گزارش بررسی وضعیت خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان یکی از مشکلات و گرفتاری‌های جامعه بشری و خصوصاً جامعه افغانستان است. علی‌رغم تلاش‌های بی وقفة کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سایر نهادهای فعال در عرصه مبارزه با خشونت در یک‌و نیم دهة گذشته، خشونت علیه زنان همچنان قربانی می‌گیرد و باعث ایجاد محدودیت در دسترسی زنان به حقوق بشری شان می‌گردد. خشونت علاوه بر اینکه خود یک معضل جدی و نقض کنندة حقوق زنان است، دسترسی زنان به حقوق بشری شان را به شدت محدود می‌سازد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طریق دفاترساحوی و ولایتی خویش، از جمله دفترساحوی کابل، به صورت دوامدار شکایات مبنی بر خشونت علیه زنان را ثبت و رسیدگی نموده و از حقوق قربانیانِ خشونت حمایت می‌نماید. همچنان حین نظارت از خانه‌های امن و سایر مراکز نگهداری زنان، موارد خشونت و شکایات قربانیان را ثبت و پیگیری می‌کند. یافته‌های دفتر ساحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طی سال مالی ۱۳۹۶ خورشیدی نشان دهنده تداوم و افزایش خشونت علیه زنان در ساحة تحت پوشش آن می‌باشد. این خشونت‌ها در سطوح مختلف، از خانواده تا جامعه برعلیه زنان اعمال می‌گردد.

گزارش را دانلود کنید


بازنشر این مطلب