گزارش عوامل، زمینه ها و وضعیت خشونت علیه زنان در افغانستان سال 1396

گزارش حاضر نشان میدهد که در طول سال مالی 1396 به تعداد 4340 مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است که بر 2286 نفر اعمال گردیده است. بنابر این در سال جاری 1396 بیش از دو هزار و دو صدو هشتاد و شش زن در افغانستان از یکی از گونه های خشونت علیه زن رنج برده است. اما در سال مالی  1395 در حدود 2046 قضیه خشونت علیه زنان در بانک اطلاعات کمیسیون به ثیت رسیده بود. آمار متذکره نشان میدهد که میزان مراجعه شاکیان و قربانیان خشونت به مراجع ذیربط در حال افزایش است. تعداد قضایای ثبت شده خشونت علیه زنان در سال مالی 1396 در مقایسه با سال مالی 1395 به تعداد 11.7 % افزایش یافته است.

گزارش کامل را از اینجا دانلود کنید.


بازنشر این مطلب