بخش تحقیقات

معرفی بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر

کمیسیون مستقل حقوق بشر در جهت اعمال صلاحیتها و انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی خود، بخشهای مختلف برنامهای و حمایتی ایجاد کرده است. بخش تحقیق از آغاز تأسیس کمیسیون تاکنون یکی از بخشهای برنامهای ساختار تشکیلاتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بوده است. این بخش مطابق برنامه استراتژیک و برنامه عمل سالانه کمیسیون عمدتاً در زمینههای تدوین متون تحقیقی آموزشی، تهیه گزارشهای تحقیقی و برگزاری کنفرانسهای علمی در راستای گسترش آگاهی از حقوق بشر فعالیت میکند. در نوشتار برای شناسایی بهتر این بخش، ویژگیهای آن در چهار قسمت معرفی میشود.

الف: وظایف عمده بخش مطابق لایحه وظایف، مسئولیتها و وظایف عمده این بخش عبارت است از:
1- طرح و راهاندازی تحقیقات میدانی در موضوعات مختلف حقوق بشری، 2- تحقیق و بررسی در مورد برخی از قضایای جدی نقض حقوق بشر و تهیه گزارش برای نشر، 3- راهاندازی تحقیقات کتابخانهای در مورد مفاهیم حقوق بشری به هدف ترویج و توسعه حقوق بشر، 4- تهیه کتاب، دست نامه و جزوات آموزشی در موضوعات حقوق بشری، 5- برگزاری کنفرانسها علمی در مورد موضوعات مهم حقوق بشری، 6- برگزاری کارگاه آموزشیهای کوتاهمدت برای ارتقای ظرفیت سائر همکاران بخشهای برنامهای، 7- ارائه مشورتهای لازم در مورد موضوعات تحقیقاتی به ریاست اجرائیه و هماهنگکنندگان بخشها، 8- ارائه معلومات در مورد وضعیت حقوق بشر به هیئت رهبری کمیسیون و سائر همکاران، 9- اشتراک در کنفرانسها و سمینارهای حقوق بشری که توسط سائر سازمانها در خارج و داخل برگزار میشود، 10- همکاری با سائر بخشهای برنامهای در نوشتن یا اصلاح گزارشهای موضوعی و تحقیقی.

ب: سابقه و دستاوردهای بخش تحقیق

کمیسیون از آغاز فعالیت خود، به انجام تحقیقات علمی درزمینهی حقوق بشر اهتمام ورزیده و با ایجاد یک بخش خاص مربوط به تحقیق، بر اجرای بهتر رسالت نظارت، حمایت و انکشاف حقوق بشر در کشور تأکید داشته است. نام این بخش در ابتدا، بخش «تحقیق و پالیسی» بوده و در ذیل این عنوان چندین سال فعالیت تحقیقی انجامشده است. درنتیجه این فعالیتها، بخش تحقیق کمیسیون با ارائه و نشر بیش از ۷۱ گزارش عمومی، موضوعی و تحقیقی، جایگاه قابلتوجهی در خلق و گسترش آثار علمی و تحقیقی درزمینهی مطالعات حقوق بشر داشته است. اکنون بخش تحقیق افتخار دارد که گزارشها و تحقیقات آن مورد استناد برخی از مراجع معتبر ملی و بینالمللی قرارگرفته است. در سال 1395، از طرفی رهبری کمیسیون مستقل حقوق بشری در ساختار تشکیلاتی و صلاحیتها و وظایف این بخش، برخی تغییرات ایجاد شد. ازجمله به دلیل اینکه پالیسی سازی، عملاً توسط رهبری کمیسیون انجام میشود و به این بخش برنامهای چندان مربوط نیست، کلمه پالیسی سازی حذف شد. ضمن استخدام اعضای جدید و واگذاری مسئولیت برگزاری کنفرانسهای ملی و بینالمللی به این بخش، نام آن به «بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر» (Research and Human Rights Studies Unit) تغییر یافت تا اعضاء آن بتوانند بر وظایف و مسئولیتهای خود درزمینهی مطالعه، طرح و بررسی مسائل تئوریک حقوق بشر، برگزاری کنفرانسهای علمی و انجام تحقیقات علمی مربوط به وضعیت رعایت حقوق بشر متمرکز شوند.

ج: ساختار و اعضای فعلی بخش

بهمنظور تنظیم و مدیریت این بخش در رأس یکتن به حیث هماهنگکننده بخش و یکتن بهعنوان آمر بخش و سائر همکاران بهعنوان محقق و عضو بخش ایفای وظیفه میکنند. محققین و آمر بخش به هماهنگکننده و هماهنگکننده به ریاست اجرائیه پاسخگو بوده و به ایشان گزارش میدهند. اعضای بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر هرکدام دارای تحصیلات اکادمیک و تجربههای آموزشی، فعالیت رسانهای و مدیریتی در زمینههای مرتبط با حقوق بشر هستند. مشخصات اعضای فعلی بخش قرار ذیل است: شماره نام و تخلص موقعیت اداری مدرک/رشته آدرس ایمیل
1 محمد عظیم بشارت محقق ماستری/حقوق جزا azimbesharat@yahoo.com
2 مختار حیدری محقق در نصاب تعلیمی ماستری/ حقوق بشر mhaidari90@gmail.com
3 سلما صادق دستیار محقق لیسانس/ حقوق Salma.froogh@gmail.com

د: حوزههای کاری بخش

جهت تطبیق پلان استراتژیک، کمیسیون هرساله برنامه عمل سالانه خویش را تهیه و تنظیم میکند و در این برنامه سالانه، مسئولیتها و فعالیتهای تمام بخشهای کمیسیون پیشبینی میشود. بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر نیز بر مبنای این برنامه عمل سالانه کمیسیون فعالیت دارد. عمدهترین فعالیتهای این بخش را میتوان در محورهای ذیل خلاصه کرد: الف: تحقیق میدانی در رابطه به موضوعات مهم حقوق بشری: این گزارشها برای ارائه به حکومت، قوه قضاییه، پارلمان و همچنین نشر برای استفاده عموم مردم تهیه میشود. هدف عمده از نشر گزارشهای کمیسیون، فراهمسازی اطلاعات و معلومات معتبر و موثق درزمینهی حقوق بشر و تأثیرگذاری بر خطمشیها، برنامهها و پالیسی های نهادهای تصمیمگیرنده در کشور است. بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر تلاش میکند تا با رعایت معیارهای علمی در جمعآوری و تحلیل اطلاعات و آمار به وظیفه علمی و مسلکی خویش عمل کند. برای اجرای هر چه بیشتر وظایف مربوط به این قسمت، تلاش بخش این است که برای هر گزارش تحقیقی، یک طرح تحقیق تعریف نموده و آن را بر مبنای یک برنامه قابل ارزیابی و قابلاندازهگیری اجرا و تطبیق نماید. جهت بهبود و ارتقاء کیفیت گزارشها و تهیه آمار و معلومات معتبر، بخش تحقیق پروپوزال و پرسشنامههای لازم و برای تکمیل پرسشنامه نیز رهنمود تهیهکرده است تا همکاران در دفاتر ساحوی و ولایتی بر اساس آن معلومات لازم را جمعآوری و توحید نموده به دفتر مرکزی ارسال نمایند. ب: تهیه مواد آموزشی: حوزه کاری دیگر برای بخش تحقیق، تهیه مواد آموزشی لازم و معیاری برای تدریس در سطوح مختلف است. این بخش تلاش خواهد کرد که کتابها، جزوهها و مواد لازم برای استفاده استادان و محصلان در پوهنتون ها، مکاتب و کارگاههای آموزشی آماده سازد. ج: برگزاری کنفرانسهای علمی: حوزه کاری دیگر این بخش، برگزاری کنفرانسهای علمی در سطح ملی و بینالمللی است. کمیسیون مستقل حقوق بشر همیشه کنفرانس و سمینار برگزار کرده است، اما به دلیل اینکه برگزاری کنفرانس مسئول مشخص نداشته است، گاهی عجله و ناهماهنگی باعث شده از کیفیت علمی سمینارها کاسته شود. بخش تحقیق تلاش خواهد کرد که برخی از کنفرانسها که از ابعاد علمی برخوردار است، بهصورت معیاری برگزارشده و آثار و نتایج ارزشمند و ماندگار برجا بگذارد. د: همکاری با محققان و محصلان: بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر آماده است تا با محققان و محصلانی که درزمینهی حقوق بشر فعالیت دارند همکاری کند. این بخش میتواند به محققان و دانشجویان درزمینهي معرفی منابع تحقیق، ارائه گزارشهای کمیسیون، انتخاب موضوع برای مونوگراف و پایاننامه و ایجاد سهولت برای استفاده از کتابخانه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان کمک کند.

موادی وجود ندارد

وضعیت حقوق بشری بیجاشدگان داخلی

گزارش تلفات افراد ملکی در شش ماه نخست سال 2021 میلادی

تشدید منازعات مسلحانه و افزایش رویدادهای نقض حقوق بشر


مقدمه تشدید خشونت‌ها و گسترش دامنۀ جنگ در نقاط متفاوت‌ افغانستان، به‌ویژه در ‌دو ماه اخیر، به زندگی شهروندان کشور در عرصه‌های متفاوت آسیب‌های جدی و زیانباری ‌زده است. چنان‌‌که یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که به دلیل عدم التزام طرف‌های درگیر منازعه به موازین حقوق بشر دوستانۀ بین‌المللی، میزان تلفات ملکی، بی‌جا‌شدگی شهروندان و به این ترتیب، آثار خشونت در ولایات متفاوت افزایش چشمگیری داشته است. افزون بر این، مطابق یافته‌های کمیسیون، گروه طالبان، پس از تصرف ولسوالی‌ها، در شماری از ولایت‌ها محدودیت‌هایی را بر آزادی‌های اساسی شهروندان اعمال کرده‌ و به‌ویژه دسترسی زنان به حقوق و آزادی‌های اساسی‌شان از جمله دسترسی به خدمات صحی و آموزشی را محدود‌تر کرده است. در گزارش حاضر با استناد به اطلاعات به‌دست‌آمده از دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به تحلیل و بررسی پیامدهای منازعۀ جاری بر وضعیت حقوق بشر در جریان ۱۵ روز نخست ماه سرطان ۱۴۰۰ (22 جون تا 1 جولای 2021) پرداخته می‌شود.


ادامه‌ی مطلب

گزارش وضعیت حقوق‌بشر در زندان‌ها 1399

گزارش وضعیت حقوق‌بشر در زندان‌ها ۱۳۹۹

وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت در افغانستان (۱۳۹۹)

بررسی میزان دسترسی به‌حق صحت و آموزش در افغانستان

گزارش نظارتی کمیسیون بر وضعیت درمانی در شفاخانه افغان-جاپان

استمرار ترور، کشتار و گروگان‌گیری افراد ملکی پس از امضای «توافق‌نامه آوردن صلح به افغانستان» میان ایالات متحده آمریکا و طالبان

گزارش وضعیت حقوق بشر در محلات سلب آزادی

گزارش دادخواهی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در محلات سلب آزادی

گزارش وضعیت حقوق بشری اطفال در افغانستان

گزارش نظارت بر رویکردهای نظامی هفت روز کاهش خشونت

خلاصه گزارش نظارت و بررسی قضایای استفادۀ جنسی از کودکان در مکاتب و محلات کار در ولایت لوگر

گزارش دوساله (98-1397) وضعیت زنان منسوب در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی سال 1398

خلاصۀ گزارش سالانۀ تلفات افراد ملکی - سال 2019 میلادی

خلاصه گزارش سالانه بخش نظارت و بررسی تخطی‌ها؛ دفتر ولایتی فاریاب (از جدی ۱۳۹۷ تا قوس ۱۳۹۸)

خلاصه گزارش سال مالی 1398 بخش آمبودزمن دفتر ولایتی فاریاب

گزارش تحقیقی رهایی از فقر و گرسنگی

فشرده دستاوردهای دفتر ولایتی فاریاب در سال مالی ۱۳۹۸

خلاصه گزارش خشونت با زنان در افغانستان (هفت ماه سال 1398هـ.ش.)

چالش‌های حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت، سال ۱۳۹۸

گزارش بررسی وضعیت حقوق بشری اطفال دارای معلولیت ذهنی (در هفت ولایت مرکز افغانستان به شمول ولایت کابل)

شش ماه خونین؛ گزارش تلفات افراد ملکی در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۸

گزارش تحقیق ملی زنان، صلح و امنیت

گزارش سالانه آموزش و ترویج حقوق بشر (دفتر ساحوی کابل، سال مالی ۱۳۹۷)

تحلیل و بررسی قضایای فرار از منزل

پيامدهای عدالت غير رسمی و جرگه‌های قومی بر رعايت حقوق بشر

گزارش بررسی قضایای زنان بی‌سرنوشت در خانواده

گزارش تلفات ملکی در ۶ ماه نخست سال ۱۳۹۷ خورشیدی

وضعیت حقوق بشر افغانستان در سال مالی 1396

خلاصه گزارش شکنجه و بد رفتاری در مراکز سلب آزادی در افغانستان

گزارش در مورد حادثه قریه لغمانی، ولسوالی دشت ارچی

گزارش بررسی وضعیت حقوق بشر در محلات سلب آزادی

گزارش تلفات ملکی در جریان منازعات مسلحانه در سال 1396

تحقیق ملی عوامل و پیامدهای ناگوار کارشاقه اطفال در افغانستان

وضعیت حقوق بشری زنان و دختران قریه‌ها ودهات در افغانستان

گزارش عوامل، زمینه ها و وضعیت خشونت علیه زنان در افغانستان سال 1396

گزارش سالانۀ آموزش و ترویج حقوق بشر

گزارش بررسی وضعیت خشونت علیه زنان

گزارش وضعیت اطفال در افغانستان (1394 و 1395)

بررسی وضعیت زنان منسوب در نهادهای دفاعی و امنیتی

وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال 1395

گزارش کیفیت پایین آموزش در مناطق تحت پوشش دفتر ساحوی بامیان

عوﺍمل عدم دسترسی ﺯنان به عدﺍلت ﺩر ﻭلاﻳت بامیان

گزارش تلفات افراد ملکی در افغانستان در سال ۱۳۹۵

خشونت علیه زنان عوامل، زمینه ها و وضعیت خشونت علیه زنان درافغانستان، سال 1395

خشونت علیه زنان: عوامل، زمینه‎ها و وضعیت خشونت علیه زنان در افغانستان

وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال 1394

گزارش وضعیت محلات سلب آزادی در افغانستان

وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان

شکنجه و بد رفتاری در محلات سلب آزادی افغانستان

زنان و راه طولانی تا دست یافتن به عدالت

وضعیت محلات سلب آزادی در افغانستان

وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان سال 1390-1391

عوامل و پیامدهای بچه‌بازی در افغانستان سال 1393

خشونت علیه زنان در افغانستان

خشونت علیه زنان در نیمه نخست سال 1392

عوامل و زمینه های تجاوز جنسی و قتل ناموسی در افغانستان

دسترسی شهروندان به عدالت

بررسی علل و عوامل قاچاق زنان و اطفال در افغانستان

گزارش نظارت از وضعیت و عملکرد محاکم و سیستم قضایی در افغانسان

گزارش سوم نظارت از حقوق سیاسی در انتخابات پارلمانی سال 1389

وضعیت تعلیم و تربیت در افغانستان۱۳۸۸

دسترسی عادلانه اطفال به تعلیم و تربیه در افغان

وضعیت تعلیم و تربیت در افغانستان ۱۳۸۷

علل شکنجه در نهاد های مجری قانون

بررسی وضعیت اشخاص دارای معلولیت و مشکلات آنها در خانواده و جامعه

بررسی وضعیت اطفالی كه با مادران شان در زندان بسر میبرند

موادی وجود ندارد

موادی وجود ندارد