نظری بر وضعیت اطفال کارگر در افغانستان

حکومت ها این حق را به رسمیت می شناسند که کودک استثمار اقتصادی نگردیده و به کاری که برای سلامتی جسم یا جان و یا تربیت و تکامل او زیان بخش است، گمارده نشود...تفصیل


بازنشر این مطلب