گزارش تحقیق ملی حمایت از حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بتأسی از مسؤولیت‌های قانونی خویش مبتنی بر ماده 58 قانون اساسی و مفاد ماده 21 قانون شکیل، وظایف و صلاحیت‌های خود، در راستای حمایت و توسعه‌ی حقوق بشر و درادامه برنامه‌های مربوط به سروی وضعیت حقوق بشر در سطح ملی، اینک پنجمین تحقیق خویش از نوع تحقیق ملی (national inquiry) را با عنوان «حمایت از حقوق قربانیا مخاصمات سملحانه و تروریزم» انجام داده و نتایج به‌دست آمده از این تحقیق را ضمن گزارشی با همین عنوان به نشر می‌رساند.

داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن تأکید بر اهمیت حمایت از حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و حملات تروریستی افزایش روز افزون تعداد تلفات ملکی را در سطح ملی یک بحران جدی توصیف نموده و از نبود برنامه‌های حمایتی جامع  قربانیان در زمینه‌های عدلی و قضایی و جبران خسارت یا پرداخت غرامت، به عنوان یک چالش یا مشکل اساسی حقوق بشری یاد نمود.

گزارش را از اینجا دانلود کنید.


بازنشر این مطلب