کاریابی

عنوان وظیفه: ناظر سرحدی اطفال در سپین بولدک

   

  اعلان وظیفه

  عنوان وظیفه: ناظر سرحدی اطفال در سپین‌بولدک

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندهار

  تعداد موقف: ‌1 ‌بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: 23 دلو  1399


عنوان وظیفه: نماینده کمیسیون در وزارت معارف

   

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل:  113

  عنوان وظیفه: نماینده کمیسیون در وزارت معارف

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: بست


عنوان وظیفه: مشاور در بخش امنیت

   

  اعلان وظیفه‌

  شماره مسلسل:  112‌

  عنوان وظیفه: مشاور در بخش امنیت

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: ‌1 ‌بست


عنوان وظیفه: مسئول بخش تدارکات

   

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل:  111

  عنوان وظیفه: مسئول بخش تدارکات

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: 1 بست


عنوان وظیفه: ریاست دفتر ولایتی

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل:  110

  عنوان وظیفه: ریاست دفتر ولایتی

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان، غور و فاریاب

  تعداد موقف: 3 بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست: 26  عقرب 1399


عنوان وظیفه: ناظر ساحوی اطفال

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: 109

  عنوان وظیفه: ناظر ساحوی اطفال

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی بدخشان

  تعداد موقف: 1 بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست: 21 عقرب 1399


عنوان وظیفه: محقق

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: ‌108‌

  عنوان وظیفه: محقق

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کمیسیون

  تعداد موقف: ‌2 ‌بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: 24 میزان 1399


عنوان وظیفه: گزارشگر و تصویربردار

  اعلان وظیفه

  شمار مسلسل: 107

  عنوان وظیفه: گزارشگر و تصویربردار

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: 1 بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست: 16 میزان 1399


عنوان وظیفه: دستیار اداری در پروژه آمادگی برای صلح

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: ‌106‌

  عنوان وظیفه: دستیار اداری در پروژه آماد‌‌گی برای صلح

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کمیسیون

  تعداد موقف: ‌1 بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: 17‌ سنبله 1399


عنوان وظیفه: خزانه‌دار بخش مالی

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: 105‌

  عنوان وظیفه: خزانه‌دار بخش مالی

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کمیسیون

  تعداد موقف: ‌1 ‌بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: 16 سنبله 1399


عنوان وظیفه: مترجم زبان پشتو

  اعلان وظیفه‌

  شماره مسلسل: ‌104‌

  عنوان وظیفه: مترجم زبان پشتو

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: ‌1 بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: 31‌ اسد 1399


عنوان وظیفه: همکار فنی حفظ و مراقبت

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: 103

  عنوان وظیفه: همکار فنی حفظ و مراقبت

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کمیسیون

  تعداد موقف: 1 بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست: 29 اسد 1399


عنوان وظیفه: معاون ریاست منابع بشری

   

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: ‌102‌

  عنوان وظیفه: معاون ریاست منابع بشری

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کمیسیون

  تعداد موقف: 1 ‌بست


عنوان وظیفه: ناظر ساحوی اطفال

   

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:(101 )

  عنوان وظیفه: ناظر ساحوی اطفال

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان و دفتر ولایتی هلمند

  تعداد موقف: " 2 " بست


عنوان وظیفه: ناظر ساحوی اطفال

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:(101 )

  عنوان وظیفه: ناظر ساحوی اطفال

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان و دفتر ولایتی هلمند

  تعداد موقف: " 2 " بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 29  سرطان 1399


عنوان وظیفه: سکرتر ریاست اجرائیه ( ریاست دارالانشأ )

  اعلان وظیفه:

  نمبرمسلسل:(99 )

  عنوان وظیفه: سکرتر ریاست اجرائیه ( ریاست دارالانشأ )

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: " 1 " بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 24 جوزا  1399


عنوان وظیفه: آمریت‌ آموزش حقوق بشر

   

  اعلان وظیفه‌

  شماره مسلسل: 97‌

  عنوان وظیفه: آمریت‌ آموزش حقوق بشر

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: ‌یک بست


عنوان وظیفه: آموزگاران ارشد (ماستر ترینر)

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:(98)

  عنوان وظیفه: آموزگاران ارشد (ماستر ترینر)

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: " 4 " بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 11 جوزا  1399