گزارش بررسی وضعیت حقوق بشر در محلات سلب آزادی

( در ساحات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل، سال مالی ۱۳۹۶)

محلات سلب آزادی از اماکن در معرضِ خطرِ نقض حقوق بشر می باشد؛ نقض‌های فاحش حقوق بشر نظیر شکنجه و بازداشت و توقیف‌های خود سرانه در این محلات صورت می‌گیرد. زندانیان از گروه‌های آسیب پذیراند؛ با آنکه آنان به دلیل ارتکاب جرم، از حق آزادی خویش در زندان‌ها محروم می‌گردند، اما از کرامت انسانی و سایر حق‌های بشری خود محروم نمی‌شوند و باید از آن برخوردار باشند، اما اکثراً به زندانیان به عنوان انسان‌های واجد حق‌ّهای بشری دیده نشده و به زندان به مکانی برای تنبیه و انتقام گیری از محکومان نگریسته می‌شود. در حالیکه «زندان‌ها خود تنبیه هستند نه برای تنبیه» یعنی به زندان انداختن فرد خود به تنهایی تنبیه است و دیگر نباید در زندان دوباره تنبیه وجود داشته باشد.

این گزارش را از اینجا دانلود کنید.


بازنشر این مطلب