گزارش سالانۀ آموزش و ترویج حقوق بشر

بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور از طریق تبلیغ، ترویج، آگاهی‌دهی و آموزش حقوق بشر برای اقشار و اصناف مختلف جامعه، برمبنای ماده پنجاه‌هشتم قانون اساسی و فقره‌های ۱۰ و ۲۶ ماده بیست‌ویکم قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، یکی از وظایف و صلاحیت‌های اساسی کمیسییون می‌باشد. کمیسیون از بدو تأسیس و به موجب احکام متذکره قانون، آگاهی‌دهی و آموزش حقوق بشر را در برنامه‌ّهای استراتیژیک و برنامه‌های عمل خویش گنجانیده و آنرا با استفاده از روش‌های متعدد تطبیق نموده‌است.

آموزش حقوق بشر، مجموعه‌ای از فعالیت‌های آموزشی، ترویجی و آگاهی‌دهی است که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان برای نیل به رعایت و تحقق حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، تأمین احترام به حیثیت و کرامت انسان، ارتقاء سطح تفاهم، تساهل و تسامح میان شهروندان و قادر ساختن شهروندان کشور به مشارکت مؤثر در امور جامعه، به صورت مستمر و گسترده انجام‌ می‌دهد.کمیسیون همواره در نظر داشته تا با آموزش حقوق بشر، حقوق بشر را به یکی از واقعیت‌های زندگی افراد تبدیل نموده و این حقوق را از قالب اسناد حقوقی و نظریه‌ها خارج نموده و در زندگی روزمره افراد وارد کند تا تأمین این حق‌ها جزو مطالبات عادی  و اساسی آنان شود.

گزارش کامل را از اینجا دانلود کنید


بازنشر این مطلب