اعلان وظیفه؛ رییس دفتر

نمبر مسلسل: (50)

عنوان وظیفه: رئیس دفتر

موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی فاریاب

تعداد موقف: «1» بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 14 سرطان 1397

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در دفتر ولایتی فاریاب به صفت ریس دفتر استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 14 سرطان 1397 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (vacancy@aihrc.org.af) سوانح خود را ارسال نمایند.

معرفی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پروگرام‌های ارتقایی، حفاظتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه اش بر خوردار بوده و امورات آن توسط دارالانشا آن به پیش برده می‌شود.

در زمینه و به خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت و وظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه استراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیرلازم منجمله تعریف و بازخوانی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد.

به این اساس پست ریاست‌ها در دفاتر ساحوی و ولایتی  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعین شده  از اهمیت اساسی برخوردار است. رئیس دفتر  مستقیما به رئیس دارالانشا کمیسیون از پیشرفت و اجراات بخش های کاری دفاتر ساحوی و ولایتی پاسخ گو بوده و گزارش ارائه می نماید .

وظایف و مسوولیت‌های کلیدی

رئیس دفتر ساحوی/ ولایتی مسئولیت اصلی اجرای موثر برنامه های دفتر مربوطه را به عهده داشته و به دفتر مرکزی از جمله رئیس کمیسیون، کمیشنران و رئیس اجرائیه کمیسیون پاسخگو می باشد. رئیس دفتر دارای وظایف و مسوولیت های کلیدی ذیل می باشد:

 • مدیریت و رهبری تمامی بخش های برنامه ای، مالی و اداری دفتر
 • حصول اطمینان از اینکه تمامی برنامه ها و فعالیت های پیش بینی شده در برنامه استراتژیک و برنامه عمل کمیسیون به طور موثر اجرا می شود.
 • ایجاد هماهنگی و همکاری میان بخش های مختلف برنامه های، مالی و اداری دفتر برای انجام بهتر امور
 • نظارت و کنترول تمامی بخش های مالی، اداری و برنامه ای دفتر به منظور تامین پاسخگویی و شفافیت در اجراات آنها
 • کنترول دقیق اسناد مالی به منظور تامین شفافیت و حسابدهی در مصرف بودجه
 • ایجاد فضای سالم کاری از طریق دادن انگیزه و تقویت روحیه کاری به کارمندان و در نظر گرفتن مجازات و مکافات
 • رهنمایی کارمندان و بخش ها و ایجاد روش های مناسب کار با در نظرداشت اهداف استراتژیک و لوایح و طرزالعمل های کاری
 • تقسیم وظایف به طور واضح و روشن میان کارمندان و بخش ها و جلوگیری از تداخل وظیفوی میان آنها
 • بازنگری و تصویب گزارش های بخش های برنامه ای، گزارش های مالی و اداری و ارسال آنها به دفتر مرکزی
 • حصول اطمینان از اینکه منابع، امکانات و تجهیزات دفتر به طور موثر، مناسب و شفاف جهت حصول اهداف کمیسیون استفاده شده و به مصرف می رسد
 •  ارزیابی سالانه کارمندان به طور عادلانه و شفاف و شناسایی قوت ها و ضعف های آنها
 • پیگیری موضوعات مهم حقوق بشری در ساحه و یا اینکه از جانب دفتر مرکزی ارجاع می شود
 • نمایندگی شایسته و بجا از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سیمنارها، کنفرانس ها و سایر گردهمایی های که در ساحه و یا در سطح ملی و یا بین المللی برگزار می شود
 • تامین روابط حسنه و هماهنگی های لازم با ارگانهای دولتی و غیر دولتی و اقشار مختلف جامعه به منظور جلب همکاری های آنها جهت افزایش موثریت فعالیت های کمیسیون

 مهارت‌ها و قابلیت‌ها

 • داشتن سند ماستری از رشته حقوق، حقوق بشر و یا سایر رشته های مرتبط
 • داشتن تجربه کاری حداقل برای مدت 5 سال،  در ارگانهای ملی و یا بین المللی در عرصه حقوق و حقوق بشر
 • داشتن اعتقاد به موازین حقوق بشر و آرمان ها و ماموریت کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
 • داشتن مهارت های لازم در عرصه مدیریت، رهبری و ارتباطات
 • تسلط به زبانهای ملی (پشتو و دری) و دانستن یکی از زبانهای بین المللی ترجیحا زبان انگلیسی
 • داشتن روحیه کارهای جمعی و تحمل پذیری و کار در شرایط دشوار و داشتن روحیه برای تغییر
 • آشنایی با اساسات مدیریت منابع مالی و اداری و منابع بشری
 • آشنایی با مهارت های رفع منازعه و اصلاح روابط کاری کارمندان
 • داشتن مهارت در نوشتن گزارش ها و تحلیل وضعیت حقوق بشری در ساحه

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده ای است که فرصت های مساویانه را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. برای زنان و افراد شایسته ، حق اولویت داده می شود.

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می شوند که شارت لیست شده باشند.

وقت مصاحبه بعداً تعیین میگردد.

منابع بشری

 


بازنشر این مطلب