گزارش بررسی قضایای فرار از منزل

(در ساحات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل، سال مالی ۱۳۹۶)

فرار از منزل یکی از مشکلات و گرفتاری‌های جامعه زنان است که باعث ایجاد نگرانی و زمینه ساز تبارز آسیب‌های اجتماعی برای زنان در جامعه افغانستان شده‌است. واداشتن زنان و دختران به فرار از منزل از طریق اِعمال خشونت در خانواده‌ّها و یا ایجاد شرایطی که زندگی آبرومندانه و مصئون را برای قربانیان دشوار بسازد، مصداقی از خشونت علیه زنان می‌تواند باشد.

فرار قربانی از منزل و ترک اعضای خانواده، بدون اجازه والدین یا وصی قانونی خود، در واقع نوعی واکنش نسبت به شرایطی است که از نظر قربانی نامناسب، غیر قابل تحمل و بعضاً تغییر ناپذیر می‌نماید. این عمل اکثراً به منظور رهایی از شرایط نامطلوب و ناخوشایند و دستیابی به خواسته‌ها و مطالبات مورد نظر انجام می‌شود.

این گزارش را از اینجا دانلود کنید.


بازنشر این مطلب