گزارش کیفیت پایین آموزش در مناطق تحت پوشش دفتر ساحوی بامیان

تعلیم و تربیه درجهان امروز هم به منظور رسیدن به توسعه پایدار هم به دلیل رشد ظرفیت و اماده سازی نیروی انسانی مستعد و رشد یافته در جامعه، اهمیت به سزایی یافته است. توجه به نیروی انسانی درکنار منابع طبیعی و سرمایه اجتماعی نخستین اولویت دولت ها و جوامع را به منظور پایه ریزی رفاه، آسایش، امنیت و انکشاف عمومی شکل می دهد. از این منظر افغانستان نیز نمی تواند بدون توجه به تعلیم و تربیه و اتخاذ سیاست ها و برنامه های کارا و موثر برای آن به اهداف و آرمانهای تعیین شده در اسناد و تعهدات ملی و بین المللی دست پیدا کند.

مطابق قانون اساسی افغانستان هر شهروند کشور بدون هيچ گونه تبعیض، محدوديت و ممانعتي حق دارد از  تعليم و آموزش بهره مند شود. دولت مکلف است تا زمینه تعلیم و آموزش را برای تمام شهروندان تا درجه ليسانس در مؤسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان تأمين کند.

این گزارش را از اینجا دانلود کنید.


بازنشر این مطلب