کاریابی

اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: (۸۱)

  عنوان وظیفه: منیجر مالی

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: «۱» بست 

  آخرین‌ مهلت برای پذیرش درخواست‌: ۲۰ میزان ۱۳۹۸

   

  درباره کمیسیون:


اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: (‌80‌)

  عنوان وظیفه: دیزاینر بخش نشرات

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین ‌مهلت برای پذیرش درخواستی: 20 میزان 1398

   

  درباره کمیسیون:


اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:(79 )

  عنوان وظیفه: ناظر سرحدی اطفال

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی هرات

  تعداد موقف: 2 ‌بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 6 سنبله  1398

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دو تن کارمند که با شرایط ذکر‌شده، مطابقت داشته باشد، در دفتر ساحوی هرات به حیث ناظر سرحدی اطفال استخدام می‌کند. علاقهمندان این موقف کاری می‌توانند تا تاریخ 6 سنبله 1398 خورشیدی، فورم درخواستی وظیفه را روی دانلود کلیک کرده، و بعد از خانه‌پری به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال کنند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست‌کنند‌گان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af فورم درخواستی خانه‌پری‌شدۀ خود را با خلص سوانح‌شان، ارسال کنند.


اعلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل:(78 )

  عنوان وظیفه: ناظر ساحوی اطفال

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل و کندهار

  تعداد موقف: ‌2 ‌بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 6 سنبله  1398

   اعلان وظیفه مجدد رئیس مالی

  اعلان وظیفه مجدد رئیس مالی

  نمبرمسلسل:( 77 )

  عنوان وظیفه: رئیس مالی

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 15 اسد 1398

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به  یک تن کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در دفتر مرکزی به صفت رئیس مالی در دفتر مرکزی استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 15 اسد 1398 خورشیدی، فورم درخواستی وظیفه را روی دانلود کلیک نموده، و بعد از خانه پری به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af فورم درخواستی خانه پری شدۀ خود را با خلص سوانح ایشان، ارسال نمایند.


عنوان وظیفه: رئیس دفتر ساحوی کندهار

    نمبرمسلسل: ( 75 )  

  عنوان وظیفه: رئیس دفتر ساحوی

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندهار

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 14 سرطان 1398


اعلان وظیفه کارمند نظارت از حقوق سیاسی (انتخابات)

   

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:( 74 )

  عنوان وظیفه: اعلان کارمند نظارت از حقوق سیاسی (انتخابات)

  موقعیت وظیفه: هشت دفترساحوی ( کابل، هرات، مزار شریف، قندهار، کندز، بامیان، گردیز و جلال آباد ) شش دفتر ولایتی ( دایکندی، غور، فاریاب، بدخشان، ارزگان و هلمند)

  تعداد موقف : ۱۰ بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 6 سرطان 1398


اعلان تهیه و نصب سیستم تسخین مرکزی

  ریاست اجراییه

  آمریت تهیه و تدارکات

  مورخ :        7/3/1398 ه ش                             

   

  موضوع : اعلان تهیه و نصب سیستم تسخین مرکزی.

  دریافت فایل شرطنامه دانلود 

   دعوت به داوطلبی


اعلان وظیفه: منیجر عملیاتی

  اعـلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل: (73 )

  عنوان وظیفه: منیجر عملیاتی   

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی 

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 28 حمل  1398


اعلان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:( 70 )

  عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

  تعداد موقف: "1 " بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 7 ثور 1398

   


اعلان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش )

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:(72 )

  عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش ) 

  موقعیت وظیفه: دفاتر ساحوی مزار شریف، کندهار و دفتر ساحوی گردیز

  تعداد موقف: " 3 " بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 7 ثور  1398

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک سه تن کارمند که به شرایط ذکر شده ، مطابقت داشته باشد.در دفاتر ساحوی مزار شریف، کندز و گردیز به حیث معاون بخش تعلیمات ( آموزش ) استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 7 ثور 1398 خورشیدی، فورم درخواستی وظیفه را از طریق لینک دانلود دریافت، و بعد از خانه پری به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af فورم درخواستی خانه پری شدۀ خود را که نماینده گی از خلص سوانح ایشان می کند، ارسال نمایند.


اعلان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش )

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:( 71 )

  عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش )  

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی دایکندی

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 7 ثور 1398

   


اعلان دواطلبی: خدمات انترنتی

   

   کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای نه دفتر(دفتر مرکزی، دفتر ساحوی کابل، کندز، بامیان، گردیز، دفتر ولایتی بدخشان،غور، ارزگان و دایکندی) برای یکسال به خدمات انتر نیتی ضرورت دارد.

  مو سسات وشرکت های مخابراتی که خواهش ارایه خدمات را داشته  باشند میتوانند شرطنامه و مشخصات را از دفتر مرکزی کمیسیون بطور رایگان بدست آورده و آفر های خویش را بشکل سر بسته بعد از نشر اعلان الی 21 یوم تقویمی به دفترمرکزی کمیسیون ،واقع ناحیه ششم شهر کابل ، دارالامان ، جاده فیض محمد کاتب ، بین اداره عالی تفتیش ووزارت محترم انکشاف دهات  تسلیم نمایند.

  افر گشائی به تاریخ 19/ 1/ 1398  ساعت 10 قبل از ظهر در صالون جلسات دفتر مرکزی کمیسیون  دایر میگردد.

   

  بنابر این،ازآن اداره محترم تقاضامندیم که اعلان حاضر را ازطریق رادیو ملی،روز نامه انیس و روز نامه هیواد  برای یک بار به نشر سپرده ممنون سازید.

   


عنوان وظیفه: رئیس دفتر

   

  اعلان وظیفه:

  نمبرمسلسل:( 69 )

  عنوان وظیفه: رئیس دفتر

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی دایکندی

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 5 حمل 1398


عنوان وظیفه: معاونیت نظارت و بررسی

   

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل: ( 68 )

  عنوان وظیفه: معاونیت نظارت و بررسی   


    موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل

  تعداد موقف: " 1 " بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 29 حوت 1397


عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش )

   

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:(67 )

  عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش ) 

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 29 حوت  1397


اعلان وظیفه مجدد آمریت بخش آموزش دفتر ساحوی جلال آباد

   

  نمبرمسلسل:( 65 )

  عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش )  

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی جلال آباد

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 22 دلو 1397

   کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک تن  کارمند که به شرایط ذکر شده، مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی جلال آباد به حیث آمربخش ( آموزش ) تعلیمات استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 22 دلو 1397 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.