صدای مردم برای عدالت

افغانستان کشوریست که در جهت تأمین دموکراسی ، صلح و ثبات مبارزه می کند و اولین گام ها را در زمینه اساس گزار یک دولت با ثبات و دموکراتیک بتنی بر عدالت اجتماعی و اصول حقوق بشری، بر می دارد.

 

برای ادامه مطلب روی تصویر کلیک کنید

 


بازنشر این مطلب