تحلیل و بررسی قضایای فرار از منزل

یافته‌های بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل نشان می‌دهد که در جریان سال مالی 1397 به تعداد 112 مورد قضیه فرار از منزل در این بخش ثبت گردیده است که  81 مورد آن مستقیمآ به دفتر ساحوی کمیسیون مراجعه نموده  است و به تعداد 31 مورد آن طی نظارت‌های انجام شده از مراکز حمایوی زنان در تمام ولایات تحت پوشش دفتر ساحوی کابل و طی مصاحبه با قربانیان این قضایا در مراکز حمایوی زنان، به ثبت رسیده‌است. این آمار در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، نشاندهنده 3.7 فیصد افزایش در قضایای فرار از منزل می‌باشد. زیرا در سال مالی ۱۳۹۶، به تعداد ۱۰۸ مورد قضیه فرار از منزل در بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر ساحوی کابل ثبت ورسیدگی شده‌ بود.

از آنجاییکه قضایای فرار از منزل ارتباط مستقیم با خشونت خانوادگی، خصوصاً ازدواج‌های اجباری دارد، با افزایش موارد خشونت علیه زن در خانواده‌ّها، قضایای فرار از منزل نیز افزایش می‌یابد. آمار فوق هم متناسب با میزان خشونت‌های ثبت شده علیه زنان افزایش یافته و متاسفانه زمینه ساز مشکلات عدیده‌ای برای قربانیان این قضایا شده‌است.

نکته قابل ذکر دیگر اینکه؛ قضایای فرار از منزل به مراتب بیشتر از آنچه در این گزارش آمده‌است، اتفاق می‌افتد، اما آمار دقیق آن نشر نمی‌شود، بخش زیاد  از این گونه قضایا توسط مراجع رسمی و اکثراً غیر رسمی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد اما به نهادهای حمایت کنندة نظیر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خبر داده نمی‌شود. 

برای معلومات بشتر اینجا کلیک کنید

 

 


بازنشر این مطلب