وضعیت حقوق بشری زنان و دختران قریه‌ها ودهات در افغانستان

مقدمه

بیش از یک‌چهارم جمعیت جهان را زنان قریه‌ها و دهات تشکیل می‌دهند. 43درصد نیروی کار زراعت و کشاورزی در جهان زنان قریه‌ها و دهات می‌باشند. نقش زنان قریه‌ها و دهات در کار دامداری (مال‌داری) اساسی بوده و صنایع‌دستی آنان از نمونه‌های جدی و قابل‌توجه در فعالیت‌های اقتصادی به‌خصوص در کشورهای رو به انکشاف به‌حساب می‌آید. نقش زنان قریه‌ها و دهات در تثبیت ساختارهای ملی قدرت که مشروعیتشان را از مجرای انتخابات آزاد به‌دست می‌آورند، تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز می‌باشد.

به اساس آمار اداره مرکزی احصائیه در سال 1396 نسبت جمعیت زنان قریه‌ها و دهات در افغانستان (10268995 نفر) با  کل جمعیت کشور(28224323) 36.38% گزارش گردیده و74.48% کل جمعیت زنان کشور را زنان قریه‌ها و دهات، تشکیل می‌دهند

بنابراین توانمندسازی زنان قریه‌ها و دهات در کشوری مثل افغانستان که بنیاد اقتصادی و درآمدش بر زراعت و مالداری استوار است از شاخص‌های معتبر انکشاف پایدار می‌باشد. ما باور داریم تنها زمانی به انکشاف پایدار دست خواهیم یافت که زنان قریه‌ها و دهات نیز از آن عقب نگهداشته نشوند. حالا وقت آن رسیده تا همراه با تقویت نقش زنان در ساختارهای ملی که بر اساس تعهدات دولت در قبال اسناد بین‌المللی و استراتژی‌های ملی، تسجیل گردیده است، شاهد تغییرات مهم و زیربنایی در زندگی زنان قریه‌ها و دهات نیز باشیم.

این تحقیق کوتاه در پی آن است تا با بررسی وضعیت حقوق بشری زنان قریه‌ها و دهات، زمینه‎‌ها و ظرفیت‌های توسعه و انکشاف برابر زنان و مردان را در قریه‌ها و دهات کشور شناسایی و با ارائه پیشنهادهای مشخص، دولت و نهادهای حمایت‌کننده ملی و بین‌المللی را در برنامه‌ریزی‌های اساسی و مؤثر به هدف توانمندسازی زنان، حمایت کند.

دانلود فایل کامل


بازنشر این مطلب