اعلان وظیفه؛ کارمند نظارت از حقوق سیاسی

نمبرمسلسل: (52)

عنوان وظیفه: کارمند نظارت از حقوق سیاسی (انتخابات)

موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کابل

تعداد موقف: "1" بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 16 سرطان 1397

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به  یک تن   کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در دفتر مرکزی به صفت کارمند نظارت از حقوق سیاسی ( انتخابات ) استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 16 سرطان 1397 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (vacancy@aihrc.org.af) سوانح خود را ارسال نمایند.

معرفی

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشر و مبتنی بر قانون اساسی، صلاحیت و وظیفه نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق پیرامون قضایای نقض حقوق بشر، توسعه و تعمیم حقوق بشر و حمایت از حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد، حقوق سیاسی شهروندان خصوصاً در جریان انتخابات، یکی از مصادیق حقوق بشری و بنیادی شهروندان کشور است که کمیسیون از دسترسی شهروندان به این حق بشری نظارت می‌نماید.

بنابر این، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان براساس وظیفه قانونی و با توجه به اهمیت حقوق سیاسی شهروندان در روند انتخابات، از جریان انتخابات به منظور تأمین حقوق سیاسی شهروندان، اصل شفافیت و اصول اساسی انتخابات آزاد و عادلانه، به صورت منظم نظارت می‌نماید. به این منظور کمیسیون، بخش نظارت از حقوق سیاسی را به منظور نظارت از روند انتخابات ایجاد نموده تا در طول این روند، هماهنگی‌ها و همکاری‌های لازم را در نظارت بهتر از حقوق سیاسی در پروسه انتخابات با اعضای داخلی و نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط، فراهم سازد.

به این ترتیب تلاش‌ها و فعالیت‌های مستمر کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز در احقاق و پاسداری از حقوق سیاسی اتباع کشور مطابق به اسناد تقنینی نافذ، لوایح و طرزالعمل های داخلی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و کمیسیون های مستقل انتخاباتی و معیارهای قبول شده به منظورحصول اطمینان از شفافیت در امور انتخابات را به ملاحظه مردم خواهد رسانید.

مسوولیت‌های وظیفوی:

 • تنظیم پلان و برنامه ها به منظور اجرای به موقع فعالیت ها قبل از تقویم انتخابات وارائه آن به ریاست اجراییه کمیسیون غرض منظوری.
 • طرح و ترتیب فورمه های مربوط به نظارت مطابق به رهنمود های نظارتی.
 • شناسایی حوزه های انتخاباتی، مراکز و محلات آن و اطمینان از فعال بودن آن.
 • نظارت از وضعیت و شرایط انتخابات و اطمینان از اینکه مسوولین امور شرایط مناسب و یکسان و بدون تبعیض را برای همه کاندیدان فراهم نموده و خدمات لازم و قانونی را ارایه می‌کنند.
 • نظارت از عملکرد های کمیسیون های انتخاباتی و اطمینان از اینکه کمیسیون ها مطابق اسناد تقنینی (قانون اساسی، قانون انتخابات، قانون احزاب سیاسی و سایر اسناد تقنینی مربوط) زمینه های انتخابات آزاد، عمومی، سری، مستقیم، عادلانه و شفاف را برای همه مساعد می سازد.
 • نظارت از روند ثبت نام رای دهندگان/کاندیدان و آزادی های مربوط به ثبت نام مطابق اسناد تقنینی.
 • نظارت از حق آزادی بیان در جریان کمپاین های انتخاباتی.
 • نظارت از حق آزادی اجتماعات و گردهمایی های مسالمت آمیز در جریان کمپاین های انتخاباتی.
 • طی مراحل و دریافت کارت اعتبار نامه های ناظرین یا مشاهدین برای کارکنان کمیسیون.
 • نظارت از روند رای دهی و شمارش آرا.
 • برگزاری برنامه های دادخواهی برای کسانی که حقوق سیاسی شان نقض گردیده در صورت لزوم.
 • ثبت و دیتابس نتایج اولیه، قسمی، ابتدایی و نهایی که از طرف کمیسیون انتخابات اعلام می‌گردد و ارایه گزارش آن.
 • جمع آوری و ثبت آمار اشخاص که بنابه دلایلی خارج از اراده رای دهنده از اشتراک در انتخابات محروم شده اند. (این آمار ممکن بر اساس نظارت ها بدست آید یا از جانب نهاد های مختلف نظارت کننده انتخابات ویا کمیسیون های انتخاباتی ارایه گردد)
 • اطمینان از اینکه آیا فهرست کاندیدان نهایی ثبت شده از جانب کمیسیون انتخابات تصدیق گردیده است یا خیر.
 • دریافت و نگهداری فهرست نهایی کاندیدان که از طرف کمیسیون انتخابات نشر می‌گردد.
 • دریافت و ثبت شکایات در هماهنگی و همکاری با سایر کارمندان بخش نظارت و بررسی و پیگیری آن در مراجع مربوط.
 • بررسی و تحلیل شکایات مطابق قوانین نافذه کشور و اسناد بین المللی.
 • نظارت از رسیدگی به شکایات توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی.
 • اجرای سایر وظایف مرتبط به وظیفه.

دوره آزمایشی:

این مدت برای دوماه می‌باشد.

گزارش دهی:

ارایه گزارش به آمر بخش. 

تحصیلات و تجارب:

 • لیسانس حقوق.
 • حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به تحصیل یا مرتبط به وظیفه.
 • تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو)
 • مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.
 • در صورت ضرورت سفر به ولایات.

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده ای است که فرصت های مساویانه را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. برای زنان و افراد شایسته ، حق اولویت داده می شود.

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می شوند که شارت لیست شده باشند.

وقت مصاحبه بعداً تعیین میگردد.


بازنشر این مطلب