وضعیت حقوق بشری زنان و اطفال عودت کننده و اخراج شده به افغانستان

دولت افغانستان به موجب معاهدات بین المللی که قبلا به آن ملحق شده و نیز بر اساس اصول قانون اساسی و دیگر قوانین ملی، ضمن اینکه نسبت به رعایت، حمایت و تحقق حقوق بشر به صورت کلی تعهد دارد، مکلف است تا به گروه های آسیب پذیر مثل زنان و اطفال عودت کننده و اخراج شده از کشورهای خارجی، بیشتر توجه کرده و از حقوق بشری آنان حمایت ویژه داشته باشند.

این گزارش را از اینجا دانلود کنید


بازنشر این مطلب