زنان و راه طولانی تا دست یافتن به عدالت

وضعیت خشونت علیه زنان (2015)

8 مارچ 2016

 

خشونت علیه زنان از جدي ترین معضلات حقوق بشر در افغانستان است. این خشونت ها به اشکال مختلف مانند خشونت هاي جسمی، جنسی، اقتصادي، لفظی و روانی و غیره موارد خشونت علیه زنان بوقوع می پیوندد. مجموع آمار انواع خشونت علیه زنان، که از قضایاي ثبت شده شاکیان خشونت علیه زنان در جریان سال 2015 به دست آمده است، به 5132 مورد می رسد. این رقم در سال 2014 در حدود 4873 مورد بوده است که 5,32 در صد افزایش را در سال 2015 نشان میدهد.

از مجموع آمارهاي ثبت شده خشونت علیه زنان در جریان سال 2015 ، به تعداد 1417 مورد آن ها را، که مشتمل بر 27,61 درصد کل موارد ثبت شده خشونت علیه زنان می شود، خشونت هاي فزیکی و جسمی تشکیل می دهند.

به تعداد 398 مورد دیگر نیز که حدود 7,76 درصد کل موارد خشونت علیه زنان را تشکیل می دهند، شامل انواع خشونت هاي جنسی بوده و 1743 مورد دیگر نیز که حدود 33,96 درصد کل موارد خشونت علیه زنان می شوند، شامل خشونت هاي لفظی و روانی می باشند. همچنین 1098 مورد، که شامل 21,4 درصد کل موارد خشونت علیه زنان می شود، خشونت هاي اقتصادي بوده است. بقیه 476 مورد دیگر، که 9,28 درصد مجموع موارد را تشکیل می دهد، مشتمل بر سایر انواع خشونت علیه زنان می باشد که ذیلا بصورت جداگانه و خلاصه شرح میگردد.

گزارش را از اینجا دانلود کنید


بازنشر این مطلب