اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:943 تاریخ نشر:2017-11-21

در مورد روز جهانی حقوق اطفال

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

اعلامیه مطبوعاتی


20 نوامبر مطابق 29 عقرب سال 1396، مصادف است با روز جهانی حقوق اطفال و در این روز دو سند خيلي مهم برای اطفال (یکی اعلامیه جهانی حقوق کودک كه مصوب 20 نوامبر سال 1959 و دیگری کنوانسیون حقوق طفل مصوب 20 نوامبر سال 1989) از طرف سازمان ملل متحد تصویب گردیده است. از همین لحاظ این روز به روز جهانی کودک مسما گردیده است و در اکثر نقاط جهان از آن یاد بود بعمل می‌آید.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 20 نوامبر روز جهانی اطفال را به تمامی کودکان  و شهروندان کشور تبریک و تهنیت عرض می‌دارد.

افغانستان در سال 1994 به این کنوانسیون بین‌المللی ملحق گردیده و مکلف به رعایت مفاد آن می‌باشد، علی‌رغم  اقدامات و دست آوردهای مانند تصویب قانون اساسی و قوانین اختصاصی(منع استخدام اطفال در قطعات نظامی، سرپرستی اطفال، رسیدگی به تخلفات اطفال، مراکز اصلاح و تربیت اطفال و سایر قوانین نافذه کشور مانند قانون صحت، قانون معارف، قانون منع خشونت علیه زنان، کود جزا، قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین ...، طرح و تصویب پالیسی‌ها و استراتیژی‌های حمایوی اطفال (استراتیژی اطفال معروض به خطر، استراتیژی اطفال کارگر) و صدور فرامین و احکام برای حمایت از حقوق اطفال و اقدمات ساختاری همانند ایجاد مکاتب و مراکز تعلیمی، مراکز صحی، پرورشگاه‌ها، کودکستان‌ها، مراکز اصلاح و تربیت اطفال و سایر مراکز حمایوی؛ هنوز هم اطفال به مشکلات و چالش‌های زیادی مقابل هستند که باعث نقض حقوق بشری ایشان می‌گردد همانند:

ازدواج‌های قبل از وقت، کار شاقه اطفال که حدود بیشتر از دو میلیون طفل مصروف کارهای شاقه و تعداد دیگری که در مرزهای کشور مصروف کار شاقه هستند با تهدیدهای مثل قاچاق انسان، تجاوزجنسی، سؤاستفاده مواجه اند. محرومیت از حق آموزش و پرورش که حدودا 3.5 میلیون طفل واجد شرایط مکتب، از رفتن به مکتب محروم هستند. عدم دسترسی اطفال به خدمات صحی. شمولیت اطفال در منازعات مسلحانه که 57 مورد در جریان سال 1395 توسط ناظرین کمیسیون ثبت گردیده که اطفال در منازعه عملا شامل گردیده و همچنان حدود بیشتر از 250 طفل به اتهام جرایم امنیت داخلی و خارجی نیز در مراکز اصلاح و تربیت اطفال تحت حجز قرار داردند که نشان دهنده شمولیت اطفال در منازعه می‌باشد. قربانی شدن اطفال در جریان منازعه مسلحانه که امارهای ثبت شده در کمیسیون نشان می‌دهد در شش ماه سال 1396 به تعداد  ۱۴۴۹طفل کشته و زخمی شده اند که ازجمله  (۱۷۰طفل کشته و ۱۲۷۹زخمی) به ثبت رسیده است. اعمال خشونت‌های جسمی و روانی بالای اطفال در محیط خانواده، مکتب، پرورشگاه‌ها، اماکن عمومی، محیط کار و سایر محلات که اطفال در آنها به سر می‌برند، بیجاشدگی و عودت از معضلات اساسی اطفال به شمار رفته که این تعداد اطفال در محیط جدید به سختی توافق می‌کنند. لهذا از نظر تعلیم و تربیه، صحت و غیره نیازمندی‌ها به توجه بیشتر ضرورت دارند. تخلفات اطفال که آمارهای کمیسیون نشان می‌دهد حدود بیشتر از 900 طفل در جریان سال جاری تحت حجز قرار داشته که به مشکلات متعدد از جمله غیر معیاری بودن تعدادی از مراکز اصلاح و تربیت اطفال، ضیقی جای، مورد لت وکوب قرار گرفتن تعدادی از اطفال در جریان دستگیری و بازجویی‌ها، عدم دسترسی به خدمات صحی با کیفیت و غذای مناسب، قرار دارند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از دولت افغانستان و تمامی نهادهای سکتوری آن جدا می‌خواهد تا با در نظرداشت تعهدات ملی و بین‌المللی خویش در عرصه رعایت، بهبود، و حمایت حقوق بشری اطفال، تعهدات خویش را عملی ساخته و در تأمین هریک از حقوق بشری اطفال اقدامات همه جانبه را عملی سازد.

همچنان کمیسیون از دولت افغانستان می‌خواهد تا کود جامع اطفال (قانون جامع اطفال) را هرچه عاجل تصویب و توشیح  و ضمانت‌های لازم اجرایی را بخاطر جلوگیری از کار شاقه و گدایی، اعمال خشونت علیه اطفال و سایر اعمال خلاف قانون علیه اطفال را در این قانون پیشبنی نموده، تا بیشتر از این اطفال مورد سو استفاده قرار نگیرند.

 

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

29 عقرب 1396


بازنشر این مطلب