اعلان وظیفه؛ معاونت نظارت و بررسی

نمبرمسلسل: (53)

عنوان وظیفه: معاونت نظارت و بررسی

موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل، کندز و دفتر ولایتی هلمند

تعداد موقف: "3" بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 20 سرطان 1397

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به سه کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه، مطابقت داشته باشند در دفاتر ساحوی کابل، دفتر ساحوی کندز و دفتر ولایتی هلمند به حیث معاون بخش نظارت و بررسی استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 20 سرطان 1397 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

 

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پروگرام‌های ارتقایی، حفاظتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودیجه اش بر خوردار بوده و امورات آن توسط دارالانشا آن به پیش برده می‌شود.

در زمینه و به خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت و وظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه استراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیر لازم از جمله تعریف و بازخوانی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد.

به این اساس پست ریاست‌ها در دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعین شده از اهمیت اساسی برخوردار است. ریس دفتر مستقیما به ریس دارالانشا کمیسیون از پیشرفت و اجراأت بخش‌های کاری دفاتر ساحوی و ولایتی پاسخ‌گو بوده و گزارش ارائه می‌نماید.

بر این اساس بست معاونت بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر در دفاتر ساحوی و ولایتی  از اهمیت اساسی برخوردار بوده و مستقیماً به آمر بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر پاسخگو بوده و به وی گزارش می‌دهد.

 

مسولیت‌های کلیدی:

 • نظارت مداوم، منظم و استاندارد بر وضعیت حقوق بشری مراکز سلب آزادی به شمول محابس، توقیف خانه‌ها و نظارتخانه‌های امنیت ملی و پولیس (دفاتریکه بخش امبودزمن ندارند) و شرایط افراد که آزادی شان سلب گردیده است،
 • نظارت ازپروسه تحقیق و محاکمه متهمین، شرایط و وضعیت حقوقی آنها در توقیف خانه‌ها و نظارتخانه‌ها، تماس با منسوبین پولیس، محاکم، سارنوالی در ارتباط با توقیف شدگان و تحت نظارت و پروسه باز داشت،
 • نظارت از رعایت اصول محاکمه عادلانه در محاکم و نظارت از اجراأت و عملکرد ارگان‌های عدلی و قضایی به شمول پولیس و امنیت ملی
 • نظارت از وضعیت افراد که در محل منازعات مسلحانه قرار دارند و جمع‌آوری اطلاعات در مورد تعداد تلفات افراد ملکی ،خسارات مادی و معنوی به میان آمده از حملات مسلحانه و سایر شیوه‌های جنگی طرفین مخاصمه،
 • نظارت از اجراأت مراجع و مقامات دولتی در رابطه به توزیع عادلانه و قابل دسترسی خدمات و تأمینات،
 • نظارت از وضعیت وچگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی‌های اساسی به شمول نظارت از حقوق سیاسی و تظاهرات، تحصن و تجمعات اعتراض آمیز،
 • نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی، سایر قوانین، لوایح و تعهدات ملی و بین‌المللی در رابطه به حقوق بشر،
 • بررسی، تحقیق و تعقیب قضایا و شکایات واصله که از جانب آمر بخش، نقض حقوق بشر تشخیص شده است، به شیوه مدیریت منظم گزارش‌دهی،
 • واردکردن اطلاعات به دیتابیس‌های بخش و ارسال آن به بانک اطلاعات،
 • اشتراک در جلسات تطبیق فرامین ریاست‌جمهوری و تهیه گزارش آماری و تحلیلی از آن،
 • تهیه پلان کاری ماهانه وسالانه برای سفرهای ساحوی و عملی نمودن آن و متقین بودن از انجام حد اقل 10 مصاحبه توسط هر تیم در هر هفته توسط معاون ارشد.

 

پیگیری و دادخواهی: 

 • تماس‌های منظم با مقامات دولتی روی موضوعات محافظت و بهبود حقوق بشر و جلوگیری از وقوع تخلفات و رسیدگی به شکایات مردم،
 • پیگیری قضیه نقض حقوق بشری بطور متفرقه در نهادهای مربوطه الی بدست آوردن نتیجه،
 • بحث و بررسی یافته‌های ساحه (قضایای حقوق بشر) تصمیم گرفتن روی قضایا که  نیاز به رسیدگی دارد.

 

گزارش‌دهی:

 • تهیه گزارش مبتنی برنتایج از انجام فعالیت‌ها به‌طور متفرقه و هفته‌وار،
 • تهیه گزارش از انجام مأموریت‌های نظارتی و مأموریت‌های ساحوی با معیارهای گزارش نویسی،
 • تهیه گزارش‌های خاص معیاری در مورد قضایای حاد حقوق بشر،
 • سهم در تهیه و ارسال گزارش‌های که هماهنگ کننده مطالبه می‌نماید.

 

امورات متفرقه:

 • اخذ مشوره در مورد تحقیق و بررسی موارد جدی نقض حقوق بشر از آمر،
 • ارتقا دادن ظرفیت‌ها و مهارت‌ها توسط آموزش متداوم در باره نحوه نظارت حقوق بشر و نحوه استفاده از منابع حقوقی دیتابس از طریق آمر بخش،
 • اجرای امور کاری متفرقه موجه که در اين لايحه وظايف پيش‌بينی نگرديده و از وی تقاضا شده باشد،
 • تأمین محرمیت در داخل و خارج کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان،
 • ارتقای خوب کار گروپی و حمایت از عادت و فرهنگ کار گروهی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.

 

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • لیسانس حقوق،
 • تجربه کاری در مورد قضایا و حل آن،
 • مهارت در تحریر و تکلم به دو زبان رسمی،
 • سفر به ولایات و ولسوالی‌های تحت پوشش ساحه کاری،
 • مهارت کارکردن با کمپیوتر وپروگرام‌های آن،
 • دانستن زبان انگلیسی اهمیت دارد.

 

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان و افراد شایسته، حق اولویت داده می‌شود.

صرف آنهایی به مصاحبه فراخوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند.

وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد.

بااحترام

منابع بشری


بازنشر این مطلب