خشونت علیه زنان در نیمه نخست سال 1392

تهیه و گزارش: محمدحسین سرامد و لطیفه سلطانی

 

خشونت علیه زنان یکی از معضلات اصلی حقوق بشر در افغانستان است. با آنکه افغانستان در طول بیش از ده سال
اخیر، دستاوردهای مهمی در عرصه های مختلف حقوق زنان از قبیل آموزش زنان و دختران، صحت و مشارکت
زنان در فعالیت های سیاسی و مدنی داشته است، ولی معضلات ریشه دار فرهنگی و اجتماعی در برابر حقوق زنان در
بسیاری مناطق کشور هنوز فراروی زنان قرار دارد و باعث نقض حقوق و آزادی های آنان می گردد. خشونت علیه
زنان یکی از موارد حادّ نقض حقوق زنان می باشد.
در نیمه نخست سال جاری خورشیدی) 2931 ( بالغ بر 4214 مورد خشونت علیه زنان در ضمن مراجعه 2213
شاکی خشونت علیه زنان در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به ثبت رسیده است. بنابراین، در شش ماه
نخست سال جاری 2213 زن حداقل از یکی از گونه های خشونت علیه زنان رنج برده است. اما معمولاً در خشونت
های حادّ چندین نوع خشونت به طور همزمان بر قربانی اعمال می شود. از این رو، آمار موارد خشونت علیه زنان
نسبت به تعداد شاکیان چندین برابر می گردد.
رقم بالا، افزایش نزدیک به 11 درصدی نسبت به آمار ثبت شده خشونت علیه زنان در نیمه نخست سال قبل در دفاتر
کمیسیون را نشان می دهد. این رقم نشان دهنده وضعیت ناگوار خشونت علیه زنان در کشور است. افزایش آمار
قضایای ثبت شده خشونت علیه زنان در دفاتر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می تواند به طور همزمان حاوی
چندین معنا باشد؛ یعنی می تواند هم به معنای بالارفتن اعتماد و مراجعه مردم به این نهاد باشد، هم می تواند ناشی از
ضعف حاکمیت قانون و فساد در دستگاه عدلی و قضایی و محدودیت دسترسی زنان به عدالت باشد و هم می تواند
بیانگر افزایش آمار خشونت علیه زنان در کشور باشد. به هرحال، هرچه باشد، آمار بالا به خودی خود بیانگر وضعیت
ناگوار و تکان دهنده حقوق زنان در کشور است.
این گزارش، تصویری از گونه های مختلف خشونت علیه زنان در کشور ترسیم می کند و براساس آمارهای ثبت
شده خشونت علیه زنان در شش ماه نخست سال جاری تهیه گردیده است. خشونت گونه ها و اشکال مختلف دارد
که شماری از آن ها بسیار وحشیانه می باشد و حتا می تواند منجر به مرگ قربانی شود. این گزارش، انواع خشونت
9 ) خشونت علیه زنان در افغانستان)نیمه نخست سال 2931
علیه زنان را در ذیل پنج عنوان کلی خشونت فزیکی، خشونت جنسی، خشونت زبانی و روانی، خشونت اقتصادی و
سایر انواع خشونت دسته بندی نموده و مورد بحث قرار می دهد. در ذیل هرکدام این عناوین، دسته بندی های جزیی
تر خشونت علیه زنان نیز درج گردیده و با ذکر آمارهای دقیق، میزان شیوع هرکدام نشان داده شده است.
علاوه براین، تلاش شده که براساس این آمارها و آمارهای شش ماه نخست سال گذشته، در هر مبحث، وضعیت
خشونت علیه زنان در شش ماه نخست این دو سال مورد مقایسه قرار بگیرد. همچنین در ذیل هر مبحث، نمونه هایی از
قضایای خشونت علیه زنان نیز درج گردیده است.
امیدواریم این گزارش بتواند درک روشن تری از خشونت علیه زنان ایجاد کند و برای طرح ریزی برنامه ها و
راهکارهای موثر در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان موثر بیافتد.

 

برای دریافت کامل گزارش کلیک کنید


بازنشر این مطلب