گزارش وضعیت اطفال در افغانستان (1394 و 1395)

اطفال در افغانستان با چالش های متعددی مواجه اند. از این رو ایجاب میکند که در قسمت فراهم کردن زمینه بهتر زندگی برای آنان توجه اساسی شود. درک و شناسایی چالشها و مشکلاتی که اطفال با آن مواجه اند، مستلزم تحقیق و بررسی است که از این طریق میتوان نکات اصلی نارسایی ها را شناسایی و به آن رسیدگی نمود. کمیسیون حقوق بشر به عنوان نهاد ملی همواره کوشیده است تا وضعیت حقوق بشری اقشار مختلف جامعه  از جمله اطفال را به تحلیل و بررسی گیرد.

اینک تحقیق حاضر به بررسی وضعیت اطفال در افغانستان طی سالهای مالی 1394 و 1395 پرداخته و وضعیت اطفال را از زوایای حقوق بشری مورد بحث و تحلیل قرار داده است. تحقیق حاضر شکل توصیفی را دارد و برمبنای داده ها و یافته های کمیسیون تبصره شده است. این تحقیق در سه بخش عمده تقسیم بندی شده است. بخش اول شامل تحلیل دیتاها و یافته های کمیسیون است که از طریق پرسشنامه با 2700 طفل مصاحبه صورت گرفته است. فصل دوم این تحقیق، سیاست جنایی افغانستان در ارتباط با اطفال متخلف از قانون مورد تحلیل قرار گرفته است. در این بخش با اطفال متخلف از قانون در مراکز اصلاح و تربیت اطفال مصاحبه صورت گرفته و چگونگی وضعیت آنان را مورد بررسی قرار داده است.

فصل سوم گزارش به صورت خاص روی خشونت علیه اطفال دختر پرداخته و مطابق بانک اطلاعات کمیسیون، قضایا و موارد خشونت علیه اطفال به بحث و تحلیل گرفته شده است. در پایان پیشنهادات مشخص برای دولت برای بهبودی وضعیت اطفال صورت گرفته است.

 

دانلود گزارش


بازنشر این مطلب