نظارت٬ارزیابی وگزارشدهی

مقدمه
متن حاضر، بخش نظارت، ارزیابی و گزارش دهی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به معرفی می گیرد. در این متن سعی شده مبنای حقوقی، حوزه کاری، وظایف و صلاحیت ها و برنامه سالانه این بخش به صورت مختصر مورد بررسی اجمالی قرار گیرد. هدف از معرفی بخش نظارت، ارزیابی و گزارش دهی، آشنایی بیشتر مردم و شهروندان کشور با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است تا مخاطبان و مستفیدشدگان خدمات کمیسیون با این نهاد آشنایی پیشتر پیدا کرده و با توسل به این نهاد قانونی قادر به حمایت از حقوق بشری و انسانی خود شوند. از آنجائیکه بخش نظارت، اررزیابی و گزارش دهی قسمت مهمی از صلاحیت ها و وظایف قانونی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را اعمال می نماید، لازم است تا مخاطبان کارکردهای کمیسیون با این بخش کاری کمیسیون به صورت همه جانبه آشنا شده و در صورت لزوم به آن مراجعه نمایند. هدف و ضرورت دوم که ایجاب می نماید تا بخشهای کاری کمیسیون به معرفی گرفته شود، رعایت اصل شفافیت در مدیریت این نهاد ملی است. اصل شفافیت و پاسخگویی از اصول استراتیژیک کمیسیون بوده و این نهاد تلاش نموده است تا تمام شهروندان کشور با ساختارها، برنامه ها، فعالیت ها و شیوه های کار کمیسیون آشنا شده و با همکاری و ارتباط سالم با کمیسیون به صورت شایسته تر به حمایت از حقوق بشری خود و سایر انسانهای ساکن در این سرزمین بپردازند. در عین حال نقطه اتکای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمایت و پشتیبانی مردم و شهروندان کشور بوده و این نهاد سعی کرده است به عنوان یک نهاد ملی، کمک و همیاری مردم را در امر تحقق اهداف قانونی و انسانی خود داشته و با اتکای به آن در راستای رعایت، حمایت و توسعه حقوق بشر تلاش نماید. معرفی کمیسیون که بدون معرفی بخشهای کاری آن ممکن نیست، می تواند در جلب حمایت از برنامه های کمیسیون نقش اساسی و مهم داشته باشد. با توجه به نکات فوق در این متن بخش نظارت، ارزیابی و گزارش دهی کمیسیون که یک بخش کلیدی در ساختار این نهاد می باشد، به صورت اجمالی به معرفی گرفته می شود.
مبنای حقوقی
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به عنوان یک نهاد ملی حقوق بشرِ مسجل در قانون اساسی، مسئولیت مهمِ نظارت از وضعیت حقوق بشر، رسیده گی و بررسی قضایای نقض حقوق بشر در کشور و کار جهت توسعه و حمایت حقوق بشر در افغانستان را به عهده دارد. همچنان در مطابقت با قانون تشکیل ، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ، این نهاد جهت بهبود وحمایت حقوق بشر، از استقلالیت در امور طرح و اجرای برنامه های انکشافی، حمایتی ونظارتی و همچنان طرح و اجرای بودجه کاری خود بر خوردار می باشد. در چارچوب احکام قوانین پیش گفته، کمیسیون جهت اجرای هرچه بهتر مأموریت کاری و نظارت مؤثرازنحوۀ اجراآت وفعالیت های خود دارای برنامه استراتژیک و پلان عمل مشخص و مبتنی نتیجه می باشد. کمیسیون به عنوان یک نهاد پویا و رو به رشد، جهت تطبیق بهتر پلان استراتژیک و برنامه عمل خویش و به منظور نظارت وارزیابی از اجرای برنامه ها و گزارشدهی مؤثر و مبتنی بر نتیجه، بخش نظارت، ارزیابی و گزارش دهی را بر مبنای قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون و فعالیت 2 بازده 3.1.3 هدف استراتژیکِ 3( توانمندسازی) برنامه عمل چهار سالۀ کمیسیون، در سال 1389 ایجاد نموده است و در برنامه استراتیژیک جدید کمیسیون نیز بر تقویت و تداوم کار این بخش تاکید صورت گرفته است. با توجه به اینکه برنامه های استراتیژیک کمیسیون جزو اسناد مهم حقوقی این نهاد است، تأسیس و فعالیت بخش نظارت، ارزیابی و گزارش دهی از مبنای محکم حقوقی برخوردار می باشد. حوزه کاری بخش نظارت، ارزیابی و گزارش دهی، آنگونه که از نام آن پیداست، در چهار حوزه مشخص و کلی زیر که از قانون کمیسیون و برنامه استراتیژیک آن منشاء گرفته است، فعالیت می نماید: اول) برنامه ریزی(پلان گذاری): این بخش در این حوزه وظیفه دارد تا برنامه های استراتیژیک، برنامه عمل، برنامه های عمل سالانه کمیسیون را طرح و تدوین نموده و برنامه های مالی چهارماهه دفاتر و بخشهای کمیسیون را پس از بررسی های لازم، تأیید نماید. دوم) نظارت: نظارت از اجرا و تطبیق برنامه استراتیژیک، برنامه عمل، برنامه های عمل سالانه و برنامه های چهارماهه توسط دفاتر مرکزی، ساحوی و ولایتی کمیسیون در مطابقت با طرزالعمل مالی و اداری و سایر مقررات، لوایح و رهنمودهای کاری، جزو حوزه های کاری بخش نظارت، ارزیابی و گزارش دهی کمیسیون می باشد. سوم) ارزیابی داخلی: کمیسیون در هرسال یکبار میزان تطبیق برنامه عمل سالانه، رعایت طرزالعمل، مقررات، لوایح و رهنمودهای داخلی کمیسیون و دستاوردها و نتایج عملی فعالیت های کمیسیون را مورد ارزیابی همه جانبه قرار می دهد. این برنامه تمام بخشهای کاری در تمام دفاتر کمیسیون را پوشش داده و همه اجراآت دفاتر و بخشهای کمیسیون را شامل می گردد. برنامه ارزیابی سالانه توسط بخش نظارت، ارزیابی و گزارش دهی انجام شده و جزو حوزه های کاری این بخش محسوب می گردد. چهارم) گزارش دهی: کمیسیون به طور دوامدار از اجراآت و عملکرد خود گزارش های شش ماهه و سالانه تهیه و نشر می نماید. این گزارش ها مبتنی بر گزارش های ماهوار دفاتر( بخشهای دفتر مرکزی، دفاترساحوی و دفاتر ولایتی) کمیسیون و گزارش های خاصی است که توسط بخشهای مختلف برنامه تهیه می گردد. توحید گزارش های دفاتر، تحلیل و نشر آن نیز از حوزه های کاری بخش نظارت، ارزیابی و گزارش دهی می باشد. وظایف و صلاحیت ها
بخش نظارت، ارزیابی و گزارش دهی به عنوان یکی از بخشهای کلیدی کمیسیون دارای وظایف و صلاحیت های زیر می باشد:
1. تهیه و تدوین برنامه استراتژیک و برنامۀ عمل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به همکاری سایر بخشها
2. تهیه و تدوین برنامه عمل سالانه دفاتر ساحوی و ولایتی و ارسال آن به تمام دفاتر به همکاری سایر بخشها
3. نظارت از اجراء و تطبیق برنامه عمل سالانه توسط دفاتر ساحوی، ولایتی و بخشهای برنامه ای دفتر مرکزی
4. نظارت مستقیم از اجراآت دفاتر ساحوی و ولایتی از طریق سفرهای رسمی کاری جهت نظارت و ارزیابی از روند پیشبرد پلان استراتژیک و برنامه عمل
5. تطبیق واجرای برنامۀ ارزیابی سالانه از تطبیق پلان استراتژیک، برنامۀ عمل چهارساله و پلان کاری سالانه توسط بخشهای دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون
6. دریافت و توحید گزارش های ماهوار و سالانه از دفاتر ساحوی، ولایتی و بخشهای دفتر مرکزی
7. تهیه گزارشهای شش ماهه وسالانه از اجراآت بخش های دفتر مرکزی و دفاتر ساحوی و ولایتی
8. تهیه و نشر گزارشهای موضوعی حقوق بشر مطابق برنامه عمل کمیسیون
9. تدویر ورکشاب های ظرفیت سازی برای کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در رابطه با نظارت، ارزیابی و گزارش دهی مطابق برنامۀ عمل کمیسیون
10. تهیه وارسال پاسخ به مکاتیب نهادهای بیرونی که مرتبط به وظایف بخش نظارت، ارزیابی و گزارش دهی باشد.
11. ارسال مکتوب، ایمیل و پیامهای لازم عندالضرورت به دفاتر ساحوی و ولایتی.
12. نظارت و مطابقت پلان مالی( بودجوی) چهارماهۀ دفاتر با پلان سالانۀ ملی و دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون و ارائه تبصره ها بر آن
13. تأئید پلان مالی دفاتر کمیسیون و ارسال آن به بخش مالی دفتر مرکزی جهت تکمیل طی مراحل اداری آن
14. سایر وظایف و مسئولیت های متفرقه و مرتبط به بخش نظارت، ارزیابی و گزارش دهی
تشکیل بخش :
بخش نظارت، ارزیابی و گزارش دهی در ساختار تشکیلاتی خویش یک هماهنگ کننده و چهار نفر عضو دارد.
ایمیل آدرس: meru@aihrc.org.af

موادی وجود ندارد

موادی وجود ندارد

موادی وجود ندارد

موادی وجود ندارد