خشونت علیه زنان در افغانستان

سال 1392
خشونت علیه زنان یکی از معضلات اصلی حقوق بشر در افغانستان است. با آنکه افغانستان در طول بیش از ده سال اخیر، دستاوردهای مهمی در عرصه های مختلف حقوق زنان از قبیل آموزش زنان و دختران، صحت و مشارکت زنان در فعالیت های سیاسی و مدنی داشته است، ولی معضلات ریشه دار فرهنگی و اجتماعی در برابر حقوق زنان در بسیاری مناطق کشور هنوز فراروی زنان قرار دارد و باعث نقض حقوق و آزادی های آنان می گردد. خشونت علیه زنان یکی از موارد حاد نقض حقوق زنان می باشد.

 

فایل را از اینجا دانلود کنید.


بازنشر این مطلب