کاریابیعنوان وظیفه: معاون بخش منابع بشری

  نمبرمسلسل:( 63 )

  عنوان وظیفه: معاون بخش منابع بشری

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: " 2 " بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 30 قوس 1397

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دو تن  کارمند که به شرایط ذکر شده، مطابقت داشته باشد در دفتر مرکزی به حیث معاون در بخش منابع بشری استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 30 قوس 1397 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.
عنوان وظیفه: آمریت بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت

   

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:( 62 )

  عنوان وظیفه: آمریت بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی مزار شریف

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 16 قوس 1397


اعلان وظیفه؛ آمریت حمایت و انکشاف حقوق زنان

  نمبرمسلسل:( 59 )

  عنوان وظیفه: آمریت حمایت و انکشاف حقوق زنان

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی هرات

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 12 عقرب 1397

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن  کارمند که به شرایط ذکر شده، مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی هرات به حیث آمر بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 12 عقرب 1397 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.
اعلان وظیفه: کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  نمبرمسلسل: (56)

  عنوان وظیفه: عضو/ کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  تعداد موقف: «9» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: ۱۲ سنبله ۱۳۹۷ ساعت ۶ شام

  موعد زمانی انجام وظیفة کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به پایان رسیده و کمیسیون بست‌های کمیشنران را مطابق احکام قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون و حکم شماره ۹۰۵ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۷ مقام عالی ریاست جمهوری در مورد تشخیص و تعیین اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بدینوسیله به اعلام می‌سپارد.

  متقاضیان می‌توانند الی تاریخ  ۱۲ سنبله ۱۳۹۷ خورشیدی خلص سوانح (CV) درخواستی، فورم خانه‌پری شده و اسناد تذکره تابعیت و بقیه اسناد خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی کمیسیون و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون تحویل و یا در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند درخواستی و اسناد ضروری ذکر شده را مستقیماً به آدرس الکترونیکrecruit.aihrc@gmail.com  ارسال نمایند.


اعلان وظیفه؛ مسئول لوژستیک

   

  شماره مسلسل: (55)

  عنوان وظیفه: مسئول لوژستیک در ولایات

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی جلال آباد

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 25 سرطان 1397

   


اعلان وظیفه؛ معاونت بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال

  نمبرمسلسل: (54)

  عنوان وظیفه: معاونت بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال   

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی گردیز

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 25 سرطان 1397

   


اعلان وظیفه؛ معاونت نظارت و بررسی

  نمبرمسلسل: (53)

  عنوان وظیفه: معاونت نظارت و بررسی

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل، کندز و دفتر ولایتی هلمند

  تعداد موقف: "3" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 20 سرطان 1397

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به سه کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه، مطابقت داشته باشند در دفاتر ساحوی کابل، دفتر ساحوی کندز و دفتر ولایتی هلمند به حیث معاون بخش نظارت و بررسی استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 20 سرطان 1397 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.


اعلان وظیفه؛ کارمند نظارت از حقوق سیاسی

  نمبرمسلسل: (52)

  عنوان وظیفه: کارمند نظارت از حقوق سیاسی (انتخابات)

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کابل

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 16 سرطان 1397

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به  یک تن   کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در دفتر مرکزی به صفت کارمند نظارت از حقوق سیاسی ( انتخابات ) استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 16 سرطان 1397 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (vacancy@aihrc.org.af) سوانح خود را ارسال نمایند.

  معرفی


اعلان وظیفه؛ آمر نظارت از حقوق سیاسی

  نمبرمسلسل: (51)

  عنوان وظیفه: آمر نظارت از حقوق سیاسی

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کابل

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 16 سرطان 1397

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به  یک تن   کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در دفتر مرکزی به صفت آمر نظارت از حقوق سیاسی استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 16 سرطان 1397 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (vacancy@aihrc.org.af) سوانح خود را ارسال نمایند.

  معرفی


اعلان وظیفه؛ رییس دفتر

  نمبر مسلسل: (50)

  عنوان وظیفه: رئیس دفتر

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی فاریاب

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 14 سرطان 1397

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در دفتر ولایتی فاریاب به صفت ریس دفتر استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 14 سرطان 1397 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (vacancy@aihrc.org.af) سوانح خود را ارسال نمایند.

  معرفی


اعلان وظیفه؛ آمریت بخش تعلیمات دفتر ولایتی فاریاب

  نمبرمسلسل: (49)

  عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش )  

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی فاریاب

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 12 سرطان 1397

   


اعلان وظیفه؛ معاونیت مطبوعات دربخش آموزش دفتر ساحوی کندز

  نمبرمسلسل: (48)

  عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندز

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 10 سرطان 1397

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده ، مطابقت داشته باشد.در دفتر ساحوی کندز به  حیث معاون مطبوعات دربخش آموزش  استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 10 سرطان 1397 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

  معرفی: