کاریابی

عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

  اعلان وظیفه

   

  نمبر مسلسل: (06)

  عنوان وظیفه: معاونیت مطبوعات دربخش آموزش

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کندز

  تعداد موقف: «1» بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 28 ثور 1396


عنوان وظیفه: معاونیت نظارت و بررسی

  نمبرمسلسل: (04)

  عنوان وظیفه: معاونیت نظارت و بررسی   

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی کابل

  تعداد موقف: "2" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 8 ثور 1396

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به دو کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی کابل به  حیث معاون بخش نظارت و بررسی استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 08 ثور1396 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.


عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش)

  نمبرمسلسل: (03)

  عنوان وظیفه: معاونیت بخش تعلیمات (آموزش)  

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی گردیز

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 2 ثور 1396

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی گردیز به حیث معاون بخش (آموزش) تعلیمات استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 02 ثور 1396 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.


عنوان وظیفه: معاونیت بخش حمایت از حقوق زنان

  نمبر مسلسل: (02)

  عنوان وظیفه: معاونیت بخش حمایت از حقوق زنان   

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی گردیز

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 02 ثور 1396

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده، مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی گردیز به صفت معاون در بخش حمایت از حقوق زنان استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 02 ثور1396 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af

  سوانح خود را ارسال نمایند.


عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش)

  نمبر مسلسل: (01)

  عنوان وظیفه: آمریت بخش تعلیمات (آموزش)  

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی گردیز

  تعداد موقف: 1 بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 2 ثور 1396

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده، مطابقت داشته باشد در دفتر گردیز به حیث آمر بخش (آموزش) تعلیمات استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 02 ثور1396 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.afاعلان تدارکات

  فورم شماره: P_01

  عنوان پروژه: اعمار تعمیر دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر ولایت بلخ افغانستان

  اداره تدارکات ملی به نمایندگی اداره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی اعمار تعمیر دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در ولایت بلخ دارای نمبر تشخیصیه NPA/AIHRC/96/W-1589/NCB  اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه، طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی 21 روز تقویمی ارائه نمایند. 

  وصول شرطنامه از آدرس:

  ریاست تسهیلات تدارکاتی، اداره تدارکات ملی، ریاست عمومی اداره امور ریاست ج.ا.ا، منزل دوم (پشتونستان وات، کابل- افغانستان) از ساعت 7:30 صبح الی 4:30 بعد از ظهر، ذریعه فلش و یا از ویب سایت www.npa.gov.af  بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 16 حمل1396 روز چهار شنبه ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

  تضمین آفر مبلغ (1,200,000  افغانی) یک میلیونو دو صد هزار افغانی به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

  زمان آفرگشائی: 16 حمل 6139 روز  چهارم شنبه  ساعت 10:00 قبل از ظهر


اعلان وظیفه، معاون بخش آمبودزمن

  نمبر مسلسل (19)

  عنوان وظیفه: معاون بخش آمبودزمن

  موقعیت وظیفه: دفاتر ساحوی و ولایتی مزارشریف، گردیز، هرات، جلال آباد، کابل

  تعداد موقف: "17" بست

  تاریخ آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی 26 عقرب  1395

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به 17 تن کارمند خانم و آقا که به شرایطی ذکر شده در این اعلان، مطابقت داشته باشد در بخش آمبودزمن به حیث معاون بخش استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 26  عقرب  1395 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.


اعلان وظیفه، آمر بخش آمبودزمن

  نمبرمسلسل: (18)

  عنوان وظیفه: آمر بخش آمبودزمن

  موقعیت وظیفه: دفاتر ساحوی و ولایتی گردیز، فاریاب، کابل، کندهار، غور

  تعداد موقف: "5" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 26 عقرب1395

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به پنج تن کارمند خانم و آقا که به شرایطی ذکر شده در این اعلان، مطابقت داشته باشد در بخش آمبودزمن به حیث آمر بخش استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف می‌توانند الی تاریخ 26 عقرب 1395 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.


اعلان تدارک کمپیوتر لبتاپ و ماشین فوتوکاپی

  دعوت به داوطلبی

  عنوان پروژه :  تدارک کمپیوتر لپتاپ و ماشین فوتوکاپی برای کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان .

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروژه داوطلبی ( تهیه 75 پایه کمپیوتر لپتاپ و4 پایه ماشین فوتوکاپی) که به روش باز صورت میگیرد اشتراک نموده ؛ شرطنامه و مشخصات را به لسان دری ازویب سایت کمیسیون ،ویب سایت اداره تدارکات ملی و ذریعه فلش میموری از آدرس ذیل بعد از نشر اعلان الی  21 روز تقویمی که آخرین معیاد ضرب الاجل تسلیمی آفر ها میباشد مطابق شرایط شرطنامه ، قانون و طرزالعمل تدارکات عامه اجراء میگردد به طور رایگان بدست آرند.

  آفر های دیر رسیده و انتر نتی پذیرفته  نمیشود . تاریخ مشخص آفر گشایی بتاریخ 19عقرب 1395 ساعت 10 قبل از ظهر در صالون دفتر مرکزی کمیسیون در حضورداشت داوطلبان دایر میگردد .

  تضمین آفر مبلغ  221900 افغانی نقدآ اخذ میگردد.

  از ذیل فایل های اعلان و شرطنامه را دانلود نمایید.اعلان وظیفه، ریاست دفتر

  نمبرمسلسل: (17)

  عنوان وظیفه: ریس دفتر

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی بامیان

  تعداد موقف: "1" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 15 سنبله  1395

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایطی ذکر شده، مطابقت داشته باشد در دفتر ساحوی بامیان به حیث ریس دفتر استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 15 سنبله  1395 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.


عنوان وظیفه: آمر بخش آمبودزمن

  موقعیت وظیفه: دفاتر ساحوی و ولایتی کندهار، گردیز، کابل، بدخشان، دایکندی، فاریاب و غور.

  تعداد موقف: "7" بست

  آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 07 سنبله  1395

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به هفت تن کارمندی که به شرایطی ذکر شده در این اعلان، مطابقت داشته باشد در بخش آمبودزمن به حیث آمر بخش استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 07 سنبله  1395 خورشیدی  خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

   

  معرفی:


عنوان وظیفه: معاون بخش آمبودزمن

  موقعیت وظیفه: دفاتر ساحوی و ولایتی، کندهار، گردیز، کابل، بدخشان، دایکندی، فاریاب و غور.

  تعداد موقف: "7" بست

  تاریخ آخرین مهلت برای پذیرش درخواستی: 07 سنبله  1395

   

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به هفت تن کارمندی که به شرایطی ذکر شده در این اعلان، مطابقت داشته باشد در بخش آمبودزمن به حیث معاون بخش استخدام می‌نماید. علاقمندان این موقف کاری می‌توانند الی تاریخ 07 سنبله 1395 خورشیدی خلص سوانح (CV) خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کنندگان محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک vacancy@aihrc.org.af سوانح خود را ارسال نمایند.

  معرفی:

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت مهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، حمایت و انکشاف حقوق بشر و پیگیری شکایات و قضایای نقض حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود وحمایت از حقوق بشر برنامه‌های کاری خود را با استقلالیت کامل طرح و اجرا می‌نماید.


عنوان وظیفه: محقق (عضو بخش) تحقیقات و مطالعات حقوق بشر

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در بخش تحقیقات و مطالعات حقوق بشر به حیث عضو بخش استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ  01 سنبله  1395 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (vacancy@aihrc.org.af) سوانح خود را ارسال نمایند.

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت خطیر نظارت از وضعیت حقوق بشر ، رسیده گی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، این نهاد جهت اعتلا و حفاظت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای پرو گرام هایی ارتقایی ، حفاظتی ونظارتی و همچنان طرح و اجرای بودیجه اش بر خوردار بوده و امورات آن توسط  دارالانشا آن به پیش برده میشود.

  در زمینه وبه خاطر اجرای هرچه بهتر رسالت ووظایف کمیسیون این نهاد دارای برنامه ستراتیژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست اورد و نتایج بوده و جهت تطبیق آن تدابیرلازم منجمله تعریف وبازخوانی پست ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را روی دست دارد.

  به این اساس پست محقق (عضوبخش )تحقیقات و مطالعات حقوق بشر  از اهمیت اساسی برخوردار است. محقق  مستقیما به آمربخش و آن طریق به هماهنگ کننده و بخش و ریس دارالانشا کمیسیون از پیشرفت و اجراات بخش های کاری بخش  پاسخ گو بوده و گزارش ارائه می نماید .

   

  موقعیت: دفتر مرکزی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

  گزار شدهی: به هماهنگ کننده بخش


عنوان وظیفه: معاون بخش مالی دفتر مرکزی

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک  کارمند به صفت معاون در بخش مالی  خویش در دفتر  مرکزی  نیاز دارد.  شایقین احراز این پست می‌توانند که الی  25 اسد  1395سال جاری خورشیدی اسناد و مدارک تحصیلی و تجربی خود را ضمیمه‌ای یک ورق درخواستی به آدرس دفاتر ساحوی کمیسیون و یا دفتر مرکزی ارسال بدارند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (vacancy@aihrc.org.af ( درخواست نمایند.

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده میشود.

  کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه استراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظرداشت شرایط وتوقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

  به این اساس موقف معاون مالی  از اهمیت اساسی برخوردار است. معاون مالی  مستقیما به منیجر مالی کمیسیون  جوابگو بوده و از آن طریق به ریاست اجرائیوی و منیجر علمیاتی، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش میدهد.

   

  موقعیت: دفتر مرکزی  

  گزار شدهی: به منیجر مالی دفتر مرکزی


عنوان وظیفه: معاون بخش آموزش

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در بخش آموزش حقوق بشر به حیث معاون بخش استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 17سرطان 1395 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (vacancy@aihrc.org.af) سوانح خود را ارسال نمایند.

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان نهاد ملی حقوق بشر  مبتنی بر قانون اساسی افغانستان در راستای نظارت، حمایت و توسعه حقوق بشر عمل می کند. برای نیل به این اهداف مهم، کمیسیون بخش‌های پروگرامی را تأسیس نموده که از این میان بخش آموزش حقوق بشر منحیت یکی از بخش‌های کلیدی این کمیسیون، برای ترویج و تقویت ارزش‌های بنیادین حقوق بشر و صلح فعالیت می‌نماید.

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های خویش، جهت بهبود و حمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و صلاحیت طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده میشود.

  کمیسیون به عنوان نهاد ملی پویا، بر حسب لزوم دید و به منظور موثریت و اجرای هرچه بهتر امور کاری، پست‌ها، مناصب اجرایی و پروگرامی را بازخوانی و تجدید نظر می‌نماید.

  بر این اساس بست معاونت بخش آموزش حقوق بشر در دفاتر ساحوی و ولایتی از اهمیت اساسی برخوردار بوده و معاون بخش آموزش حقوق بشر مستقیماً به آمر بخش آموزش حقوق بشر پاسخگو بوده و به وی گزارش می دهد.

   

  موقعیت: دفتر ساحوی جلال آباد کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان


اعلان وظیفه: آمربخش نظارت و بررسی

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر به حیث آمر بخش استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 17سرطان 1395 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر  مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (vacancy@aihrc.org.af) سوانح خود را ارسال نمایند.

   

  موقعیت وظیفه: دفتر ساحوی جلال آباد

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشری مسجل در قانون اساسی افغانستان رسالت اهم نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیدگی و تحقیق قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت اعتلا و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، این نهاد جهت بهبود وحمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه‌های ارتقایی، حمایتی و نظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امور مربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده میشود.

  کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر ماموریت کاری اش و نظارت موثر از نحوه اجراآت و فعالیت‌هایش دارای برنامه استراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی بر دست‌آورد و نتایج می‌باشد. کمیسیون بخاطرانسجام هرچه بیشتر امور تدابیر لازم منجمله تعریف و بازخوانی و شناسایی پست‌ها و مناصب اجرایی و پروگرامی را، با در نظرداشت شرایط و توقعات کاری فعلی، روی دست دارد.

  به این اساس موقف آمریت بخش نظارت و بررسی از تخطی‌های حقوق بشر  از اهمیت اساسی برخوردار است. آمریت نظارت و بررسی  مستقیما به ریس دفتر جوابگو بوده و از آن طریق به هماهنگ کننده بخش و ریاست اجرائیوی، از پیش رفت امور و مسایل مربوط به آن گزارش میدهد.

   


عنوان وظیفه: معاون بخش آموزش

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به یک کارمند که به شرایط ذکر شده در این اعلان وظیفه مطابقت داشته باشد در بخش آموزش حقوق بشر به حیث معاون  بخش استخدام می‌نماید. شایقین محترم احراز این موقف می‌توانند الی تاریخ 10سرطان 1395 سوانح خویش را به بخش پذیرش دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون ارسال نمایند. در صورت دسترسی به انترنت درخواست کننده‌های محترم می‌توانند مستقیماً به آدرس الکترونیک (vacancy@aihrc.org.af) سوانح خود را ارسال نمایند.

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان نهاد ملی حقوق بشر  مبتنی بر قانون اساسی افغانستان در راستای نظارت، حمایت و توسعه حقوق بشر عمل می کند. برای نیل به این اهداف مهم، کمیسیون بخش های پروگرامی را تاسیس نموده که از این میان بخش آموزش حقوق بشر منحیت یکی از بخش‌های کلیدی این کمیسیون، برای ترویج و تقویت ارزش‌های بنیادین حقوق بشر و صلح فعالیت می‌نماید.

  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مطابقت با قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های خویش، جهت بهبود وحمایت حقوق بشر از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه های ارتقایی، حمایتی ونظارتی و صلاحیت طرح و اجرای بودجه کاری بر خوردار بوده که امورمربوط به آن توسط دارالانشای کمیسیون به پیش برده میشود.

  کمیسیون به عنوان نهاد ملی پویا، بر حسب لزوم دید و به منظور موثریت و اجرای هرچه بهتر امور کاری، پست ها، مناصب اجرایی و پروگرامی را بازخوانی و تجدید نظر می نماید.

  بر این اساس بست معاونت بخش آموزش حقوق بشر در دفاترساحوی و ولایتی  از اهمیت اساسی برخوردار بوده و معاون بخش آموزش حقوق بشر مستقیماً به آمر  بخش آموزش حقوق بشر پاسخگو بوده و به وی گزارش می دهد.

   

  موقعیت: دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.