کاریابی

اعلان وظیفه؛ معاونیت مطبوعات دربخش آموزش دفتر ساحوی کندز

  نمبرمسلسل: (48)

  عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندز

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 10 سرطان 1397

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده ، مطابقت داشته باشد.در دفتر ساحوی کندز به  حیث معاون مطبوعات دربخش آموزش  استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 10 سرطان 1397 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

  معرفی:


اعلان وظیفه؛ معاونیت بخش آموزش

  نمبرمسلسل: (46)

  عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش ) 

  موقعیت وظیفه: دفاتر ساحوی بامیان، کندز، مزارشریف و دفتر ولایتی بدخشان

  تعداد موقف: 4 بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 9 سرطان 1397

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه، مطابقت داشته باشد در دفاتر ساحوی بامیان، دفتر ساحوی کندز، دفتر ساحوی مزارشریف و دفتر ولایتی بدخشان به حیث معاون بخش تعلیمات (آموزش) استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 9 سرطان 1397 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

  معرفی


اعلان وظیفه؛ معاونیت نظارت و بررسی

  نمبرمسلسل: (47)

  عنوان وظیفه: معاونیت نظارت و بررسی   

  موقعیت وظیفه: دفاتر ساحوی بامیان، گردیز و مزارشریف

  تعداد موقف: 3 بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 9 سرطان 1397

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه، مطابقت داشته باشد در دفاتر ساحوی بامیان، دفتر ساحوی گردیز و دفتر ساحوی مزار شریف به حیث معاون بخش نظارت و بررسی استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 9 سرطان 1397 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

  معرفی:


اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل: (45)

  عنوان وظیفه: رئیس مالی

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 15 جوزا 1397

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد به صفت رئیس مالی در دفتر مرکزی استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 15 جوزا 1397 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (vacancy@aihrc.org.af) سوانح خود را ارسال نمایند.

  معرفی


عنوان وظیفه: رئیس دفتر قندهار

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل: (43)

  عنوان وظیفه: رئیس دفتر

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی قندهار

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 23 ثور 1397

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در دفتر ولایتی ارزگان به صفت ریس دفتر استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 23 ثور 1397 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (vacancy@aihrc.org.af) سوانح خود را ارسال نمایند.


عنوان وظیفه: رئیس دفتر ارزگان

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل: (44)

  عنوان وظیفه: رئیس دفتر


اعلان سی‌وچهار بست کمیشنران کمیسیون‌ شکایات انتخاباتی

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  اعلان کاریابی

  اعلان سی‌وچهار بست کمیشنران کمیسیون‌ شکایات انتخاباتی

  معرفی

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی حقوق بشر است که در زمینه حمایت و انکشاف حقوق بشر فعالیت می‌کند. این نهاد در سال 2002 براساس توافقات کنفرانس بن و به فرمان رییس جمهور افغانستان تشکیل گردید و سپس با حکم ماده 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان یک اداره مستقل در چارچوب دولت افغانستان از پشتوانه قانونی محکم در قانون اساسی کشور برخوردار شد. ماده 58  قانون اساسی چنین تصریح نموده است: «دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس می‌نماید. هرشخص می‌تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می‌تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آن‌ها مساعدت نماید.

  قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با فرمان شماره 16 ریاست‌جمهوری به تاریخ 22/2/ 1384 خورشیدی به تصویب رسید و این قانون وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون را با جزییات بیشتر تعیین نمود. ماده 21 قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون را طی 35 فقره مشخص کرده است. نظارت بر وضعیت حقوق بشر، نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی و سایر قوانین، مقررات، لوایح و تعهدات در رابطه به حقوق بشر، نظارت از اجراأت و عملکردهای سیستم اداری، عدلی و قضایی، نهادها و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی ملی و بین‌المللی در کشور، نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی‌های بشری از جمله وظایف و صلاحیت‌های عمده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به شمار می‌رود.


منیجر عملیاتی

  اعـلان مـجـدد

  نمبرمسلسل: (41)

  عنوان وظیفه: منیجر عملیاتی

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی 

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 8 حوت  1396

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان، مطابقت داشته باشد به صفت منیجر عملیاتی در دفتر مرکزی  استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 8 حوت 1396 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.


هماهنگ کننده بخش نظارت ارزیابی و گزارش‌دهی

   

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل: (40)

  عنوان وظیفه: هماهنگ کننده بخش نظارت ارزیابی و گزارش‌دهی   


عنوان وظیفه: معاون بخش مالی دفتر مرکزی

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: (38)

  عنوان وظیفه: معاون بخش مالی

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: ۲۰ عقرب ۱۳۹۶

   


عنوان وظیفه: آمر اداری و مالی

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: (37)

  عنوان وظیفه: آمر اداری و مالی

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 5 عقرب 1396

   


اعلان تولید و نشر برنامه های تلویزیونی

   

  دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظر دارد تا برای کیفیت بهتر٬ تولید و نشر هشت برنامه تلویزیونی (۱۵ دقیقه یی) را با یکی از تلویزیون ها و یا پرودکشن های مستقل قرارداد نماید.

  تلویزیونها و پرودکشن های مستقل که خواهش تولید و نشر آنرا داشته باشند آفرهای خویش را به شکل سربسته بعد از نشر اعلان الی ۲۱ یوم تقویمی به دفتر مرکزی کمیسیون واقع در ناحیه ششم شهر کابل٬ دارالامان٬ جاده فیض محمد کاتب٬ بین اداره عالی تفتیش و وزرات محترم انکشاف دهات سپرده شرطنامه را ملاحظه کرده میتوانند.

  آفرگشایی و مجلس مناقصه به تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ساعت ۹ قبل از ظهر در صالون جلسات دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دایر میگردد.


عنوان وظیفه: ریس دفتر

  اعلان وظیفه

   

  شماره مسلسل: (33)

  عنوان وظیفه: ریس دفتر

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندز

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 22 سنبله 1396


اعلان اعمار سایه بان

  دفترمرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظردارد تا برای وسایط نقلیه خویش سایه بان اعمار نماید.

  موسسات وشرکت های داخلی که خواهش اعمار آنرا داشته باشند آفرهای خویش را بشکل سربسته بعد از نشر اعلان الی ۲۱ یوم تقویمی به دفترمرکزی کمیسیون، واقع ناحیه ششم شهرکابل، دارالامان، جاده فیض محمد کاتب، بین اداره عالی تفتیش و وزارت محترم انکشاف دهات، سپرده وشرطنامه، نقشه ومشخصات را ملاحظه کرده میتوانند.

  آفرگشائی ومجلس مناقصه به تاریخ 12/ 06/ 1396 ساعت 9 قبل از ظهر درصالون جلسات دفترمرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دایر میگردد.

   

  با احترام


عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش)

  اعلان وظیفه

   

  شماره مسلسل: «34»

  عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش) 

  موقعیت وظیفه: دفاتر ساحوی گردیز، مزارشریف، کندز و بامیان

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 31 اسد 1396


عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

  اعلان وظیفه

   

  شماره مسلسل: (35)

  عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندز

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 31 اسد 1396


عنوان وظیفه: ریس دفتر

  اعلان وظیفه:

  شماره مسلسل: (33)

  عنوان وظیفه: ریس دفتر

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 28 اسد 1396

   


عنوان وظیفه: آمریت نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشری

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: (32)

  عنوان وظیفه: آمریت نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشری

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 24 اسد 1396