نظارت و بررسی تخطی‌های حقوق بشر

معرفی بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر
بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر یکی از بخش های برنامه ای کمیسیون بوده و در تمام دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون فعال می باشد. این بخش در حقیقت برمبنای هدف تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که در ماده 58 قانون اساسی کشور تسجیل شده، فعالیت می نماید. در ماده 58 قانون اساسی آمده است که " دولت به منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان، بهبود و حمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسیس می نماید. هر شخص می تواند در صورت نقض حقوق بشری خود، به این کمیسیون شکایت نماید. کمیسیون می تواند موارد نقض حقوق بشری افراد را به مراجع قانونی راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نماید." کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به منظور تطبیق ماده 58 قانون اساسی مبنی بر نظارت بر رعایت حقوق بشر، بهبود و حمایت از حقوق بشری افراد بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر را در داخل ساختار تشکیلاتی خود ایجاد نمود. این بخش براساس قانون اساسی، قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون، فعالیت های عمده ذیل را اجرا می نماید:
1. نظارت بر رعایت حقوق بشر

2. دریافت و ثبت شکایات

3. بررسی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر

4. رسیدگی و پیگیری قضایای نقض حقوق بشر از طریق مراجع قانونی

5. دفاع از آزادیها و حقوق اساسی افراد و دادخواهی برای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر
فعالیت های فوق در بخش اهداف و سایر ماده های قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون به ویژه در ماده 21 این قانون به طور مفصل بیان شده است. براساس ماده 21 این قانون، کمیسیون وظیفه و صلاحیت دارد که بر وضعیت حقوق بشر، از تطبیق احکام قانون اساسی، سایر قوانین، مقررات، لوایح و تعهدات در رابطه به حقوق بشر نظارت نماید. هم چنین کمیسیون صلاحیت دارد تا از اجراات و عملکردهای سیستم اداری، عدلی و قضایی، نهادها و موسسات انتفاعی و غیر انتفاعی ملی و بین المللی که بر وضعیت حقوق بشر موثر باشد، نظارت نماید. هم چنین از اجراات مراجع و مقامات دولتی و غیر دولتی در رابطه به توزیع عادلانه و قابل دسترسی خدمات و تامینات و از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادیهای بشر نظارت نماید. برعلاوه، کمیسیون صلاحیت دارد از مراکز سلب آزادی و از تطبیق قوانین مربوط به رفتار با محبوسین، محجوزین نیز بازدید و نظارت می نماید. مطابق هدف پنجم برنامه استراتژیک و برنامه عمل چهار ساله کمیسیون، دریافت و ثبت شکایات یکی از فعالیت های عمده بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر بوده و روزانه دهها تن به منظور ثبت شکایت شان به دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون مراجعه می کنند. این بخش، پس از دریافت شکایات، اسناد و مدارک مربوط به شکایت را مطالعه و با در نظرداشت قانون اساسی، سایر قوانین و اسناد بین المللی حقوق بشر آنرا مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد. در صورتی که شکایت افراد به عنوان قضیه نقض حقوق بشر تشخیص شود، آنرا با جمع آوری اسناد و مدارک مربوط، مستندسازی نموده و برای پیگیری آن از طریق مراجع قانونی آمادگی می گیرد. در صورتی که شکایت افراد، قضیه نقض حقوق بشری نباشد و یا تحت ماموریت کمیسیون قرار نگیرد، کارمندان این بخش، مشوره حقوقی و رهنمایی لازم را برای شاکی ارائه می نماید. به طور عموم، بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر، قضایای نقض حقوق بشر را از طریق ارسال مکتوب رسمی به مراجع قانونی، مورد پیگیری قرار می دهد. این بخش در این مکاتیب خواستار اقدامات و رسیدگی قانونی به قضیه شده و می خواهد تا از قربانی حمایت شود. در صورت لزوم، کارمندان این بخش خواستار جلسه شده و مقامات مسوول را از نزدیک ملاقات می نماید. در این ملاقات، در مورد قضیه نقض حقوق بشر و موارد قانونی توضیحات ارائه شده و برای حمایت از قربانی نقض حقوق بشر دادخواهی صورت می گیرد. با پیگیری های مداوم قضایای نقض حقوق بشر توسط این بخش، سالانه 60- 70 درصد قضایا به طور موفقانه حل می گردد. بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر از تمامی مراکز سلب آزادی در افغانستان نیز نظارت می نماید. به طور اوسط در هرماه از هر مرکز سلب آزادی در مراکز ولایات بازدید به عمل می آید. این بخش با استفاده از یک پرسشنامه وضعیت معیشتی، بودوباش و وضعیت حقوقی متهمین، مظنونین و محبوسین نظارت نموده و با برخی از آنها مصاحبه می نماید. در صورت موجودیت مشکلات و کاستی ها و یا نقض حقوق بشر، با مسوولین مراکز سلب آزادی ملاقات و خواستار حل این مشکلات می شوند. با نظارت های مداوم و منظم کمیسیون از مراکز سلب آزادی، سالانه به طور اوسط بیش از 300 تن از متهمین، مظنونین و محکومین که به طور غیرقانونی و خودسرانه بازداشت می شوند و یا اینکه از میعاد حبس شان گذشته، از زندانها آزاد می شوند. هم چنین با این نظارت ها قضایای بی سرنوشت مورد پیگیری قرار گرفته و دهها تن از آنها تعیین سرنوشت می شوند. این بخش گزارش های موضوعی را در رابطه به وضعیت مراکز سلب آزادی در کشور تهیه و نشر می نماید. این گزارش ها دارای پیشنهادات مشخص بوده و از مراجع مسوول می خواهد تا اقدامات لازم را برای بهبودی این مراکز بردارند. بخش نظارت و بررسی از وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز نظارت می نماید. این بخش با استفاده از یک پرسشنامه که بر مبنای میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و تبصره های عمومی کمیته مربوط آن و قوانین نافذه کشور تهیه گردیده، از وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی نظارت می نماید. کارمندان این بخش به ولایات، شهرها، ولسوالی ها و قرا و قصبات سفر نموده و با کتگوریهای مختلف مردم مصاحبه می کنند. سالانه به طور اوسط با 8000 نفر مصاحبه صورت گرفته و تمامی پرسشنامه ها در بانک اطلاعات کمیسیون ذخیره می گردد. کمیسیون برمبنای این نظارت، توانسته است که تا اکنون 5 گزارش را در مورد وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی تهیه و نشر نماید. این گزارش ها دارای پیشنهادات مشخص بوده و از دولت افغانستان و جامعه جهانی خواستار تطبیق این پیشنهادات گردیده است. بخش نظارت و بررسی از تخطی های حقوق بشر از اصول محاکمه عادلانه در جریان رسیدگی به قضایا توسط سارنوالی ها، محاکم و پولیس نیز نظارت نموده و پیشنهادات لازم ارائه می نماید. هم چنین بخش مذکور، از تظاهرات و اعتراضات مسالمت آمیز، حقوق سیاسی در جریان انتخابات ریاست جمهوری، ولسی جرگه و شورای ولایتی نیز نظارت می نماید. علاوه برآن، کمیسیون از قضایای نقض حقوق بشر ناشی از فساد در ارگانهای عدلی و قضایی نظارت نموده و با مسوولین اداره عالی مبارزه با فساد تشکیل جلسه داده و قضایای مربوط را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
پایان.

موادی وجود ندارد

کمپاین سراسری حمایت از عدالت در افغانستان

موادی وجود ندارد

موادی وجود ندارد