دسترسی به حق آزادی بیان در افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به‌عنوان یگانه نهاد ملی حقوق بشر بر اساس ماده 58 قانون اساسی و طبق معیارهای بیان‌شده در اصول‌نامه پاریس تأسیس‌شده و وظایف مختلف چون نظارت بر وضعیت حقوق بشر، حمایت و ترویج ارزش‌های حقوق بشری در کشور را بر عهده دارد. ازجمله وظایف اصلی کمیسیون آن است که هم در مورد وضعیت کلی حقوق بشر و هم در موضوعات خاص حقوق بشری تحقیق نموده و گزارش تحقیقات خود را منتشر کند. این گزارش نتیجه‌ی تحقیقی است که در دو سال اخیر (1396-1395) در مورد دسترسی به حق آزادی بیان در افغانستلن صورت گرفته است.

این گزارش شامل سه فصل می‌شود: در فصل اول: کلیات: کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان معرفی می‌شود، چارچوب حقوقی حق آزادی بیان تشریح شده و سپس روش تحقیق و تحلیل داده‌ها بیان خواهد شد. در فصل دوم: یافته‌های اصلی تحقیق در مورد وضعیت بهره‌مندی مردم از حق آزادی بیان به بررسی گرفته خواهد شد. در فصل سوم: از مجموع مباحث ارائه‌شده جمع‌بندی صورت گرفته و پیشنهادهای کمیسیون ارائه خواهد شد.

این گزارش حاصل تلاش بخش تحقیق و مطالعات حقوق بشر و سایر همکاران کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و در آن سعی شده است علی‌رغم مشکلات و محدودیت‌های فراروی تحقیق معیاری در افغانستان، تصویر نسبتاً دقیق و واقعی از وضعیت بهره‌مندی از حق آزادی بیان در افغانستان ارائه شود. امید است که یافته‌های این گزارش مورداستفاده حکومت افغانستان، فعالان و مدافعان حقوق بشر، فعالان رسانه‌ای، محققان، محصلان و عامه مردم قرار بگیرد.

گزارش را از اینجا دانلود کنید.


بازنشر این مطلب