اعلامیه‌های مطبوعاتی بازدید:1249 تاریخ نشر:2018-11-07

بیانیه مطبوعاتی : معرفی هشتاد ویک نفر برای احراز بست کمیشنری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 

                                             

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان                                                                                گروه کاری مشترک جامعه مدنی   

 

تاریخ:16 عقرب 1397

بیانیه مطبوعاتی

موضوع: معرفی هشتاد یک نفر برای احراز بست کمیشنری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان                        

کمیسیون به عنوان یک نهاد ملی حقوق بشر، به تاریخ 16 جوزا 1381 هجری خورشیدی بر اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان و مفاد توافقنامه بن تأسیس شد. با تصویب قانون اساسی در سال 1382 و تسجیل ماده 58 در آن، مبنای محکم قانونی یافته و با تصویب قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1384 مبنای عمل، اهداف، صلاحیت ها، وظایف و تشکیل کمیسیون تعریف گردید. طبق ماده هفتم قانون کمیسیون" کمیسیون مرکب از 9 عضو که شامل مرد و زن می باشد که برای مدت پنج سال از طرف رئیس جمهور تعیین می شوند، رئیس کمیسیون از میان اعضا از طرف رئیس جمهور تعین میگردد." از اینکه معیاد کاری کمیشنران کمیسیون  در سال جاری تکمیل گردیده  است.

بنا بر این ریاست جمهوری اسلامی افغانستان حکم شماره 905 مورخ 18/04/1397 در مورد تشخیص و تعیین اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان توشیح و صادرگردید، طبق ماده سوم این حکم کمیته به منظور بررسی لیست متقاضیان به ترکیب ذیل تشکیل میگردد: قاضی القضات به حیث رئیس کمیته، لوی ثارنوال، وزیر عدلیه، وزیر امور زنان و رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به حیث عضو تعیین گردیده که از میان متقاضیان پیشنهاد شده توسط گروه کاری لیست 27 تن را با رعایت ماده یازده هم قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، ضم پیشنهاد جهت تعیین اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به رئیس جمهور ارسال نماید. همچنان فقره 1 ماده اول آن چنین صراحت دارد؛ جهت تسهیل روند تعیین اعضای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طریق پروسه شفاف وفراگیر، گروه کاری با عضویت 7 نفر متشکل از نماینده گان گروه کاری مشترک جامعه مدنی تشکیل گردد. در این ارتباط گروه کاری مشترک جامعه مدنی به تعداد 7 نفر نماینده های منتخب شان را ذریعه نامه شماره 206 مورخ 21/5/1397 به این کمیسیون معرفی نموده است.

گروه کاری مشترک جامعه مدنی به تاریخ 22  اسد 1397 هجری خورشیدی کار خویش را عملا طی جلسات متعدد آغاز نمود. ابتدا فورم چگونگی درخواستی استخدام و سند اعلان را تصویب و به تاریخ 24 اسد 1397 بست های کمشنران را از طریق ویب سایت کمیسیون و سایت اکبر به اعلان سپرده و الی تاریخ 12 سنبله 1397 برای مدت 20 روز تقویمی برای پذیریش درخواستی های متقاضیان باز بوده که در این مدت زمان به تعداد 390 درخواستی مواصلت و اخذ گردیده است.

بعد از رزیابی تمامی اسناد به تعداد 330 تن آن که از جمه 62 زن و 268 مرد اسناد شان تکمیل و قابل درج در دیتابس بوده که بررسی کمی و کیفی اسناد و نمره دهی آن مطابق طرزالعمل فعالیت گروه کاری مشترک جامعه مدنی صورت گرفته است. که از مجموع 330 متقاضی به تعداد 210 تن آنها که شامل 43 زن و 168 مرد که با توجه به شرایط مندرج طرزالعمل یاده شده حد اقل معیار در نظر گفته شده را دارا بوده که برای مصاحبه حضوری خواسته شده که از میان آنها به تعداد 181 کاندید و متقاضی که شامل 35 زن و 146 مرد در مصاحبه حضوری اشتراک و به تعداد 30 متقاضی که شامل 8 زن و 22 مرد در مصاحبه اشتراک نکردند.

کمیته مشترک گروه جامعه مدنی طبق فقره 5 ماده 8 طرزالعمل فعالیت گروه کاری مشترک جامعه مدنی دور دوم مصاحبه حضوری متقاضیان را از تاریخ 15 میزان 1397 روی دست گرفته که ابتدا نمرات کاندیدان ارزیابی گردید که چه تعداد از افراد برای دور دوم مصاحبه حضور یابند. بعد از ارزیابی مشخص گردید که با 105 نفر متقاضی که از جمله 35 زن و 70 مرد مصاحبه دومی صورت گیرد. که بعد از تکمیل مصاحبه دور دوم به تعداد 81 تن از جمله 48 مرد و 33 زن مطابق طرزالعمل کاری واجد شرایط احراز بست کمیشنری کمیسیون شناخته شد که همراه با اسناد مکمل هر متقاضی که شامل سند تحصیلی، تذکره هویت، خلص سوانح(سی وی) و مجموع نمرات به کمیته بررسی ارسال تا از طریق آن کمیته 27 نفر به مقام ریاست جمهوری معرفی گردد.

بنا کمیته مشترک گروه جامعه مدنی مفتخر است که مسولیت خویش را طبق حکم ریاست جمهوری و طرزالعمل گروه کاری مشترک جامعه مدنی با کمال امانتداری، صداقت، بی طرفی و مسئولانه به انجام رسانیده اینک از کمیته بررسی و مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان میخواهد تا هر چه عاجل کمیشنران کمیسیون را انتخاب  تا این کمیسیون بتوانند تمامی فعالیت های خویش را به صورت همه جانبه آن انجام دهند. 

دانلود لیست کاندیدان زن

 

دانلود لیست کاندیدان مرد

 

با احترام

گروه کاری مشترک جامعه مدنی

 

 


بازنشر این مطلب