گزارش تدریس مضمون حقوق بشر در دانشگاه‌های خصوصی

یکی از اهداف اساسی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان انکشاف یاتوسعه حقوق بشر از طریق آموزش حقوق بشر می‌باشد. به این خاطر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره تلاش نموده تا شهروندان را در مورد حقوق بشری‌شان آموزش دهد. چون آموزش حقوق بشر ضمن اینکه یک حق بشری است ابزاری دسترسی به سایر حقوق بشر نیز به حساب می‌آید.

يكي از راه‌هاي مؤثر ترويج حقوق بشر و احترام به آزادي‌هاي اساسي، دروني ساختن و نهادينه كردن ارزشها و اصول حقوق بشر است كه این امر با آموزش حقوق بشر محقق مي‌شود. احترام، رعایت و تحقق ارزشهای نوین مانند حقوق بشر، دموکراسی، جامعه مدنی... بدون بومی شدن و فرهنگی شدن این ارزشها ممکن و میسر نمی‌باشد. یکی از راه‌های مؤثر و بنیادی بومی سازی این ارزشها، آموزش این مفاهیم در نهادهای تعلیمی و تحصیلی می‌باشد.

بنابراین، ضرورت است که دانشگاه‌ها در کنار تدریس سایر مضامین، مضمون حقوق بشر را نیز آموزش دهند. چون آموزش حقوق بشر کمک می‌کند تا اندیشه های شهروند جهانی و اخلاق شهروندی در اذهان محصلین دانشگاه‌ها رشد نموده و باور احترام به اندیشه و افکار دیگران در آنان تقویت گردد. در نتیجه این امر سبب می‌شود تا همه افراد بدور از هرگونه تعلقات قومی، نژادی، مذهبی و جنسیتی در کنار هم با صلح و رفاه زندگی نمایند.

با توجه به نکات پیش گفته، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بدو تأسیس تا اکنون در این زمینه فعالیت‌ها و برنامه‌های متعدد و متنوع را به انجام رسانیده است. برگزاری کارگاه‌ها، سیمینارها، جلسات آموزشی، کنفرانس‌ها، مصاحبه‌ها، تدریس مضمون حقوق بشر در دانشگاه‌ها از جمله فعالیت‌های است که کمیسیون در آن راستا انجام می‌دهد. کمیسیون در نتیجه تطبیق این برنامه‌ها توانسته است بیش از 600 هزار شهروند کشور را در مسائل و موضوعات مختلف حقوق بشری آموزش بدهد. از سه سال به این سو، تدریس مضمون حقوق بشر در پوهنتون‌ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، یکی از فعالیت‌های عمده و مؤثر کمیسیون در امر گسترش و ترویج ارزشهای حقوق بشر در کشور بوده است.

دفتر ساحوی کابل براساس برنامه عمل سالانه کمیسیون، تدریس مضمون حقوق بشر در دانشگاه‌ّهای خصوصی را در صدر برنامه‌ّهای خود قرار داده و از آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۶ با چهار دانشگاه خصوصی تفاهم نامه همکاری امضاء نموده است. از میان چهار دانشگاه متذکره، در سمیستر اول سال تحصیلی ۱۳۹۶ چهار دانشگاه همکار( دانشگاه باختر، دانشگاه کاتب و دانشگاه گوهرشاد) مضمون حقوق بشر به خوبی برای دانشگاه تدریس نموده است. گزارش حاضر نتایج تدریس مضمون حقوق بشر در دانشگاه‌‌های کاتب و باختر و گوهرشاد را در یک سمستر تحصیلی در سال 1396 انعکاس می‌دهد. مدیریت برنامه آموزش حقوق بشر در دانشگاه‌ها توسط بخش تعلیمات حقوق بشر دفتر ساحوی کابل صورت گرفته و گزارش حاضر نیز توسط همکاران این بخش تهیه شده است که اینک به دست نشر سپرده می‌شود.

گزارش کامل را از اینجا دانلود کنید.


بازنشر این مطلب