اعلان وظیفه؛ معاونت بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال

نمبرمسلسل: (54)

عنوان وظیفه: معاونت بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال   

موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی گردیز

تعداد موقف: «1» بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 25 سرطان 1397

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه، مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی گردیز به حیث معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 25 سرطان 1397 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

 

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پروگرام‌های ارتقایی، حفاظتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودیجه اش برخوردار بوده و امورات آن توسط  دارالانشا آن به پیش برده می‌شود.

در زمینه و به خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت و وظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه استراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیرلازم از جمله تعریف و بازخوانی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد.

به این اساس پست ریاست‌ها در دفاتر ساحوی و ولایتی  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای اجرای هر چه بهتر برنامه‌ها و اهداف تعین شده  از اهمیت اساسی برخوردار است. رئیس دفتر  مستقیما به رئیس دارالانشا کمیسیون از پیشرفت و اجراأت بخش‌های کاری دفاتر ساحوی و ولایتی پاسخ گو بوده و گزارش ارائه می‌نماید.

بر این اساس بست معاونت بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفاترساحوی و ولایتی از اهمیت اساسی برخوردار بوده و مستقیماً به آمر  بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال پاسخگو بوده و به وی گزارش می‌دهد.

 

وظایف و مسؤولیت‌ها:

 • انجام اجراأت و فعالیت‌های بخش حمایت وانکشاف حقوق اطفال در مطابقت با مفاد برنامه استراتیژیک و عمل کمیسیون،
 • رسیدگی کامل به شکایات وعرایض رسیده به بخش و تعقیب آن در مراجع قضایی و عدلی با هماهنگی بخش نظارت و بررسی دفتر مربوطه،
 • رسیدگی موثر به وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق اطفال و تطبیق مفاد مندرج در ماده 21 قانون تشکیل وظایف و صلاحیت‌ها و وظایف کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان در حوزه/ ولایت کاری،
 • برنامه‌ریزی، اجرا و گزارش‌دهی بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در مطابقت با برنامه‌های استراتیژیک و عمل کمیسیون بدون تأخیر،
 • رعایت موازین، مقررات ولایحه سلوک کمیسیون توسط کارمندان بخش،
 • سهم گیری واشتراک در برنامه‌های ارتقای ظرفیت که از جانب کمیسیون و دیگر نهادهای ملی و بین‌المللی دایر می‌گردد،
 • اشتراک فعال در جلسات، کارگاه‌ها و مناسبت‌های مرتبط به حقوق اطفال،
 • برقرار نمودن روابط موثر و معتبر با نهادهای حکومتی و غیرحکومتی ملی و بین‌المللی در رابطه به موضوعات مربوط به حمایت و انکشاف حقوق اطفال در حوزه/ ولایت کاری،
 • اشتراک و سهم‌‌گیری فعال و موثر در شبکه عملیاتی محافظت اطفال (CPAN) در حوزه/ ولایت مربوطه،
 • اجرای سایر امور مربوط به بخش که از طرف رئیس دفتر، هماهنک کننده بخش و آمر بخش تقاضا می‌گردد،
 • سهم‌گیری و همکاری در ارزیابی موثر برنامه‌های بخش حمایت از حقوق اطفال و سنجش مصارف آن جهت بهبود اجراأت بخش،
 • همکاری در تهیه گزارش بودجوی بخش با آمر و سایر همکاران،
 • اطمینان از اینکه اصول محرمیت یا رازداری، رویکرد «آسیب نرساندن» و منافع علیای طفل همیشه توسط کارمندان در همه اوقات وهمه جا مورد احترام می‌باشد،
 • تدویر برنامه طفل به طفل در دفاتر ساحوی و ولایتی  تحت پوشش کمیسیون،
 • نظارت از چگونگی وضعیت اطفال در پرورشگاه‌ها (اعم از دولتی و خصوصی)، کودکستان‌ها، مکاتب، مراکز اصلاح و تربیت اطفال، شفاخانه‌ها، کلینک‌ها، خانه‌های امن، شلترهای اطفال، کارخانه‌های که اطفال مشغول کار هستند، هوتل‌ها و رستورانت‌ها و همچنان نظارت عمومی اطفال توسط ناظر ساحوی،
 • انجام مصاحبه‌های تلویزیونی، رادیویی... با رسانه‌ها پیرامون وضعیت اطفال در افغانستان و ساحات مربوطه،
 • و سایر امورات مربوط به ارتقاء حقوق اطفال که از طرف آمر بخش سپرده می‌شود.
 •  

داشتن شرایط لازم برای موقف:

 • لیسانس حقوق،
 • تجربه کاری سه ساله در مورد قضایای بخش اطفال و حل آن،
 • مهارت در نوشتن و سخن گفتن به دو زبان رسمی،
 •  سفر به ولایات و ولسوالی‌های تحت پوشش ساحه کاری،
 • مهارت کار با کمپیوتر و پروگرام‌های آن،
 • دانستن زبان ا نگلیسی اهمیت دارد.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده‌ای است که فرصت‌های مساویانه را در نظر می‌گیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت می‌باشد. برای زنان و افراد شایسته، حق اولویت داده می‌شود.

صرف آنهایی به مصاحبه فرا خوانده می‌شوند که شارت لیست شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین می‌گردد.

 

بااحترام

آمریت منابع بشری

 


بازنشر این مطلب