وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان

این گزارش، هفتمین شماره از سلسله گزارش های وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی در افغانستان است که سال های 1392 و 1393 را پوشش می دهد. این گزارش نیز، همانند شماره های قبلی، برمبنای داده های نظارت ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه شده که براساس فرم های آن، در نقاط مختلف افغانستان با اقشار مختلف مصاحبه صورت گرفته است. داده های این گزارش با تفکیک سال های تحت پوشش تحلیل و بررسی شده و نتایج این سال ها با همدیگر مقایسه شده است. در مواردی نیز صورت مقایسوی یافته های این دو سال، با سال های قبل از آن نیز نشان داده شده است تا روند تحولات وضعیت حقوق بشر را روشن تر نشان بدهد.

گزارش را از اینجا دانلود کنید.


بازنشر این مطلب