کاریابی

عنوان وظیفه: دستیار اداری در پروژه آمادگی برای صلح

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: ‌106‌

  عنوان وظیفه: دستیار اداری در پروژه آماد‌‌گی برای صلح

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کمیسیون

  تعداد موقف: ‌1 بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: 17‌ سنبله 1399


عنوان وظیفه: خزانه‌دار بخش مالی

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: 105‌

  عنوان وظیفه: خزانه‌دار بخش مالی

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کمیسیون

  تعداد موقف: ‌1 ‌بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: 16 سنبله 1399


عنوان وظیفه: مترجم زبان پشتو

  اعلان وظیفه‌

  شماره مسلسل: ‌104‌

  عنوان وظیفه: مترجم زبان پشتو

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: ‌1 بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: 31‌ اسد 1399


عنوان وظیفه: همکار فنی حفظ و مراقبت

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: 103

  عنوان وظیفه: همکار فنی حفظ و مراقبت

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کمیسیون

  تعداد موقف: 1 بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست: 29 اسد 1399


عنوان وظیفه: معاون ریاست منابع بشری

   

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: ‌102‌

  عنوان وظیفه: معاون ریاست منابع بشری

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کمیسیون

  تعداد موقف: 1 ‌بست


عنوان وظیفه: ناظر ساحوی اطفال

   

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:(101 )

  عنوان وظیفه: ناظر ساحوی اطفال

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان و دفتر ولایتی هلمند

  تعداد موقف: " 2 " بست


عنوان وظیفه: ناظر ساحوی اطفال

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:(101 )

  عنوان وظیفه: ناظر ساحوی اطفال

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان و دفتر ولایتی هلمند

  تعداد موقف: " 2 " بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 29  سرطان 1399


عنوان وظیفه: سکرتر ریاست اجرائیه ( ریاست دارالانشأ )

  اعلان وظیفه:

  نمبرمسلسل:(99 )

  عنوان وظیفه: سکرتر ریاست اجرائیه ( ریاست دارالانشأ )

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: " 1 " بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 24 جوزا  1399


عنوان وظیفه: آمریت‌ آموزش حقوق بشر

   

  اعلان وظیفه‌

  شماره مسلسل: 97‌

  عنوان وظیفه: آمریت‌ آموزش حقوق بشر

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: ‌یک بست


عنوان وظیفه: آموزگاران ارشد (ماستر ترینر)

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:(98)

  عنوان وظیفه: آموزگاران ارشد (ماستر ترینر)

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: " 4 " بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 11 جوزا  1399


عنوان وظیفه: ناظر سرحدی اطفال

   

  اعلان وظیفه:

  نمبرمسلسل:(96 )

  عنوان وظیفه: ناظر سرحدی اطفال

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی هرات

  تعداد موقف: " 1 " بست


کارشناس حقوق کودک

   

  اعلان وظیفه‌

  شماره مسلسل: ‌92‌

  عنوان وظیفه: کارشناس حقوق کودک

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کمیسیون

  تعداد موقف: ‌1‌ بست


اعلان مجدد: رئیس دفتر ساحوی کندهار

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: ‌۹۱

  عنوان وظیفه: رئیس دفتر ساحوی

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندهار

  تعداد موقف: ‌۱ بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: ۱۲ ‌حوت ۱۳۹۸


اعلان وظیفه: مترجم زبان پشتو

   

  اعلان وظیفه‌

  شماره مسلسل: ۹۰‌

  عنوان وظیفه: مترجم زبان پشتو

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: ‌۱ بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواست‌: ۶ ‌حوت ۱۳۹۸


اعلان وظیفه: گزارشگر و تصویربردار


مؤلف جزوه های آموزشی معیاری مضامین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی

   

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:( 87 )

  عنوان وظیفه: مؤلف جزوه های آموزشی معیاری مضامین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: " 2 " بست


اعلان وظیفه

   

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: ‌86‌

  عنوان وظیفه: رئیس دفتر ساحوی

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی ننگرهار

  تعداد موقف: ‌1‌ بست