وضعیت حقوق بشر افغانستان در سال مالی 1396

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر اساس بند 1 ماده 21 «قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان»، وظیفه و صلاحیت نظارت بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان را دارد که به استناد آن هرساله وضعیت حقوق بشری کشور را نظارت و بررسی نموده و نتیجه آن را در قالب چنین گزارشی به ریاست محترم جمهوری، ولسی‌جرگه، سایر مراجع ذی‌ربط، نهادهای مدنی و عموم مردم ارائه می‌نماید. این گزارش سیزدهمین گزارش کمیسیون در این موضوع است. مسئولان دولتی، نهادهای بین‌المللی و فعالان مدنی بر بنیاد این گزارش از وضعیت حقوق بشر در کشور، دستاوردهای حاصل‌شده و چالش‌های پیش رو، تصور واقعی به دست آورده و می‌توانند برای بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور در پالیسی‌ها و برنامه‌هایشان اقدامات و تدابیر لازم را در نظر بگیرند.

ازلحاظ زمانی، این گزارش وضعیت حقوق بشر در افغانستان را در سال مالی ۱۳۹6 شمسی (اول جدی ۱۳۹5 الی‌آخر قوس 1396 که تقریباً منطبق بر سال ۲۰۱7 میلادی است) به بررسی می‌گیرد. قسمت اعظم معلومات و آمارهای مندرج در این گزارش از یافته‌ها و مشاهدات مستقیم ناظران ساحوی و معلومات موجود در بانک معلومات کمیسیون، گرفته‌شده است. علاوه بر آن از معلومات و آمارهای دریافتی از وزارت خانه‌ها و نهادهای مرتبط، تحقیقات دیگر نهادهای حقوق بشری و گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های معتبر داخلی و خارجی نیز به‌عنوان منابع ثانوی استفاده‌شده است.

این گزارش را از اینجا دانلود کنید.


بازنشر این مطلب