کاریابی

عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

  اعلان وظیفه

   

  شماره مسلسل: (35)

  عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندز

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 31 اسد 1396


عنوان وظیفه: ریس دفتر

  اعلان وظیفه:

  شماره مسلسل: (33)

  عنوان وظیفه: ریس دفتر

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 28 اسد 1396

   


عنوان وظیفه: آمریت نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشری

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: (32)

  عنوان وظیفه: آمریت نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشری

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 24 اسد 1396

   


عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش)

  اعلان وظیفه

  شماره مسلسل: (31 )

  عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش)  

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 24 اسد 1396

   


عنوان وظیفه: آمر بخش آمبودزمن

  اعلان وظیفه

   

  شماره مسلسل: (30)

  عنوان وظیفه: آمر بخش آمبودزمن

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی ارزگان

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 24 اسد 1396


عنوان وظیفه: دیزاینر نشرات چاپی

  اعلان مجدد

  شماره مسلسل: (26)

  عنوان وظیفه: دیزاینر نشرات چاپی

  موقعیت وظیفه: بخش نشرات دفتر مرکزی

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 01 اسد  1396

   


عنوان وظیفه: معاون ماهنامه و ویراستار مطالب زبان پشتو

  اعلان مجدد

  نمبر مسلسل: (29)

  عنوان وظیفه: معاون ماهنامه و ویراستار مطالب زبان پشتو

  موقعیت وظیفه: بخش نشرات دفتر مرکزی

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 01 اسد 1396

   


عنوان وظیفه: منیجر عملیاتی(اعلان مجدد)

   

  اعلان مجدد

  نمبرمسلسل:(08)

  عنوان وظیفه: منیجر عملیاتی   

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی  

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 30 سرطان 1396


عنوان وظیفه: آمریت بخش تحقیق

  اعلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل:(14)

  عنوان وظیفه: آمریت بخش تحقیق    

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 15سرطان 1396


عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش )

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:(11)

  عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش ) 

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی بدخشان

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 10 سرطان 1396

   


عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش)

  اعلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل:(12)

  عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش)  

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی هرات

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 10سرطان 1396


عنوان وظیفه: هماهنگ کننده بخش نظارت ارزیابی و گزارش‌دهی

  اعلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل: (13)

  عنوان وظیفه: هماهنگ کننده بخش نظارت ارزیابی و گزارش‌دهی   

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 15سرطان 1396


عنوان وظیفه: آمریت نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری

  اعلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل:(09)

  عنوان وظیفه: آمریت نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری  

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی بدخشان

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 01 سرطان 1396


عنوان وظیفه: آمر بخش آمبودزمن

  اعلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل:( 08)

  عنوان وظیفه: آمر بخش آمبودزمن

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندهار و دفتر ولایتی غور

  تعداد موقف: "2" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 01 سرطان 1396


عنوان وظیفه: معاونیت نظارت و بررسی

  اعلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل: (10)

  عنوان وظیفه: معاونیت نظارت و بررسی   

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی مزارشریف و دفتر ولایتی غور

  تعداد موقف: "2" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 01 سرطان 1396


عنوان وظیفه: منیجر عملیاتی

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل: (08)

  عنوان وظیفه: منیجر عملیاتی   

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی  

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 25 جوزا 1396

   


عنوان وظیفه: معاونیت بخش حمایت از حقوق زنان

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل: (07)

  عنوان وظیفه: معاونیت بخش حمایت از حقوق زنان   

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 15 جوزا 1396

   


اعلان تدارکاتی ضرورت به انجن جنراتور

  محترما :

  دفاتر ساحوی گردیز و ولایتی بدخشان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک پایه  انجن  جدید جنراتور با نصب ورسانیدن آن به دفتر ساحوی گردیز باورنتی یک سال ودفتر ولایتی بدخشان به یک پایه جنراتور مادل جدید با نصب ورسانیدن آن به دفتر متذکره با یک سال ورنتی که دارای مشخصات ذیل است ضرورت دارد.

   

   1: Engine Make  Perkins  English

  2 ; Power  Generator -3 –Phase  -80 KVA

  3 : Power  Generator  - 64 KW

  4 :Sound Proof