گزارش وضعیت محلات سلب آزادی در افغانستان

آزادی حق ذاتی انسان بوده که بعد از حق حیات شامل مهمترین موارد از ارزشهای حقوق بشری میباشد . احترام به کرامت انسانی وجلوگیری از توهین وتحقیر افراد همچنان ؛ از جمله حقوق بشری  اند که با حق آزادی افراد رابطه ناگسستنی دارد و تکمیل کننده  یکدیگر اند .این حق بمثابه تضمین کننده زندگی آبرومندانه، توام با آسایش بشر است. یعنی همه شهروندان حق دارند درچهارچوب حمایت های قانونی از آزادی وامنیت شخصی برخوردارباشند، هیچ کس و نهادی نمی تواند این حق انسانی و طبیعی را ازکسي سلب ویا مورد تعرض قراردهد، مگر مطابق احکام قانون که قبل ازارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گردیده باشد.

حقوق متهمین ومحکومین (افراد سلب آزادی شده ) توسط قوانین ملی واسناد بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و رعایت آن حتمی و ضروری تلقی می گردد. طوریکه محلات سلب آزادی جاهای بسته و دور از انظارعامه قرار دارند بنابرین زمینه بد رفتاری، تحقیر، توهین و حتی شکنجه متهمین و محکومین در آن مساعد است، یکی از عوامل که می تواند از بد رفتاری، توهین، تحقیر و شکنجه متهمین و محکومین در محلات سلب آزادی جلوگیری بعمل آورد ویا موارد وقوع آنرا کاهش دهد، نظارت دوامدار و سیستیماتیک است.

گزارش را از اینجا دانلود کنید


بازنشر این مطلب