گزارش تحقیق ملی وضعیت حق دسترسی به خدمات صحی با کیفیت

دریافتهای تحقیق ملی از وضعیت حق دسترسی به خدمات صحی باکیفیت  نشان میدهد که به رغم تلاشهایی که تا کنون انجام یافته است، دسترسی به خدمات صحی باکیفیت، هنوز با چالشهای قابل ملاحظه‌‌ای روبهرو است.

در حال حاضر صرف 57% از شهروندان به خدمات صحی ابتدایی دسترسی داشته و 43% باقیمانده از دسترسی به آن محروماند.

در کنار مشکلات امنیتی که صدمه بسیار جدی به روند دسترسی شهروندان به خدمات صحی باکیفیت  وارد کرده است، دوری راه برای 27% از کسانیکه از خدمات صحی محرم می‌باشند، هزینه بالای سفر برای 11% دیگر دو دلیل عمده عدم برخورداری از خدمات صحی ابتدایی در سطح ملی است. 5% باقی مانده به دلیل مختلف دیگر از دسترسی به خدمات صحی با کیفیت محروم گردیده‌اند.

دریافتها تحقیق ملی نشان داده است که در سه ولایت کشور صرف یک یک داکتر زن و در یکی از ولایتها 2 تن و در دو ولایت دیگر صرف سه تن فعالیت دارند.

 براساس آمار وزارت صحت عامه، از میان 8941  داکتر مربوط به وزارت صحت عامه  3408 تن آنان در شهر کابل فعالیت دارند که نشان واضحی از عدم تناسب توزیع و توظیف نیروی انسانی در سطح ملی است.

نتایج تحقیق ملی نشان میدهد که 37.6% مردم از ارایه خدمات صحی در سطح ملی ناراضیاند.

 

گزارش کامل را از اینجا دانلود کنید.


بازنشر این مطلب