات و تأمینات.
 • نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی‌های اساسی به شمول نظارت از حقوق سیاسی و تظاهرات، تحصن و تجمعات اعتراض‌آمیز.
 • نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی، سایر قوانین، لوایح و تعهدات ملی و بین‌المللی در رابطه به حقوق بشر.
 • بررسی، تحقیق و تعقیب قضایا و شکایات واصله که از جانب آمر بخش، نقض حقوق بشر تشخیص شده است، به شیوه مدیریت منظم گزارش‌دهی. 
 • وارد کردن اطلاعات به دیتابیس‌های بخش و ارسال آن به بانک اطلاعات.
 • اشتراک در جلسات تطبیق فرامین ریاست جمهوری و تهیه گزارش آماری و تحلیلی از آن  
 • تهیه پلان کاری ماهانه و سالانه برای سفر های ساحوی و عملی نمودن آن و متقین بودن از انجام حد اقل 10 مصاحبه توسط هر تیم در هر هفته توسط معاون ارشد.

پیگیری و دادخواهی: 

 • تماس‌های منظم با مقامات دولتی روی موضوعات محافظت و بهبود حقوق بشر و جلوگیری از وقوع تخلفات و رسیدگی به شکایات مردم.
 • پیگیری قضیه نقض حقوق بشری بطور متفرقه در نهادهای مربوطه الی بدست آوردن نتیجه 
 • بحث و بررسی یافته‌های  ساحه (قضایای حقوق بشر) تصمیم گرفتن روی قضایا که نیاز به رسیدگی دارد.

گزارش‌دهی:

 • تهیه گزارش مبتنی برنتایج از انجام فعالیت‌ها بطور متفرقه و هفته‌وار
 • تهیه گزارش از انجام مأموریت‌های نظارتی و مأموریت‌های ساحوی به شیوه و معیارهای گزارش نویسی.
 • تهیه گزارش‌های خاص معیاری در مورد قضایای حاد حقوق بشر
 • سهم در تهیه و ارسال گزارش‌های که همآهنگ کننده مطالبه می‌نماید

امورات متفرقه:

 • اخذ مشوره در مورد تحقیق و بررسی موارد جدی نقض حقوق بشر از آمر.
 • ارتقا دادن ظرفیت‌ها و مهارت‌ها توسط آموزش متداوم در باره نحوه نظارت حقوق بشر و نحوه استفاده از منابع حقوقی دیتابس  از طریق آمر بخش  
 • اجرای امور کاری متفرقه موجه که در اين لايحه وظايف پيش‌بينی نگرديده و از وی تقاضا شده باشد.
 • تأمین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
 • ارتقای خوب کار گروپی و حمایت از عادت و کلتور کار گروهی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

داشتن شرایط لازم برای موقف:

لیسانس حقوق.

 • تجربه کاری در مورد قضایا و حل آن.
 • مهارت در تحریر و تکلم به دو زبان رسمی کشور.
 • سفر به ولایات و ولسوالی‌های تحت پوشش ساحه کاری
 • مهارت با کمپیوتر و پروگرام‌های آن.

تسلط داشتن بر زبان انگلیسی اهمیت دارد.

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان و افراد شایسته، حق اولویت داده می‌شود.

صرف آنهایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند.

وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد.

بااحترام

منابع بشری


بازنشر این مطلب