کاریابی

عنوان وظیفه: دیزاینر نشرات چاپی

  اعلان مجدد

  شماره مسلسل: (26)

  عنوان وظیفه: دیزاینر نشرات چاپی

  موقعیت وظیفه: بخش نشرات دفتر مرکزی

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 01 اسد  1396

   


عنوان وظیفه: معاون ماهنامه و ویراستار مطالب زبان پشتو

  اعلان مجدد

  نمبر مسلسل: (29)

  عنوان وظیفه: معاون ماهنامه و ویراستار مطالب زبان پشتو

  موقعیت وظیفه: بخش نشرات دفتر مرکزی

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 01 اسد 1396

   


عنوان وظیفه: منیجر عملیاتی(اعلان مجدد)

   

  اعلان مجدد

  نمبرمسلسل:(08)

  عنوان وظیفه: منیجر عملیاتی   

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی  

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 30 سرطان 1396


عنوان وظیفه: آمریت بخش تحقیق

  اعلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل:(14)

  عنوان وظیفه: آمریت بخش تحقیق    

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 15سرطان 1396


عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش )

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل:(11)

  عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش ) 

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی بدخشان

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 10 سرطان 1396

   


عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش)

  اعلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل:(12)

  عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش)  

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی هرات

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 10سرطان 1396


عنوان وظیفه: هماهنگ کننده بخش نظارت ارزیابی و گزارش‌دهی

  اعلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل: (13)

  عنوان وظیفه: هماهنگ کننده بخش نظارت ارزیابی و گزارش‌دهی   

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 15سرطان 1396


عنوان وظیفه: آمریت نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری

  اعلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل:(09)

  عنوان وظیفه: آمریت نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشری  

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی بدخشان

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 01 سرطان 1396


عنوان وظیفه: آمر بخش آمبودزمن

  اعلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل:( 08)

  عنوان وظیفه: آمر بخش آمبودزمن

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندهار و دفتر ولایتی غور

  تعداد موقف: "2" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 01 سرطان 1396


عنوان وظیفه: معاونیت نظارت و بررسی

  اعلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل: (10)

  عنوان وظیفه: معاونیت نظارت و بررسی   

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی مزارشریف و دفتر ولایتی غور

  تعداد موقف: "2" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 01 سرطان 1396


عنوان وظیفه: منیجر عملیاتی

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل: (08)

  عنوان وظیفه: منیجر عملیاتی   

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی  

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 25 جوزا 1396

   


عنوان وظیفه: معاونیت بخش حمایت از حقوق زنان

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل: (07)

  عنوان وظیفه: معاونیت بخش حمایت از حقوق زنان   

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 15 جوزا 1396

   


اعلان تدارکاتی ضرورت به انجن جنراتور

  محترما :

  دفاتر ساحوی گردیز و ولایتی بدخشان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک پایه  انجن  جدید جنراتور با نصب ورسانیدن آن به دفتر ساحوی گردیز باورنتی یک سال ودفتر ولایتی بدخشان به یک پایه جنراتور مادل جدید با نصب ورسانیدن آن به دفتر متذکره با یک سال ورنتی که دارای مشخصات ذیل است ضرورت دارد.

   

   1: Engine Make  Perkins  English

  2 ; Power  Generator -3 –Phase  -80 KVA

  3 : Power  Generator  - 64 KW

  4 :Sound Proof


اعلان تدارکاتی ضروریات بخش فناوری و معلومات

  محترما:

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ۹ قلم اجناس ضرورت بخش فناوری ومعلوماتی  خویش که دارای مشخصات ذیل است ضرورت دارد.

   

  1:پنج پایه پرینترHP laserjet  M426  FDN

  2 : چهل پایه لپتاپ Dell  Latitude E7470

  3: یک پایه سرور DELL  PowerEdge R 710 با وندوز سرور 2012

  4: شش پایه سوچ سیسکو CATALYST 3750 48 port


عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش )

  اعلان وظیفه

   

  نمبرمسلسل: (05)

  عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش )  

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندز

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 28 ثور 1396


عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

  اعلان وظیفه

   

  نمبر مسلسل: (06)

  عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندز

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 28 ثور 1396


عنوان وظیفه: معاونیت نظارت و بررسی

  نمبرمسلسل: (04)

  عنوان وظیفه: معاونیت نظارت و بررسی   

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل

  تعداد موقف: "2" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 8 ثور 1396

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دو کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی کابل به  حیث معاون بخش نظارت و بررسی استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 08 ثور1396 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.


عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش)

  نمبرمسلسل: (03)

  عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش)  

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی گردیز

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 2 ثور 1396

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی گردیز به حیث معاون بخش (آموزش) تعلیمات استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 02 ثور 1396 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.