کاریابیاعلان وظیفه: کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  نمبرمسلسل: (56)

  عنوان وظیفه: عضو/ کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  تعداد موقف: «9» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: ۱۲ سنبله ۱۳۹۷ ساعت ۶ شام

  موعد زمانی انجام وظیفة کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به پایان رسیده و کمیسیون بست‌های کمیشنران را مطابق احکام قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون و حکم شماره ۹۰۵ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۷ مقام عالی ریاست جمهوری در مورد تشخیص و تعیین اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بدینوسیله به اعلام می‌سپارد.

  متقاضیان می‌توانند الی تاریخ  ۱۲ سنبله ۱۳۹۷ خورشیدی خلص سوانح (CV) درخواستی، فورم خانه‌پری شده و اسناد تذکره تابعیت و بقیه اسناد خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی کمیسیون و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون تحویل و یا در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند درخواستی و اسناد ضروری ذکر شده را مستقیماً به آدرس الکترونیکrecruit.aihrc@gmail.com  ارسال نمایند.


اعلان وظیفه؛ مسئول لوژستیک

   

  شماره مسلسل: (55)

  عنوان وظیفه: مسئول لوژستیک در ولایات

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی جلال آباد

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 25 سرطان 1397

   


اعلان وظیفه؛ معاونت بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال

  نمبرمسلسل: (54)

  عنوان وظیفه: معاونت بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال   

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی گردیز

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 25 سرطان 1397

   


اعلان وظیفه؛ معاونت نظارت و بررسی

  نمبرمسلسل: (53)

  عنوان وظیفه: معاونت نظارت و بررسی

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل، کندز و دفتر ولایتی هلمند

  تعداد موقف: "3" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 20 سرطان 1397

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به سه کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه، مطابقت داشته باشند در دفاتر ساحوی کابل، دفتر ساحوی کندز و دفتر ولایتی هلمند به حیث معاون بخش نظارت و بررسی استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 20 سرطان 1397 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.


اعلان وظیفه؛ کارمند نظارت از حقوق سیاسی

  نمبرمسلسل: (52)

  عنوان وظیفه: کارمند نظارت از حقوق سیاسی (انتخابات)

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کابل

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 16 سرطان 1397

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به  یک تن   کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در دفتر مرکزی به صفت کارمند نظارت از حقوق سیاسی ( انتخابات ) استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 16 سرطان 1397 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (vacancy@aihrc.org.af) سوانح خود را ارسال نمایند.

  معرفی


اعلان وظیفه؛ آمر نظارت از حقوق سیاسی

  نمبرمسلسل: (51)

  عنوان وظیفه: آمر نظارت از حقوق سیاسی

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی کابل

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 16 سرطان 1397

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به  یک تن   کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در دفتر مرکزی به صفت آمر نظارت از حقوق سیاسی استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 16 سرطان 1397 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (vacancy@aihrc.org.af) سوانح خود را ارسال نمایند.

  معرفی


اعلان وظیفه؛ رییس دفتر

  نمبر مسلسل: (50)

  عنوان وظیفه: رئیس دفتر

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی فاریاب

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 14 سرطان 1397

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در دفتر ولایتی فاریاب به صفت ریس دفتر استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 14 سرطان 1397 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (vacancy@aihrc.org.af) سوانح خود را ارسال نمایند.

  معرفی


اعلان وظیفه؛ آمریت بخش تعلیمات دفتر ولایتی فاریاب

  نمبرمسلسل: (49)

  عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش )  

  موقعیت وظیفه: دفتر ولایتی فاریاب

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 12 سرطان 1397

   


اعلان وظیفه؛ معاونیت مطبوعات دربخش آموزش دفتر ساحوی کندز

  نمبرمسلسل: (48)

  عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندز

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 10 سرطان 1397

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده ، مطابقت داشته باشد.در دفتر ساحوی کندز به  حیث معاون مطبوعات دربخش آموزش  استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 10 سرطان 1397 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

  معرفی:


اعلان وظیفه؛ معاونیت بخش آموزش

  نمبرمسلسل: (46)

  عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش ) 

  موقعیت وظیفه: دفاتر ساحوی بامیان، کندز، مزارشریف و دفتر ولایتی بدخشان

  تعداد موقف: 4 بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 9 سرطان 1397

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه، مطابقت داشته باشد در دفاتر ساحوی بامیان، دفتر ساحوی کندز، دفتر ساحوی مزارشریف و دفتر ولایتی بدخشان به حیث معاون بخش تعلیمات (آموزش) استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 9 سرطان 1397 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

  معرفی


اعلان وظیفه؛ معاونیت نظارت و بررسی

  نمبرمسلسل: (47)

  عنوان وظیفه: معاونیت نظارت و بررسی   

  موقعیت وظیفه: دفاتر ساحوی بامیان، گردیز و مزارشریف

  تعداد موقف: 3 بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 9 سرطان 1397

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه، مطابقت داشته باشد در دفاتر ساحوی بامیان، دفتر ساحوی گردیز و دفتر ساحوی مزار شریف به حیث معاون بخش نظارت و بررسی استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 9 سرطان 1397 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

  معرفی:


اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل: (45)

  عنوان وظیفه: رئیس مالی

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 15 جوزا 1397

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد به صفت رئیس مالی در دفتر مرکزی استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 15 جوزا 1397 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (vacancy@aihrc.org.af) سوانح خود را ارسال نمایند.

  معرفی


عنوان وظیفه: رئیس دفتر قندهار

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل: (43)

  عنوان وظیفه: رئیس دفتر

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی قندهار

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 23 ثور 1397

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در دفتر ولایتی ارزگان به صفت ریس دفتر استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 23 ثور 1397 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (vacancy@aihrc.org.af) سوانح خود را ارسال نمایند.


عنوان وظیفه: رئیس دفتر ارزگان

  اعلان وظیفه

  نمبرمسلسل: (44)

  عنوان وظیفه: رئیس دفتر


اعلان سی‌وچهار بست کمیشنران کمیسیون‌ شکایات انتخاباتی

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  اعلان کاریابی

  اعلان سی‌وچهار بست کمیشنران کمیسیون‌ شکایات انتخاباتی

  معرفی

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک نهاد ملی حقوق بشر است که در زمینه حمایت و انکشاف حقوق بشر فعالیت می‌کند. این نهاد در سال 2002 براساس توافقات کنفرانس بن و به فرمان رییس جمهور افغانستان تشکیل گردید و سپس با حکم ماده 58 قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان به عنوان یک اداره مستقل در چارچوب دولت افغانستان از پشتوانه قانونی محکم در قانون اساسی کشور برخوردار شد. ماده 58  قانون اساسی چنین تصریح نموده است: «دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس می‌نماید. هرشخص می‌تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می‌تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آن‌ها مساعدت نماید.

  قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با فرمان شماره 16 ریاست‌جمهوری به تاریخ 22/2/ 1384 خورشیدی به تصویب رسید و این قانون وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون را با جزییات بیشتر تعیین نمود. ماده 21 قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون را طی 35 فقره مشخص کرده است. نظارت بر وضعیت حقوق بشر، نظارت از تطبیق احکام قانون اساسی و سایر قوانین، مقررات، لوایح و تعهدات در رابطه به حقوق بشر، نظارت از اجراأت و عملکردهای سیستم اداری، عدلی و قضایی، نهادها و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی ملی و بین‌المللی در کشور، نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی‌های بشری از جمله وظایف و صلاحیت‌های عمده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به شمار می‌رود.


منیجر عملیاتی

  اعـلان مـجـدد

  نمبرمسلسل: (41)

  عنوان وظیفه: منیجر عملیاتی

  موقعیت وظیفه: دفتر مرکزی 

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 8 حوت  1396

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان، مطابقت داشته باشد به صفت منیجر عملیاتی در دفتر مرکزی  استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 8 حوت 1396 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.