اعلان وظیفه؛ مسئول لوژستیک

 

شماره مسلسل: (55)

عنوان وظیفه: مسئول لوژستیک در ولایات

موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی جلال آباد

تعداد موقف: «1» بست

آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 25 سرطان 1397

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه، مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی جلال آباد به حیث مسئول لوژستیک در ولایات استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 25 سرطان 1397 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

 

معرفی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود وحمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده می‌شود.

کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه استراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با درنظرداشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

به این اساس موقف معاونت لوژستیک جهت ثبت تمام اجناس غیرمصرفی در دیتابیس و تعقیب/ نظارت صورت استفاده آن  از اهمیت اساسی برخوردار است. معاون لوژستیک مستقیما به رئیس دفتر ساحوی کمیسیون جواب‌گو بوده و از آن طریق به معاونت اداری/ مالی و ریاست اجرائیوی، از پیش رفت امور و تطبیق برنامه و مسایل مربوطه گزارش میدهد.

 

وظایف و مسئولیت‌ها:

خريداری، تهيه وتدارک تمام اجناس و اموال دفتر که از مرکز تدارک نشده باشد طبق مقرره خريداری.

ارائه نظریات و پیشنهادات تخنیکی مؤثر به لوژستیک مرکز درجهت تهیه روش های اصولی خریداری با ملاحظه به مقرره خریداری کمیسیون.

ترجمه بل ها ورسيدات لوژستيک به لسان انگليسی، تنظیم وترتیب آنها با آویز مربوطه به منظور حسابدهی به بخش مالی واداری دفتر ساحوی.

ترتیب تقسیم اوقات به استفاده گیری وسایط نقلیه وتنظیم انتقال کارمندان درشروع وختم ساعات رسمی

تهيه وترتيب وثبت چک های تيل روغنيات عراده جات و کيلومتر عراده جات در کمپيوتر.

نظارت دوامدار بر کتابچه گشت عراده جات دفتر ساحوی و ارائه آموزش برای راننده گان از طرز خانه پری کتابچه گشت عراده جات.

تهيه و کمپیوتر نمودن لست های موجودی اجناس د فتر ساحوی وحسابدهی ماهوار ودوامدار به آمریت مالی واداری دفتر ساحوی.

نظارت دوامدار برکاربرد درست لوازم واثاثیه دفتری توسط بخشهای دیگردفتر ساحوی.

ترتیب ونگهداری دوسيه گزاری علمی برای حفاظت از اسناد مربوط به بخش لوژستيک.

ترتیب فایلینگ برای مواد خریداری شده.

ثبت تمام اموال و اجناس کمیسیون توسط تک نمبر وشماره گزاری منظم آنها.

تامين ارتباط  با دفتر مرکزی از طریق آمریت اداری و به هدایت رئیس دفتر دفتر ساحوی.

پابندی به حاضری و حفظ نظم و دسپلين دفتر.

 محرميت رابه داخل و بيرون کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان تامين مينمايد.

اجرای امورکاری متفرقه  که در اين لايحه وظايف پيش بينی نگرديده و از وی تقاضا شده باشد.

روحيه کارگروپی خوب را ارتقاء بخشيده و از عادت کلتور کارگروپی در چوکات کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان حمايت می کند.

 

داشتن شرایط لازم برای احراز موقف:

داشتن در جه تحصیلات عالی حد اقل لیسانس در رشته های اقتصاد، و مرتبط به آن

داشتن سابقه و تجربه لازم کاری در زمینۀ لوژستیک و تدارکات

آشنایی با زبانهای رسمی کشور در حد مکاتبه، راپور دهی، طرح و تسوید.

آشنایی کامل با برنامه های کمپیوتر (پروگرام های ویندوز و آفیس)

آشنایی با لسان انگلیسی در حد حل مشکل اداری.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک مؤسسه استخدام کننده ای است که فرصت های مساویانه را در نظر میگیرد و متعهد بر اصول عدم تبعیض و تساوی جنسیت میباشد. برای زنان و افراد شایسته ، حق اولویت داده می شود.

صرف آنهای به مصاحبه فرا خوانده می شوند که شارت لیست شده باشند.         

وقت مصاحبه بعداً تعیین میگردد.

 

بااحترام

آمریت منابع بشری

 

 


 


بازنشر این مطلب