کاریابی

اعلان وظیفه: منیجر عملیاتی

  اعـلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل: (73 )

  عنوان وظیفه: منیجر عملیاتی   

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی 

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 28 حمل  1398


اعلان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:( 70 )

  عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

  تعداد موقف: "1 " بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 7 ثور 1398

   


اعلان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش )

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:(72 )

  عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش ) 

  موقعیت وظیفه: دفاتر ساحوی مزار شریف، کندهار و دفتر ساحوی گردیز

  تعداد موقف: " 3 " بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 7 ثور  1398

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک سه تن کارمند که به شرایط ذکر شده ، مطابقت داشته باشد.در دفاتر ساحوی مزار شریف، کندز و گردیز به حیث معاون بخش تعلیمات ( آموزش ) استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 7 ثور 1398 خورشیدی، فورم درخواستی وظیفه را از طریق لینک دانلود دریافت، و بعد از خانه پری به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af فورم درخواستی خانه پری شدۀ خود را که نماینده گی از خلص سوانح ایشان می کند، ارسال نمایند.


اعلان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش )

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:( 71 )

  عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش )  

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی دایکندی

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 7 ثور 1398

   


اعلان دواطلبی: خدمات انترنتی

   

   کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای نه دفتر(دفتر مرکزی، دفتر ساحوی کابل، کندز، بامیان، گردیز، دفتر ولایتی بدخشان،غور، ارزگان و دایکندی) برای یکسال به خدمات انتر نیتی ضرورت دارد.

  مو سسات وشرکت های مخابراتی که خواهش ارایه خدمات را داشته  باشند میتوانند شرطنامه و مشخصات را از دفتر مرکزی کمیسیون بطور رایگان بدست آورده و آفر های خویش را بشکل سر بسته بعد از نشر اعلان الی 21 یوم تقویمی به دفترمرکزی کمیسیون ،واقع ناحیه ششم شهر کابل ، دارالامان ، جاده فیض محمد کاتب ، بین اداره عالی تفتیش ووزارت محترم انکشاف دهات  تسلیم نمایند.

  افر گشائی به تاریخ 19/ 1/ 1398  ساعت 10 قبل از ظهر در صالون جلسات دفتر مرکزی کمیسیون  دایر میگردد.

   

  بنابر این،ازآن اداره محترم تقاضامندیم که اعلان حاضر را ازطریق رادیو ملی،روز نامه انیس و روز نامه هیواد  برای یک بار به نشر سپرده ممنون سازید.

   


عنوان وظیفه: رئیس دفتر

   

  اعلان وظیفه:

  نمبرمسلسل:( 69 )

  عنوان وظیفه: رئیس دفتر

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی دایکندی

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 5 حمل 1398


عنوان وظیفه: معاونیت نظارت و بررسی

   

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل: ( 68 )

  عنوان وظیفه: معاونیت نظارت و بررسی   


    موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل

  تعداد موقف: " 1 " بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 29 حوت 1397


عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش )

   

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:(67 )

  عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش ) 

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 29 حوت  1397


اعلان وظیفه مجدد آمریت بخش آموزش دفتر ساحوی جلال آباد

   

  نمبرمسلسل:( 65 )

  عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش )  

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی جلال آباد

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 22 دلو 1397

   کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن  کارمند که به شرایط ذکر شده، مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی جلال آباد به حیث آمربخش ( آموزش ) تعلیمات استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 22 دلو 1397 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.


اعلان وظیفه مجددرئیس مالی

  نمبرمسلسل:( 66 )

  عنوان وظیفه: رئیس مالی

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 22 دلو 1397

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به  یک تن کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در دفتر مرکزی به صفت رئیس مالی در دفتر مرکزی استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 22 دلو 1397 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (vacancy@aihrc.org.af) سوانح خود را ارسال نمایند.

  معرفی


عنوان وظیفه: معاون بخش منابع بشری

  نمبرمسلسل:( 63 )

  عنوان وظیفه: معاون بخش منابع بشری

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: " 2 " بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 30 قوس 1397

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دو تن  کارمند که به شرایط ذکر شده، مطابقت داشته باشد در دفتر مرکزی به حیث معاون در بخش منابع بشری استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 30 قوس 1397 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.


عنوان وظیفه: معاون بخش تحقیق ( محقق )

   

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:( 61 )

  عنوان وظیفه: معاون بخش تحقیق ( محقق )

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 16 قوس 1397


عنوان وظیفه: آمریت بخش تحقیق

   

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:( 60 )

  عنوان وظیفه: آمریت بخش تحقیق

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 16 قوس 1397


عنوان وظیفه: آمریت بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت

   

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:( 62 )

  عنوان وظیفه: آمریت بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی مزار شریف

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 16 قوس 1397


اعلان وظیفه؛ آمریت حمایت و انکشاف حقوق زنان

  نمبرمسلسل:( 59 )

  عنوان وظیفه: آمریت حمایت و انکشاف حقوق زنان

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی هرات

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 12 عقرب 1397

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن  کارمند که به شرایط ذکر شده، مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی هرات به حیث آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 12 عقرب 1397 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.


اعلان وظیفه؛ آمریت بخش تعلیمات

  نمبرمسلسل: (58)

  عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش)  

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی جلال آباد

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 12 عقرب 1397

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه، مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی جلال آباد به حیث آمر بخش تعلیمات استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 12 عقرب 1397 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.


اعلان وظیفه مجدد رییس مالی

  نمبرمسلسل: (57 )

  عنوان وظیفه: رییس مالی

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 2 میزان 1397

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تن کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در دفتر مرکزی به صفت رییس مالی در دفتر مرکزی استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 2 میزان 1397 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (vacancy@aihrc.org.af) سوانح خود را ارسال نمایند.

  معرفی


اعلان وظیفه: کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  نمبرمسلسل: (56)

  عنوان وظیفه: عضو/ کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  تعداد موقف: «9» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: ۱۲ سنبله ۱۳۹۷ ساعت ۶ شام

  موعد زمانی انجام وظیفة کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به پایان رسیده و کمیسیون بست‌های کمیشنران را مطابق احکام قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون و حکم شماره ۹۰۵ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۷ مقام عالی ریاست جمهوری در مورد تشخیص و تعیین اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بدینوسیله به اعلام می‌سپارد.

  متقاضیان می‌توانند الی تاریخ  ۱۲ سنبله ۱۳۹۷ خورشیدی خلص سوانح (CV) درخواستی، فورم خانه‌پری شده و اسناد تذکره تابعیت و بقیه اسناد خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی کمیسیون و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون تحویل و یا در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند درخواستی و اسناد ضروری ذکر شده را مستقیماً به آدرس الکترونیکrecruit.aihrc@gmail.com  ارسال نمایند.