اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:752 تاریخ نشر:2017-11-07

حمله مسلحانه بر تلویزیون شمشاد

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان حمله مسحلانه را بر تلویزیون شمشاد شدیدا محکوم نموده و از افزایش حمله بر اماکن عامه شدیدا ابراز نگرانی می‌نماید.

کمیسیون حمله مسلحانه بر تلویزیون شمشاد را حمله مستقیم بر آزادی بیان دانسته که در مغایرت صریح با قوانین نافذه کشور، قواعد بشردوستانه بین‌المللی و تمامی آموزه های دینی قرار دارد.

کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمامی مخالفین مسلح دولت افغانستان جدا می‌خواهد که از حمله بر تأسیسات رسانه‌یی و رسانه‌ها، ژورنالستان خود داری نموده و به قواعد بشردوستانه بین‌المللی احترام قایل شده و مفاد آن را به صورت همه جانبه آن رعایت نماید.

کمیسیون از دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌خواهد که امنیت تمامی رسانه‌ها و ژورنالستان را تأمین نموده تا دست آوردهای در زمینه آزادی بیان حفظ و اقدامات همه جانبه را بخاطر تأمین امنیت تمامی شهروندان روی دست گیرند، همچنان عاملین قضیه متذکره را هرچه عاجل شناسایی و مورد پیگرد عدلی قرار دهند تا عدالت تأمین و قانویت رعایت گردد.

 

با احترام

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

16 عقرب 1396


بازنشر این مطلب