کاریابی

عنوان وظیفه: آمر اداری و مالی

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: (37)

  عنوان وظیفه: آمر اداری و مالی

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 5 عقرب 1396

   


اعلان تولید و نشر برنامه های تلویزیونی

   

  دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظر دارد تا برای کیفیت بهتر٬ تولید و نشر هشت برنامه تلویزیونی (۱۵ دقیقه یی) را با یکی از تلویزیون ها و یا پرودکشن های مستقل قرارداد نماید.

  تلویزیونها و پرودکشن های مستقل که خواهش تولید و نشر آنرا داشته باشند آفرهای خویش را به شکل سربسته بعد از نشر اعلان الی ۲۱ یوم تقویمی به دفتر مرکزی کمیسیون واقع در ناحیه ششم شهر کابل٬ دارالامان٬ جاده فیض محمد کاتب٬ بین اداره عالی تفتیش و وزرات محترم انکشاف دهات سپرده شرطنامه را ملاحظه کرده میتوانند.

  آفرگشایی و مجلس مناقصه به تاریخ ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ساعت ۹ قبل از ظهر در صالون جلسات دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دایر میگردد.


عنوان وظیفه: ریس دفتر

  اعلان وظیفه

   

  شماره مسلسل: (33)

  عنوان وظیفه: ریس دفتر

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندز

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 22 سنبله 1396


اعلان اعمار سایه بان

  دفترمرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظردارد تا برای وسایط نقلیه خویش سایه بان اعمار نماید.

  موسسات وشرکت های داخلی که خواهش اعمار آنرا داشته باشند آفرهای خویش را بشکل سربسته بعد از نشر اعلان الی ۲۱ یوم تقویمی به دفترمرکزی کمیسیون، واقع ناحیه ششم شهرکابل، دارالامان، جاده فیض محمد کاتب، بین اداره عالی تفتیش و وزارت محترم انکشاف دهات، سپرده وشرطنامه، نقشه ومشخصات را ملاحظه کرده میتوانند.

  آفرگشائی ومجلس مناقصه به تاریخ 12/ 06/ 1396 ساعت 9 قبل از ظهر درصالون جلسات دفترمرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دایر میگردد.

   

  با احترام


عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش)

  اعلان وظیفه

   

  شماره مسلسل: «34»

  عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش) 

  موقعیت وظیفه: دفاتر ساحوی گردیز، مزارشریف، کندز و بامیان

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 31 اسد 1396


عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

  اعلان وظیفه

   

  شماره مسلسل: (35)

  عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندز

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 31 اسد 1396


عنوان وظیفه: ریس دفتر

  اعلان وظیفه:

  شماره مسلسل: (33)

  عنوان وظیفه: ریس دفتر

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 28 اسد 1396

   


عنوان وظیفه: آمریت نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشری

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: (32)

  عنوان وظیفه: آمریت نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشری

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 24 اسد 1396

   


عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش)

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: (31 )

  عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش)  

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 24 اسد 1396

   


عنوان وظیفه: آمر بخش آمبودزمن

  اعلان وظیفه

   

  شماره مسلسل: (30)

  عنوان وظیفه: آمر بخش آمبودزمن

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 24 اسد 1396


عنوان وظیفه: دیزاینر نشرات چاپی

  اعلان مجدد

  شماره مسلسل: (26)

  عنوان وظیفه: دیزاینر نشرات چاپی

  موقعیت وظیفه: بخش نشرات دفتر مرکزی

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 01 اسد  1396

   


عنوان وظیفه: معاون ماهنامه و ویراستار مطالب زبان پشتو

  اعلان مجدد

  نمبر مسلسل: (29)

  عنوان وظیفه: معاون ماهنامه و ویراستار مطالب زبان پشتو

  موقعیت وظیفه: بخش نشرات دفتر مرکزی

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 01 اسد 1396

   


عنوان وظیفه: منیجر عملیاتی(اعلان مجدد)

   

  اعلان مجدد

  نمبرمسلسل:(08)

  عنوان وظیفه: منیجر عملیاتی   

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی  

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 30 سرطان 1396


عنوان وظیفه: آمریت بخش تحقیق

  اعلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل:(14)

  عنوان وظیفه: آمریت بخش تحقیق    

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 15سرطان 1396


عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش )

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:(11)

  عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش ) 

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی بدخشان

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 10 سرطان 1396

   


عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش)

  اعلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل:(12)

  عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش)  

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی هرات

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 10سرطان 1396


عنوان وظیفه: هماهنگ کننده بخش نظارت ارزیابی و گزارش‌دهی

  اعلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل: (13)

  عنوان وظیفه: هماهنگ کننده بخش نظارت ارزیابی و گزارش‌دهی   

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 15سرطان 1396


عنوان وظیفه: آمریت نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری

  اعلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل:(09)

  عنوان وظیفه: آمریت نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری  

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی بدخشان

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 01 سرطان 1396