عوﺍمل عدم دسترسی ﺯنان به عدﺍلت ﺩر ﻭلاﻳت بامیان

اصل برابری و دسترسی به عدالت از جمله حقوق اساسی تمام افراد بشر بوده که در قانون  اساسی و سایر قوانین نافذه کشورها همواره به ان اشاره و تاکید فراوان شده است. همینطور درماده 22  قانون اساسی کشور ما نیز  تسجیل گردیده است که هر نوع  تبعیض بین اتباع افغانستان ممنوع است و تمام اتباع افغانستان بدون در نظر داشت جنسیت و ملاحظات  دیگر در پیشگاه قانون از حیثیت یکسان و برابری  بر خوردار میباشند. برعلاوه  در اسناد بین المللی که افغانستان به ان ملحق شده و به نحوی به ان متعهد و ان را پذیرفته است نیز اصل برابری و دسترسی به عدالت برای هر فرد تضمین شده  است اما متاسفانه  در وضعیت فعلی افغانستان با وجودی که رعایت  این اصل در قوانین و در نصوص شرعی صراحت یافته است، بنا بر علتهای عدیده ای که فراروی زنان قرار دارد زنان از دسترسی به آن محروم بوده اند  به همین لحاظ بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی بامیان  گزارشی را از وضعیت عینی زنان و مشکلات فراروی زنان برای دسترسی به عدالت تهیه نموده است

 این گزارش را از اینجا دانلود کنید.


بازنشر این مطلب