عوامل خودکشی زنان درحوزه جنوب غرب افغانستان

افغانستان کشوریست که در آن بخاطر حاکمیت و روابط درهم تنیده ای سنتی، ذهنیت و رفتار مردسالارانه زنان بیشترین درد و رنج را متحمل می شوند. طبیعی است که اسارت زنان در درون این مناسبات و وضع نا بسامان اجتماعی ، آنان را واداشته است تا مفر برای رهایی از این وضعیت جستجو نمایند.

 

تفصیل


بازنشر این مطلب